Menetluskulud

Kohtusse pöördudes tuleb alati arvestada tekkivate menetluskuludega, milleks on riigilõiv ja asja läbivaatamise kulud (näiteks tunnistaja-, eksperdi- ja tõlgikulud ning kohtuekspertiisiseaduse alusel hüvitatavad menetlusvälisel isikul seoses ekspertiisi tegemisega tekkinud kulud jms) ning kohtuvälised kulud (näiteks menetlusosaliste esindajate ja nõustajate kulud, menetlusosaliste sõidu-, posti-, side-, majutus- ja muud sellesarnased kulud, mis on kantud seoses menetlusega jms)

Menetluskulude jaotamisel otsustatakse, kelle kanda ja millises osas jäävad menetluskulud.

  • Tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 162 lõikest 1 tuleneb peamine reegel, mille järgi kaotaja maksab kõik menetluskulud.
  • TsMS § 163 lg 1 sätestab, et hagi osalise rahuldamise korral kannavad pooled menetluskulud võrdsetes osades, kui kohus ei jaota menetluskulusid võrdeliselt hagi rahuldamise ulatusega või ei jäta menetluskulusid täielikult või osaliselt poolte endi kanda. Lihtsalt öeldes tähendab võrdsetes osades jagamine, et hageja kannab 1/2 suuruse osa enda kuludest ja samuti 1/2 suuruse osa kostja kuludest, samasugune on kostja osa kulude kandmisel. Kulude jaotamine võrdeliselt hagi rahuldamise ulatusega tähendab, et kui hageja nõudis kostjalt 1000 euro maksmist ja kohus mõistab välja 700 eurot, siis on hagi rahuldatud 70% ulatuses ning põhjendatud on jätta menetluskuludest 70% kostja kanda ja 30% hageja kanda. Paragrahvi ei saa kohaldada hagilises perekonnaasjas, sest seda reguleerib TsMS § 164.
  • TsMS § 164 lg 1 sätestab, et hagilises abieluasjas perekonnaseaduse (PKS) § 102 lg 1 järgi ja põlvnemisasjas PKS § 103 lg 1 järgi kannab kumbki pool oma menetluskulud ise. Kohtul on kaalutlusõigus menetluskulude teistsuguseks jagamiseks. Üldiselt peab kohus lähtuma seejuures äärmisest ebaõiglusest või ebamõistlikkusest.
  • TsMS § 164 lg 3 sätestab, et ülalpidamisasjas PKS § 103 lg 4 järgi võib kohus menetluse tulemusest sõltumata jätta menetluskulud täielikult või osaliselt kostja kanda, kui kostja on põhjustanud menetluse seetõttu, et ta ei ole andnud täielikku teavet oma sissetuleku ja vara kohta.
  • Hageja kannab menetluskulud, kui kohus keeldub avaldust menetlusse võtmast ja tagastab selle (TSMS § 168 lg 1).
  • Hageja kannab menetluskulud, kui hagi jäetakse läbi vaatamata või kui menetlus lõpetatakse määrusega ja TsMS § 168 lõigetest 3-5 ei tulene teisiti (TsMS § 168 lg 2).
  • Kompromissi sõlmimise korral kannavad pooled oma menetluskulud ise, kui nad ei ole kokku leppinud teisiti (TsMS § 168 lg 3).
  • Kui hageja loobub hagist või võtab selle tagasi, kannab ta kostja menetluskulud, välja arvatud juhul, kui ta loobub hagist või võtab selle tagasi seetõttu, et kostja on nõude pärast hagi esitamist rahuldanud (TsMS § 168 lg 4).
  • Kui kostja võtab hagi kohe õigeks, kannab hageja menetluskulud ise, kui kostja ei ole oma käitumisega andnud põhjust hagi esitamiseks (TsMS § 168 lg 6).
Kontrollitud: