üürilepingu erakorraline ülesütlemine

Tere. Kui lõpetada korteri üürileping üürileandja ja üürniku vahel,siis kaua on antud see aeg kui üürnik peab välja kolima seaduses sätestatud korras?Kui lepingus ei ole märgitud kindlat aega. Võin saata ka pildi lepingust. Probleem oli selline ,et tõsteti välja järgmine päev kui rikkusin lepingut . Järgmine päev kohe. Kas see on seaduslik? Mul jäi liiga vähe aega kolida ja tundsin, et see on ebaõiglane. Lugupidamisega

ÜÜrilepingu saab erakorraliselt üles öelda vaid mõjuval põhjusel. Põhjus on mõjuv, kui selle esinemisel ei saa ülesütlemist soovivalt lepingupoolelt kõiki asjaolusid arvestades ja mõlemapoolseid huvisid kaaludes eeldada, et ta lepingu täitmist jätkab. Erakorraline ülesütlemine on lubatud eelkõige võlaõigusseaduse §-des 314–319 nimetatud asjaoludel. https://www.riigiteataja.ee/akt/961235?leiaKehtiv#para314

Samas on sätestatud, et üürilepingu erakorralisest ülesütlemisest ei pea ette teatama, kui seadusest ei tulene teisiti. Seega, kui Teie lepingurikkumine ei too seaduse alusel kaasa lepingu üleütlemist etteteatamistähtaega järgides (vt § 314 – 319) saab seda teha nö päevapealt.

Vastatud:
19.05.2023