Millised on pankrotihalduri kohustused?

Pankrotihaldur kaitseb kõigi võlausaldajate, samuti võlgniku õigusi ja huve ning tagab seadusliku, kiire ja majanduslikult otstarbeka pankrotimenetluse.

Pankrotihalduri põhikohustused on järgmised: 

  1. Selgitada välja võlausaldajate nõuded, valitseda pankrotivara, korraldada selle moodustamine ja müük ning rahuldada pankrotivara arvel võlausaldajate nõudeid; 
  2. Selgitada välja võlgniku maksejõuetuse tekkimise põhjused ja aeg; 
  3. Korraldada vajadusel võlgniku majandustegevuse jätkamine;
  4. Viia vajadusel läbi juriidilisest isikust võlgniku likvideerimine;
  5. Anda seaduses ettenähtud juhtudel teavet võlausaldajale ja võlgnikule;
  6. Anda oma tegevusest aru ja esitada pankrotimenetluse kohta andmeid kohtule, järelevalveametnikule ja pankrotitoimkonnale.

Lisaks eeltoodule täidab pankrotihaldur muid seadusest tulenevaid kohustusi.

Kontrollitud: