Miks ei ole kohtutäitur minu arvelduskontole elatusmiinimumi jätnud?

Juhul kui kohtutäitur ei ole täitemenetluses konto arestimisel elatusmiinimumi kasutamise võimalust taganud, tuleb teil viivitamata pöörduda kohtutäituri poole ning esitada avaldus elatusmiinimumi aresti alt vabastamiseks koos oma sissetulekuid ja ülalpeetavaid tõendavate dokumentidega. Vajadusel saab kohtutäitur ise nõuda võlgniku tööandjalt ja teistelt võlgniku suhtes kohustatud isikutelt andmeid võlgniku tasunõude ja muude hüvede kohta ning riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogu vastutavalt töötlejalt andmeid võlgniku sissetulekuallikate ja ülalpeetavate kohta. Kohtutäitur tühistab võlgniku avalduse alusel kolme tööpäeva jooksul konto arestimise ulatuses, mis tagab võlgnikule arestimisele mittekuuluva sissetuleku. Kohtutäiturite kontaktandmed leiate nende veebilehelt siit.

Kontrollitud: