Kuidas jagunevad menetluskulud menetlusabi andmisel?

Kuidas jagunevad menetluskulud menetlusabi andmisel?

Menetlusabi andmine ei välista ega piira menetlusabi saaja kohustust hüvitada kohtulahendi alusel vastaspoolele tekkinud kulutused.

Menetlusosaline, kelle kahjuks lahend tehti, kannab oma menetluskulud täies ulatuses ka siis, kui ta on menetluskulude kandmisest vabastatud või kui talle on antud menetlusabi menetluskulude tasumiseks.

Kontrollitud:

Kuidas saada kohtumenetluses riigipoolset menetlusabi?

Kuidas saada kohtumenetluses riigipoolset menetlusabi?

Menetlusabi saamiseks tuleb esitada kohtule taotlus. Taotlus esitatakse kohtule, kus toimub või peaks toimuma menetlus, mille kulude kandmiseks menetlusabi taotletakse.

Menetlusabi taotluses tuleb märkida menetlus, milleks menetlusabi taotletakse; kellena taotluse esitaja menetluses osaleb või soovib osaleda ja milliseid avaldusi või taotlusi tahab esitada ning millel taotluse esitaja nõue või vastuväide põhineb.

Kontrollitud: