notariaalselt kokkulepitud elatise vähendamine

Foorumi reeglid
Juristaitab veebi digitaalsesse arhiivi kuuluvad alates 2011. aastast kuni 2023. aasta 15. maini veebi teel esitatud küsimused ja juristide poolt antud vastused. Tähelepanu! Arhiivis ei uuendata ega kaasajastata arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik tutvuda ajakohase teabega.

Isikuandmete töötlemise kohta saate lähemalt lugeda siit.
Vasta

notariaalselt kokkulepitud elatise vähendamine

03 Dets 2019, 14:50

Aastaid tagasi sai notaris sõlmitud kahele lapsele elatise maksmise leping, vajadusel koheselt sundtäitmisele pööratav, summaks seadusega ettenähtud miinimum. Tänaseks on makstav summa ülejõukäivaks kasvamas. Milline oleks korrektne toimimisjärjekord elatise seadusega kehtestatud miinimumist väiksemaks muutmiseks, kui lastega kooselav vanem ei ole nõus kompromissile minema? Kas elatise maksja saab näiteks notariaalsest lepingust taganeda ja pöörduda ise kohtusse väiksema elatise määramiseks?

Re: notariaalselt kokkulepitud elatise vähendamine

06 Dets 2019, 11:42

Tere

Olukorras, kus vanemad on leppinud kokku lapsele makstava elatise suuruses ja elatise suurust mõjutavad asjaolud on oluliselt muutunud, võib see anda alust öelda ülalpidamiskokkulepe kui kestvusleping VÕS § 196 lg 1 alusel erakorraliselt üles mõjuval põhjusel, eelkõige kui ülesütlevalt lepingupoolelt ei või kõiki asjaolusid ja mõlemapoolset huvi arvestades mõistlikult nõuda lepingu jätkamist kuni kokkulepitud tähtpäevani või etteteatamistähtaja lõppemiseni. Sarnases asjas on varasemalt Riigikohus hinnanud, et ülalpidamiskokkuleppe ülesütlemiseks võib anda alust mh asjaolu, et kohustatud vanemalt ülalpidamist saama õigustatud isikute ring on muutunud või kohustatud vanema sissetulek on oluliselt vähenenud või õigustatud vanema oma suurenenud. Seejuures võib elatise suurust mõjutavate asjaolude muutumine anda alust öelda leping üles ka üksnes osaliselt, s.o osas, milles elatist maksma kohustatud vanemalt ei saa kõiki asjaolusid arvestades mõistlikult nõuda ülalpidamiskokkuleppe täitmist kokkulepitud suuruses kokkulepitud tähtpäevani, s.o üldjuhul lapse täisealiseks saamiseni. Vanematevahelise ülalpidamiskokkuleppe ülesütlemiseks ei pea ülalpidamist andma kohustatud vanem pöörduma kohtu poole, vaid saab seda VÕS § 195 lg 1 järgi teha ülesütlemisavalduse esitamisega teisele vanemale. Kui leping on lepingupoolte kokkuleppel sõlmitud teatud vormis, ei pea seda vormi lepingu muutmisel või lõpetamisel järgima, kui lepingust ei tulene teisiti. Seega peate vaatama, mida on lepingus märgitud selle muutmise või lõpetamise kohta. Peale lepingu ülesütlemist loetakse see lõppenuks.
Kui sellise kokkuleppe alusel on alustatud täitemenetlust, saab kohustatud vanem (võlgnik) esitada sundtäitmise lubamatuks tunnistamise hagi TMS § 221 kohaselt, tuginedes ülalpidamiskokkuleppe osalisele või täielikule ülesütlemisele.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta