Varalise vastutuse leping

Töötaja varalise vastutuse kokkuleppe eesmärk on hüvitada tööandjale tekitatud kahju. Kui töötaja põhjustab oma kohustuste rikkumise tõttu tööandjale kahju, siis üldiselt vastutab ta täies ulatuses, hüvitist määrates aga võetakse arvesse töö iseloomu, tööst tulenevaid riske, töötingimusi, süü astet ja muid tingimusi. Varalise vastutuse kirjaliku kokkuleppe puhul peetakse silmas aga töötaja vastutust talle tööülesannete täitmiseks antud vara säilimise eest sõltumata süüst ja muudest tingimustest. Sellist kokkulepet saab sõlmida üksnes seaduses täpselt sätestatud tingimustel. Vara peab olema ajaliselt, esemeliselt ja töötajale äratuntavalt piiritletud, sellele võib olla ligipääs ainult töötajal või kindlal isikute ringil, kokku peab leppima vastutuse rahalises ülempiiris ning vara hoidmise eest tuleb töötajale maksta igakuist mõistlikku hüvitist, mis on vastavuses vastutuse rahalise ülempiiriga. Hüvitise mõistlikkust hinnatakse iga üksikjuhtumi puhul eraldi.

Seejuures ei pea hüvitise suurus sõltuma vastutuse ülempiirist, pigem tuleb arvestada vara hoidmisega seotud riske ja kohustuse täitmise tingimusi.

 

 

Kontrollitud: