Mis on pärimisregister?

Mis on pärimisregister?

Pärimisregistri eesmärk on aidata kaasa sellele, et pärimismenetlus viiakse läbi korrektselt ning et oleks tagatud pärandaja ja pärija õiguste kaitse, võimaldades dokumentide ja andmete elektroonilist säilimist, edastamist ning avalikkuse informeerimist muuhulgas sellest, et pärandaja on teinud testamendi ning, et pärimismenetlus on algatatud.

Pärimisregister on elektroonne ning seda peab Notarite Koda.  

Kontrollitud:

Kuidas toimub pärimisregistrile päringute esitamine?

Kuidas toimub pärimisregistrile päringute esitamine?

Andmed testamendi ja pärimislepingu kohta hoitakse saladuses kuni pärandi avanemiseni. Teavet pärimisregistrisse kantud andmete kohta antakse pärast seda, kui pärandaja surm on tõendatud. Abikaasade vastastikuse testamendi kohta antakse teavet pärast esimese abikaasa surma. Igaüks võib pärimisregistri andmetega tutvuda ja neist väljavõtteid saada.

Pärimisregistrisse kantud andmetega saab tutvuda notaribüroos või pärimisregistrist riigiportaali kaudu. Pärimisregistrisse kantud andmetega tutvumiseks piisab pärandaja ees- ja perekonnanimest ning isikukoodist.

Kontrollitud:

Kuidas tehakse pärimisregistrisse kandeid?

Kuidas tehakse pärimisregistrisse kandeid?

Pärimismenetluse algatamise kohta teeb notar viivitamata pärast pärimismenetluse algatamise avalduse vastuvõtmist pärimisregistrisse kande.

Pärimismenetluse viib läbi notar, kes on pärimismenetluse läbiviijana pärimisregistrisse kantud. Välistada ei saa olukorda, kus ühes pärimisasjas võtab pärimismenetluse algatamise avalduse vastu mitu notarit. Sellisel juhul viib pärimismenetluse läbi notar, kes jõudis teha esimesena pärimisregistrisse kande.

Kontrollitud: