Euroopa maksekäsk

Justiitsministeerium

Juhul kui Teie võlgnik elab või omab vara mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis v.a. Taanis ning Teil on soov võlg kätte saada, siis üks võimalikest lahendustest on pöörduda välisriigi kohtu poole Euroopa maksekäsu saamiseks.

Kui Teil on olemas juba Eesti kohtu poolt tehtud kohtuotsus ning soovite seda täita välisriigis, soovitame Teil uurida teemat Kohtuotsuse tunnustamine ja täitmine välismaal.

Kui Teil on Eestis tehtud vahekohtuotsus, soovitame Teil uurida teemat Vahekohtuotsuse tunnustamine ja täitmine välismaal.

Kui Teil on sõlmitud notariaalne kokkulepe, olemas võlga kehtestav käskkiri vms ametlik juriidiline dokument, soovitame Teil uurida teemat Ametliku juriidilise dokumendi tunnustamine ja täitmine välismaal.

Euroopa maksekäsumenetlust reguleerib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1896/2006, millega luuakse Euroopa maksekäsumenetlus. Määrus allkirjastati 12.12.2006 Strasbourgis ning see jõustus 12.12.2008. Määrust kohaldatakse kõikidele Euroopa Liidu liikmesriikidele v.a. Taani. Määruse teksti leiate Eur-lex veebilehelt.

Määruse eesmärgiks on:

 • lihtsustada ja kiirendada menetlust ning vähendada menetluskulusid vaidlustamata rahalisi nõudeid käsitlevate piiriüleste juhtumite korral, luues Euroopa maksekäsumenetluse,
 • lubada Euroopa maksekäskude vaba ringlust kõikjal liikmesriikides, kehtestades miinimumstandardid, mille järgimine võimaldab maksekäsu täitmise liikmesriigis vältida mis tahes ebavajalikke vahemenetlusi enne maksekäsu tunnustamist ja täitmist.

Käesolevat määrust kohaldatakse piiriüleste juhtumite korral tsiviil- ja kaubandusasjades igat liiki kohtutes või erikohtutes. Määrust ei kohaldata:

 • maksu-, tolli- või haldusasjade ega riigi vastutuse suhtes;
 • abielusuhetest tulenevate varaliste õiguste, testamentide ja pärimise suhtes;
 • pankrotimenetluste, maksejõuetute äriühingute või teiste juriidiliste isikute likvideerimismenetluste, kohtulike kokkulepete, kompromissi tegemise ja muude sarnaste menetluste suhtes;
 • sotsiaalkindlustuse suhtes;
 • lepinguvälistest kohustustest tulenevate nõuete suhtes, välja arvatud kui:
 • pooled on nende osas sõlminud kokkuleppe või kui on tunnistatud võla olemasolu,
 • nad on seotud kindlaksmääratud võlgadega, mis tulenevad vara ühisest omandist.

Määruses tähendab mõiste "piiriülene juhtum" juhtumit, mille korral vähemalt ühe poole alaline elu- või asukoht või peamine elukoht on muus liikmesriigis kui selles, kus asub avaldusega tegelev kohus. Alaline elu- või asukoht määratakse kindlaks vastavalt EÜ 22. detsembri 2000. aasta määruse nr 44/2001 (nn. Brüssel I määrus) artiklitele 59 ja 60, mille teksti leiate Eur-lex veebilehelt.

Euroopa maksekäsumenetlus kehtestatakse sellise kindla rahasumma sissenõudmiseks, mille tasumise tähtaeg on Euroopa maksekäsu avalduse esitamise ajaks saabunud.

Kui võlgnik elab mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis v.a. Taani (edaspidi välisriik), tuleb kohtuotsuse tunnustamiseks esitada Euroopa maksekäsu avaldus vastava välisriigi pädevale kohtule vastavalt võlgniku elukohale. Pädeva kohtu andmed leiate E-Justice veebilehelt, valides vastava välisriigi.

Kuivõrd igas riigis on aktsepteerivad kohtud Euroopa maksekäsu vorme ainult teatud keeltes, siis on iga riik Euroopa Komisjonile teatanud need keeled ning Komisjon on selle info muutnud internetist kättesaadavaks. Selleks peate avama E-Justice veebilehe ning valima Teid huvitava riigi.

Lisaks on Komisjon välja töötanud Euroopa maksekäsu avalduse kasutajasõbraliku ning kergelt täidetava elektroonilise vormi. Selleks avage E-Justice veebileht, avanenud nimistust valige Vorm A - Euroopa maksekäsu avaldus ning valige kaardilt Teid huvitav riik ja vajutage nupule „Alustage“. Täitke avaldus nii põhjalikult kui võimalik, samm 11-ni jõudes on valik „Valige keel, milles te soovite PDF-vormi koostada“, kus esimesed eraldatud valikud on Teie poolt valitud välisriigi poolt aktsepteeritud keelte nimistu, valige üks neist ning vajutage „Loo PDF fail“. Seejärel avaneb Teile Adobe Reader’i formaadis tõlgitud Euroopa maksekäsu avaldus. Selleks, et antud blankett avaneks, on vajalik Adobe Reader programmi olemasolu arvutis. Programmi saate alla laadida Adobe kodulehe lingilt.

Printige ning allkirjastage tõlgitud Euroopa maksekäsu avaldus.

Euroopa maksekäsu avalduse edastamiseks eelnevalt väljaselgitatud pädevale kohtule on lisaks vajalik tõlkida võlanõue olemasolu kinnitav dokument välisriigi poolt aktsepteeritud keelde. Tõlge peab olema kinnitatud tõlkebüroo, notari või vandetõlgi poolt.

Olles kokkukogunud vajalikud dokumendid ning tõlked, edastage need posti teel pädevale kohtule. Eelnevalt soovitame endale jätta kõigist asjakohastest dokumentidest koopiad.

Euroopa maksekäsu avalduse saanud kohus otsustab avalduse alusel nii kiiresti kui võimalik, kas määruses sätestatud tingimused on täidetud ning kas nõue tundub olevat põhjendatud. Sellist läbivaatamist võib teostada automatiseeritud menetluse abil.

Kui kohus nõuab, et nõude esitaja avaldust täiendaks või parandaks, nimetab kohus tähtaja, mida ta peab antud olukorras kohaseks. Kohus võib kasutada oma kaalutlusõigust nimetatud tähtaja pikendamiseks.

Kohus lükkab avalduse tagasi, kui:

 • ei ole täidetud artiklites 2, 3, 4, 6 ja 7 sätestatud tingimused,
 • nõue on selgelt põhjendamatu,
 • nõude esitaja ei saada oma vastust kohtu poolt täpsustatud tähtajaks,
 • nõude esitaja ei nõustu kohtu ettepanekuga avaldust muuta.

Nõude esitajat teavitatakse tagasilükkamise põhjustest. Avalduse tagasilükkamist ei saa vaidlustada. Avalduse tagasilükkamine ei takista nõude esitajat esitamast uut Euroopa maksekäsu avaldust või kasutamast selleks liikmesriigi õiguse kohast muud menetlust.

Kui määruses nimetatud tingimused on täidetud, annab kohus nii kiiresti kui võimalik ja tavaliselt 30 päeva jooksul avalduse esitamise kuupäevast välja Euroopa maksekäsu. 30-päevase ajavahemiku hulka ei loeta aega, mis kulus nõude esitajal avalduse täiendamiseks, parandamiseks või muutmiseks.

Euroopa maksekäsk antakse välja koos avalduse vormi koopiaga. See ei sisalda nõude esitaja poolt tüüpvormi A 1. ja 2. liites esitatud teavet.

Euroopa maksekäsus teatatakse kostjale, et tal on võimalik:

 • maksta nõude esitajale maksekäsus osutatud summa,
 • keelduda maksekäsu täitmisest, esitades päritoluriigi kohtusse vastuväite, mis on saadetud 30 päeva jooksul alates maksekäsu kostjale kättetoimetamisest.

Euroopa maksekäsus teavitatakse kostjat sellest, et:

 • maksekäsk anti välja ainult nõude esitaja poolt esitatud teabe põhjal, mille õigsust kohus ei ole kontrollinud;
 • juhul kui kohtule ei esitata vastuväidet vastavalt artiklile 16, muutub maksekäsk täidetavaks;
 • kui esitatakse vastuväide, jätkub menetlus päritoluliikmesriigi pädevates kohtutes tavalise tsiviilkohtumenetluse korras, välja arvatud juhul, kui nõude esitaja on sõnaselgelt taotlenud sel juhul menetluse lõpetamist.

Kostja võib päritoluriigi kohtule esitada vastuväite Euroopa maksekäsu suhtes, kasutades selleks ettenähtud tüüpvormi F, mis edastatakse talle koos Euroopa maksekäsuga. Vastuväide saadetakse 30 päeva jooksul alates maksekäsu kostjale kättetoimetamisest. Kostja märgib vastuväites, et ta vaidlustab nõude, ilma et ta peaks seda põhjendama. Vastuväide esitatakse kas paberkandjal või kasutades muid, sealhulgas elektroonilisi sidevahendeid, mida päritoluliikmesriik aktsepteerib ning mis on päritoluriigi kohtule kättesaadavad.

Kui vastuväide esitatakse artikli 16 lõikes 2 sätestatud tähtaja piires, jätkub menetlus päritoluliikmesriigi pädevates kohtutes tavalise tsiviilkohtumenetluse korras, välja arvatud juhul, kui nõude esitaja on sõnaselgelt taotlenud sel juhul menetluse lõpetamist. Nõude esitajale teatatakse, kas kostja on vastuväite esitanud, ning samuti üleminekust tavalisele tsiviilkohtumenetlusele.

Kui apellatsiooniperiood möödub, võttes arvesse aega, mis on piisav vastuväite kohalejõudmiseks, ei ole vastuväidet päritoluriigi kohtule esitatud, tunnistab kohus viivitamata Euroopa maksekäsu täidetavaks, kasutades selleks ettenähtud tüüpvormi G. Kohus kontrollib kättetoimetamise kuupäeva. Kohus saadab täidetavaks tunnistatud Euroopa maksekäsu nõude esitajale.

Päritoluliikmesriigis täidetavaks muutunud Euroopa maksekäsku tunnustatakse ja täidetakse teistes liikmesriikides ilma vajaduseta täidetavust tõendada ning ilma võimaluseta vaidlustada selle tunnustamist. Seega juhul kui võlgnik peaks nõuet täitmata kolima mõnda teise liikmesriiki, ei pea protseduuri kordama.

Pärast jõustumise tähtaja möödumist on kostjal õigus taotleda Euroopa maksekäsu läbivaatamist päritoluliikmesriigi pädevas kohtus (tingimusel, et kostja tegutseb viivitamata), kui:

 • maksekäsk toimetati kätte kättesaamistõendita,
 • maksekäsku ei toimetatud kätte piisavalt aegsasti, mis ei võimaldanud kostjal temast olenemata põhjustel oma kaitset korraldada,
 • kostjat takistasid nõude vaidlustamisel vääramatu jõud või temast sõltumatud erakorralised asjaolud või
 • kui käesolevas määruses sätestatud nõudeid arvesse võttes anti maksekäsk välja selgelt valesti, või muudel erandlikel asjaoludel.

Kui kohus lükkab kostja avalduse tagasi, kuna läbivaatamiseks ei anna alust ükski lõigetes 1 ja 2 osutatud põhjustest, jääb Euroopa maksekäsk jõusse. Kui kohus otsustab, et läbivaatamine on õigustatud ühel lõigetes 1 ja 2 sätestatud põhjustest, muutub Euroopa maksekäsk tühiseks.

Ilma et see piiraks käesoleva määruse sätete kohaldamist, reguleerib täitemenetlust maksekäsu täitmise liikmesriigi õigus. Infot täitemenetlusest ning täitevasutustest välisriigis võite leida E-Justice veebilehelt valides paremalt tulbast Teid huvitava riigi lipp.

Euroopa maksekäsu täitmiseks edastage välisriigi kohtutäiturile järgnevad dokumendid:

 • päritoluriigi kohtus täidetavaks tunnistatud Euroopa maksekäsu koopia, mis vastab selle ehtsuse kindlakstegemiseks vajalikele tingimustele,
 • vajadusel Euroopa maksekäsu tõlge maksekäsu täitmise liikmesriigi ametlikku keelde või, kui kõnealuses liikmesriigis on mitu ametlikku keelt, selles kohas, kus maksekäsu täitmist taotletakse, toimuvate kohtumenetluste ametlikku keelde või ühte ametlikest keeltest vastavalt asjaomase liikmesriigi õigusele, või muusse keelde, mille aktsepteerimisest maksekäsu täitmise liikmesriik on teatanud. Tõlke tõestab isik, kes on selleks pädev ühes liikmesriigis.

Kostja avalduse alusel keeldub maksekäsu täitmise liikmesriigi pädev kohus Euroopa maksekäsku täitmisest, kui Euroopa maksekäsk on vastuolus mis tahes liikmesriigis või kolmandas riigis vastu võetud varasema otsuse või korraldusega, eeldusel et:

 • varasem otsus või määrus käsitles samu asjaolusid samade osapoolte vahel,
 • varasem otsus või määrus vastab tingimustele, mis on vajalikud selle tunnustamiseks maksekäsu täitmise liikmesriigis ning
 • vastuolu ei olnud võimalik esitada vastuväitena päritoluliikmesriigi kohtumenetluse käigus.

Avalduse alusel keeldutakse maksekäsu täitmisest samuti juhul, kui kostja on nõude esitajale maksnud Euroopa maksekäsuga ette nähtud summa.

Kui Teil tekib pärast välisriigi kohtule Euroopa maksekäsu avalduse edastamist küsimusi või probleeme, võite alati esitada kohtule otse või Justiitsministeeriumi Rahvusvahelise õigusabi talituse kaudu järelepärimise, et teada saada kaugel asjaga ollakse.

Lisainfo: telefoni teel 6 208 183, 6 208 186 ning 6 208 190, e-posti teel central.authority@just.ee

Kontrollitud: