Inventuuri puudutavad küsimused

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 2
Liitunud: 22 Okt 2018, 09:27

Inventuuri puudutavad küsimused

22 Okt 2018, 09:33

Tere!

Saan aru, et ilma inventuuri läbi viimata vastutavad pärijad pärandaja võimalike võlgade või kohustuste eest solidaarselt kogu oma varaga. Samuti saan aru, et inventuuri võib pärija nõuda kolme kuu jooksul pärast pärandaja võlgadest või kohustustest teada saamist ning pärast inventuuri läbiviimist kaetakse pärandaja kohustused vaid pärandvara arvelt (pärandvara pankrot), pärijad üle selle oma varaga kohustuste eest ei vastuta.

Oletame, et kui pärijad sõlmivad täna pärandvara jagamise lepingu ning jagavad selle alusel pärandvara, kuid poole aasta pärast selgub, et kolmandal osapoolel oli pärandvara suurust ületav nõue pärandaja vastu, siis:
- Kas pärijal on ikka veel õigus nõuda inventuuri ja sellega kaitsta oma vara, et ei tekiks solidaarset vastutust üle pärandvara väärtuse?
- Kuidas toimub inventuuri läbiviimine, kui näiteks pärandvara hulgas olev kinnisvara on juba edasi müüdud kellelegi neljandale isikule?
- Kas sellisel juhul pärast inventuuri vastutab iga pärija võlausaldaja(te) ees vaid oma osaga pärandvarast? Ehk et kui üks pärijatest on oma pärandi näiteks ära kulutanud, siis teised pärijad ei pea tema osa võlausaldaja ees katma?

Tänud ette!

Postitusi: 1662
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Inventuuri puudutavad küsimused

25 Okt 2018, 11:08

Tere,

Pärimisseadus § 143 lg 1 kohaselt on pärast inventuuri tegemist pärija vastutus tõepoolest pärandvaraga seotud kohustuste eest piiratud pärandvara väärtusega. Inventuuri võib nõuda enne pärandi vastuvõtmist või kolme kuu jooksul arvates ajast, mil pärija pärandaja kohstustest teada sai või pidi teada saama asjaoludest, millest võib järeldada, et pärandvarast ei piisa pärandaja võlausaldajate nõuete rahuldamiseks.
Kui pärijad võtavad pärandi vastu ühiselt, kaaspärijatena, vastutavad nad ka kohustuste eest solidaarselt.Pärandil lasuvad kohustused, samuti pärandaja matuse, pärandaja perekonnaliikmete ülalpidamise, pärandvara valitsemise ja inventuuri kulud ning muud pärandiga seoses tehtud vajalikud kulutused jaotatakse kaaspärijate vahel võrdeliselt nende pärandiosaga, kui testamendist või pärimislepingust ei tulene teisiti (Pärimisseadus § 151). Kas ja mil viisil pärand on jagatud, ei puutu asjasse. Kui keegi pärijatest on oma osa võõrandand, vastutab ta ikka ulatuses, milles ta pärandi arvelt rikastus.
Pärandvara inventuuriks vajalikud andmed annab inventuuri läbiviijale notar. Lisaks on justiitsminister Kohtutäiturimäärustilu peatükis 2 ülanumbriga 1 (paragrahvid 26 ülanumbriga 1 kuni ülanumbriga 6), mis on nähtav https://www.riigiteataja.ee/akt/127062018004, kehtestanud korra pärandvara inventuuri läbiviimiseks.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 2
Liitunud: 22 Okt 2018, 09:27

Re: Inventuuri puudutavad küsimused

29 Okt 2018, 11:22

Tänud vastuse eest!

Kirjutasite, et kaaspärijad vastutavad võimalike kohustuste eest solidaarselt. Sellest järeldan, et kui näiteks pärandvara suurus on 50 ühikut, kohustuste suurus 100 ühikut, kaaspärijaid on 2 (pärivad võrdselt 50%/50%) ning ühel neist ei ole varasid, siis pärimisel peab teine kaaspärija katma oma isiklikest varadest pärandi varade ja kohustuste vahe 50 ühikut (muidugi vaid juhul, kui pärand vastu võetakse).

Eeldame, et algselt ei ole kaaspärijad nõudest teadlikud. Nad sõlmivad pärimislepingu ja jagavad pärandvara 50 ühikut omavahel võrdselt, kummalegi kaaspärijale 25 ühikut. Kaaspärija 1 kulutab oma 25 ühikut ära ning tal muid varasid ei ole.
Nüüd saavad kaaspärijad teada, et pärandaja vastu oli kolmandal osapoolel nõue summas 100 ühikut. Nad tellivad inventuuri, mille käigus pärandvara sekka uusi varasid ega nõudeid ei lisandu. Inventuuri kulu on 5 ühikut, mille maksab kaaspärija 2 endale saadud pärandvara osast (sest kaaspärija 1 on kogu pärandvara ära kulutanud ning tal muid varasid ei ole). Kuna tuleb välja, et pärandaja kohustused ületavad pärandvara, siis kuulutatakse välja pärandvara pankrot.

Ideaalis peaks kaaspärija 2 pärandvara pankrotipessa tagastama 20 ühikut (tema osa pärandvarast miinust inventuuriga seotud kulud) ning kaaspärija 1 vastavalt 25 ühikut (tema osa pärandvarast) ning nõude omanik saaks oma nõude rahuldatud pärandvara miinus kulud ulatuses (45 ühikut). Kui aga kaaspärija 1-l seda vara (ega muud vara) enam ei ole, siis viidates eelmainitud punktile, et kaaspärijad vastutavad võimalike kohustuste eest solidaarselt, kas siin ei ole kaaspärija 2-l oht, et tal tekib kohustus maksta kinni kaaspärija 1 pärandi osa pankrotipessa?

Hiljem saaks ta küll enammakstud osa kaaspärija 1 käest tagasi nõuda, aga kui kaaspärija 1-l varasid pole, siis reaalsuses võib see olla võimatu. Või kehtib see võimalike kohustuste eest solidaarse vastutuse punkt ainult pärandvara osas ja enne inventuuri?

Postitusi: 1662
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Inventuuri puudutavad küsimused

05 Nov 2018, 20:47

Tere,

Kõik Teie poolt kirjutatu on võimalik. Seetõttu võiks kaaluda inventuuri enne pärandi jagamist.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta