Vastuväide ja selle tähtaeg?

Võlgnik võib nõude või selle osa vastu esitada makseettepaneku teinud kohtule vastuväite makseettepaneku kättetoimetamisest alates 15 päeva jooksul, makseettepaneku välismaal kättetoimetamise korral 30 päeva jooksul. Vastuväite võib esitada makseettepanekule lisatud blanketil või muus vormis.
Vastuväite põhjendamine ei ole vajalik, va elatise puhul. Kohus teatab avaldajale vastuväitest ja selle esitamise ajast.

Vastuväide elatise nõudele peab olema põhistatud ning võlgnik võib esitada elatisnõudele üksnes vastuväite selle kohta, et:

  1. ta ei ole lapse vanem;
  2. ta elab lapsega koos ja osaleb lapse ülalpidamises;
  3. ta on täitnud oma ülalpidamiskohustust;
  4. maksekäsu kiirmenetlus ei ole seaduse järgi lubatud;
  5. aeg, millest alates elatise maksmist nõutakse, on määratud ebaõigesti;
  6. elatise suurus on määratud ebaõigesti.

Võlgnikul on õigus esitada elatise maksmise võimatusele või piiratud võimalusele tuginev vastuväide üksnes juhul, kui ta ühtlasi esitab justiitsministri määrusega kehtestatud vormis andmed oma sissetuleku, vara ja majandusliku seisundi kohta ning lisab sellele vastavad tõendid. Vastuväite esitamise tähtaeg hakkab kulgema makseettepaneku kättesaamisele järgnevast päevast. Vastuväite esitamise viimaseks päevaks on tähtaja viimane päev. See tähendab, et tähtaja viimasel päeval peab olema vastuväide jõudnud kohtusse enne 24:00. Kui tähtaja viimane päev langeb puhkepäevale või riigipühale, loetakse tähtaja viimaseks päevaks puhkepäevale või riigipühale vahetult järgnev tööpäev.

Võlgnik võib kohtule esitatava avalduse alusel võtta makseettepaneku kohta esitatud vastuväite tagasi kuni hagile vastamiseni või hagimenetluses muu esimese menetlustoimingu tegemiseni. Vastuväite tagasivõtmise korral maksekäsu kiirmenetlus jätkub.

Kui avaldaja on sõnaselgelt väljendanud soovi vastuväite esitamise korral menetlus lõpetada, menetlus lõpetatakse.

 

Kontrollitud: