Möödunud aastal abistasid Eesti Õigusbüroo juristid tasuta ning soodustingimustel 11500 inimest, kokku on justiitsministeeriumiga sõlmitud lepingu alusel pea 3 aastaga abistatud 24 000 inimest.   Möödunud aastal vajasid 3871 inimest abi perekonnaõigusega seoses ning võlgnevuste osas vajasid abi 3030 inimest. Eesti Õigusbüroo pakub tasuta ning soodustingimustel õigusabi koostöös justiitsministeeriumiga veel ligikaudu aasta.Eesti Õigusbüroo on koostöös justiitsministeeriumiga tasuta ning soodustingimustel õigusabi pakkunud alates 2017.a kevadest 24 000 inimesele. Kui siiani kvalifitseerusid riigi toel õigusabile kuni 1,5-kordset Eesti keskmist palka (hetkel 2095,5€) teenivad inimesed, siis alates 15. jaanuarist kvalifitseeruvad riigi toel tasuta ning soodustingimustel õigusabile kuni 1700-eurost brutokuutasu teenivad Eestimaal elavad inimesed.Eesti Õigusbüroo juristide hinnangul on sagenenud olukorrad, kus soovitakse kinkelepingust taganeda. Kinkelepingu tühistamise soov tuleneb sageli asjaolust, et kinke saaja käitub kinkija arvates temaga halvasti või on jätnud kinkelepingus kokkulepitud kohustused täitmata. Kuna kinkelepingu tühistamine on keerukas ning aeganõudev protsess, soovitab Eesti Õigusbüroo jurist kinkelepingule eelistada testamenti.Uuest aastast on kehtestatud kuutasu alammääraks 584 eurot kuus tänase 540 asemel. Perekonnaseaduse järgi ei tohi miinimumelatis ühe lapse kohta olla väiksem kui pool Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäära. Miinimumelatis on seega alates 2020. aasta 1. jaanuarist 292 eurot kuus. Juristi hinnangul võib miinimumelatise kasv tulla paljudele ootamatu üllatusena, millega pole osatud arvestada.
Eesti Õigusbüroo juristide hinnangul on sagenenud olukorrad, kus soovitakse kinkelepingust taganeda. Kinkelepingu tühistamise soov tuleneb sageli asjaolust, et kinke saaja käitub kinkija arvates temaga halvasti või on jätnud kinkelepingus kokkulepitud kohustused täitmata. Kuna kinkelepingu tühistamine on keerukas ning aeganõudev protsess, soovitab Eesti Õigusbüroo jurist kinkelepingule eelistada testamenti.Eesti Õigusbüroo poole pöördus viite last kasvatav isa, kelle elatisvõlg temast algusest peale lahus elava esimese lapse eest on kasvanud 14 000 euroni. Mees ei ole ametlikult tööl käinud pikka aega ning nüüd, kus ta leidis ametliku töö ning püsiva sissetuleku, jätab kohtutäitur tema pangaarvele üksnes 270 eurot kuus. Üheltpoolt on mõistetav, et elatisvõlg tuleb tasuda, kuid kõik saavad aru ka sellest, et 270 euroga viite last ülal pidada ei ole lihtsalt võimalik. Eesti Õigusbüroo jurist kommenteerib olukorda.Karistusseadustik eristab isikutunnistuse võltsimist ning kellegi teise isikutunnistuse kasutamist ehk isikutunnistuse kuritarvitamist. Mõlema süüteo puhul on tegemist kriminaalkuriteoga, millest võltsimine võib kaasa tuua rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistuse, isikutunnistuse kuritarvitamise eest on ette nähtud üksnes rahaline karistus.
93-aastane vanaproua volitas noort naisterahvast enda eest makseid tasuma ja poest söögi toomiseks raha välja võtma. Paraku ei saanud vanaproua aga aru, et allkirja andis ta üldvolikirjale, mille abil noor naine suurtes kogustes laenu võttis ning täna ähvardavad võlausaldajad vanamemme maja laenu katteks maha müüa.Eesti Õigusbüroo koostöös justiitsministeeriumiga alustas tasuta ning soodustingimustel õigusabi pakkumisega Eestis elavatele inimestele 2,5 aastat tagasi. Tänaseks on selle projekti raames õigusabi saanud üle 23 000 inimese ning teenust hinnatakse kõrgelt. Kas riik soovib ka tulevikus inimeste õigusabikulusid katta, ei ole veel selge, kuid tänane kogemus näitab selgelt toetuse vajadust - Eestis on liialt palju inimesi, kes ei suuda endale turuhinnaga õigusabi lubada.Viimasel ajal on palju räägitud elukoha üürimisest üürniku seisukohast, kuid samamoodi peidab üüriturg endas ohte ka üürileandja jaoks. Üheks suuremaks probleemiks on kahtlemata olukord, kus üürnik ei tasu enam üüritasu ega ole ka nõus üüripinda vabastama. Jurist toob välja olulisema, mida iga üürileandja peaks teadma.


Alates 15. jaanuarist saavad riigi kulul õigusabi kuni 1700€ kuutasu teenivad inimesed

Eesti Õigusbüroo on koostöös justiitsministeeriumiga tasuta ning soodustingimustel õigusabi pakkunud alates 2017.a kevadest 24 000 inimesele. Kui siiani kvalifitseerusid riigi toel õigusabile kuni 1,5-kordset Eesti keskmist palka (hetkel 2095,5€) teenivad inimesed, siis alates 15. jaanuarist kvalifitseeruvad riigi toel tasuta ning soodustingimustel õigusabile kuni 1700-eurost brutokuutasu teenivad Eestimaal elavad inimesed.
Tasuta ning soodustingimustel õigusabi saavad alates 15. jaanuarist kõik Eestimaal elavad inimesed, kelle möödunud kvartali keskmine brutotöötasu kalendrikuus oli kuni 1700 eurot. Kõik muu tingimuste ning õigusabi osutamise osas jääb samaks.

Eesti Õigusbüroo kaasasutaja Erki Pisukese sõnul on olulisem alandatud sissetuleku piirmäärast asjaolu, et inimeste seas populaarseks ja vajalikuks osutunud teenusega saab jätkata. “Meie kolme aasta pikkune kogemus näitab selgelt, et turu keskmine õigusabi hind on paljudele inimestele üle jõu käiv ning riigi toel osutatav õigusabiteenus on neile väga oluline ja tihti ka ainus päästerõngas muredest vabanemiseks. Meie 45 juristi üle Eesti abistavad igas kuus kuni tuhandet abivajajat ning tagasiside on teenusele olnud väga hea - teenusega on rahul 90% klientidest ning 92% soovitaksid meie teenust sõbrale. Kindlasti võivad osad siiani abi saanud kliendid sissetuleku määra alandamise tõttu riigi abist ilma jääda, neil inimestel on ühe kättesaadava alternatiivina edaspidi võimalik pöörduda Eesti Õigusbüroo meeskonna poolt loodud õigusabiplatvormi HUGO.legal poole, kus õigusabiteenuste hinnad on tänu nutikatele lahendustele turu keskmisest kordades soodsamad. Usutavasti jääb enamiku Eesti Õigusbüroo klientuuri sissetulek aga siiski langetatud piirmäära sisse, mistõttu teenus on kõigi eelduste kohaselt ka sel aastal jätkuvalt populaarne. Oluline on see, et ministeerium pikendab selle projekti kestvust aasta võrra ning seega saame riigi toel abistada veel tuhandeid inimesi,” lisas Pisuke.

Eesti Õigusbüroo juristid on justiitsministeeriumiga sõlmitud lepingu alusel abistanud juba 24 000 inimest. Kõige rohkem on inimesi abistatud perekonnaõigusega seonduvates küsimustes ning napilt samapalju on lahendatud ka võlaõigusega seonduvaid probleeme. Lisaks on paljud inimeste pöördumised olnud seotud tööõigusega, pärimisõigusega, asjaõigusega ning täitemenetlusega.

Kuidas saab tasuta ning soodustingimustel õigusabi?

Õigusabi jagatakse põhimõttel 2+3+10, kus kaks esimest tundi on tasuta, järgmise kolme tunni eest tuleb tasuda 20€ tunnis ning mahukamate kaasuste puhul saab veel 10 tundi õigusabi hinnaga 40€ tund. Õigusabi saamiseks tuleb sõlmida aasta lõpuni kehtiv kliendileping ning tasuda ühekordne omavastutus summas 5 eurot.
Juristi juurde saab aja broneerida aadressil www.juristaitab.ee, läbi Eesti Õigusbüroo facebooki messengeri või telefonile 6 880 400 helistades.

Eesti Õigusbürool on 45 juristi ning 15 nõustamiskohta üle Eesti, lisaks kohapealsele nõustamisele on võimalik abi saada ka interneti või telefoni vahendusel.

Meie kogemus näitab, et keskmine nõustamise aeg jääb 2 tunni piiresse, mis tähendab, et inimesel tuleb enda mure lahendamise eest tasuda üksnes 5 eurot.

HUGO OÜ kaubamärk Eesti Õigusbüroo on suurim õigusbüroo Eestis, kes pakub koostöös justiitsministeeriumiga Eestis elavatele inimestele õigusabi riigi finantseerimisel. Lisainfot saab aadressilt www.juristaitab.ee või telefonile 6 880 400 helistades.
Eesti