annaku üleandmine

Tere, soovin infot seoses annaku protseduurilise üleandmisega. Testamendi järgi on pärijaid 4, kaks pärijatest on pärijad ja kaks annakusaajad ning tegemist on kinnisvara mõttelise osaga võrdselt. Pärand avanes aasta tagasi ja pärijad (testamenditäitjad) on võtnud üle päranduse, kuid annakut annakusaajatele üle ei ole antud. Üks pärijatest on valmis minema notari juurde, kuid teine ei ole nõus tulema kuigi on talle korduvalt pakutud erinevaid aegu. Olgu öeldud, et kahe pärija vahel ei ole suhted korras. Üks annakusaajatest on avaldanud soovi oma annak kätte saada. Minu küsimus on, et kas ainus tee on tõesti pöörduda kohtusse? Pärimisseaduses on: § 82. Testamenditäitja vastutus (1) Testamenditäitja vastutab varaliselt, kui ta on jätnud seadusest või testamendist tulenevad ülesanded süüliselt täitmata. (2) Kui testaator on määranud mitu testamenditäitjat, kuid ei ole ülesandeid nende vahel jaganud, täidavad testamenditäitjad oma ülesandeid ühiselt ja vastutavad solidaarselt. Üksikult tegutseda on neil lubatud möödapääsmatu vajaduse korral. Testamenditäitjad vastutavad solidaarselt ka siis, kui nad on ülesanded omavahel ära jaganud. (3) Kui mõni testamenditäitja oma ülesandeid ei täida või täita ei saa, jätkavad teised testamenditäitjad testamendi täitmist. Just selle kolmanda punkti kohta on küsimus. Kas teine testamenditäitja saab annakut üle anda ilma teise testamenditäitja osaluseta, sest vastutus on solidaarne? Lisaks ei ole kohtust seaduses midagi juttu. Ette tänades!

Pärandajal on õigus ja võimalus määrata konkreetne isik annakutäitjaks testamendis või pärimislepingus. Selleks isikuks võib olla nii pärija kui teine annakusaaja. Juhul kui pärandaja ei ole annakutäitjat määranud, loetakse annakutäitjaks pärija. Seega tuleb vaadata testamendist kas annakutäitjaks on määratud pärijad ühiselt või vaid keegi nendest. Annakutäitja ülesandeks on nö tagada annakusaajale annaku üleandmine. Ehk teisisõnu, kui pärand avaneb ning pärimismenetlus on alustatud, kohustub annakutäitja pärandvaras oleva varaeseme vastavalt pärandaja tahtele üle andma  annakusaajale. Vallasasjade puhul piisab nende füüsilisest üle andmisest, kinnisasja puhul on selleks vajalik notariaalne tehing, ent omandiõigus saaks kantud ka kinnistusregistrisse. Juhul kui annaku üleandmist ei toimu, on annakusaajal seadusest tulenev õigus pöörduda kohtu poole annaku üleandmise nõudega annakutäitja vastu (PärS § 56 lg 1 II lause ja § 67). Täiendavate küsimuste korral soovitan pöörduda pärimismenetlust läbi viinud notari poole, kes saab Teile selgitada kuidas konkreetse annaku üleandmiseks peaks toimima.

Vastatud:
16.05.2023