Sissetuleku arest

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 17 Sept 2018, 13:42

Sissetuleku arest

17 Sept 2018, 13:49

Tere!

Mul on kaks kohtutäiturit pangakonto arestinud. Leidsin töö ja saatsin kohtutäituritele avalduse mittearestitava miinimumi kohaldamiseks ning palusin arvestada, et mul on kaks ülalpeetavat last. Esimene kohtutäitur arvestas, et sellisel juhul jääb igakuiselt mulle kätte 833,34€ (miinimum + 2 last) ning lisaks minu 110€/kuus peretoetust, mida EI TOHI arestida. Teine kohtutäitur aga vastas, et igakuiselt jääks mulle kätte vaid 723,34€. Kui küsisin, millest selline arvutus, vastas ta, et ka peretoetus 110€/kuus loetakse sissetuleku hulka ja seda saab arestida.

Seepärast pöördungi oma murega siia, et kummal kohtutäituril siis õigus on? Kas tõesti tohib peretoetusi arestida?

Lugupidamisega

Postitusi: 1664
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Sissetuleku arest

24 Sept 2018, 18:35

Tere,

Täitemenetluse seadustiku § 131 lg 1 sätestatakse: Sissenõuet ei saa pöörata järgmistele sissetulekutele:
1) riiklikud peretoetused;
Eeltoodust tulenevalt riiklikke peretoetusi arestida ei saa.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 1
Liitunud: 25 Sept 2018, 11:19

Re: Sissetuleku arest

25 Sept 2018, 11:27

Tere, mure siis järgmine, abikaasa saab töövõimetuspensionit 170 eurot kuus, millest üks kohtutäitur võtab otse pensioniametist 20 eurot, arvele laekub 150 eurot, mis on igati seaduslik ja vaidlustada ei ole siin midagi, aga nüüd, sept.algul sai ametlikult hooajalisele tööle mindud, reaalselt oli vaid 3 päeva tööd ja tasu ca90 eurot. teine kohtutäitur avastas, et on töötajana registreeritud maksuametis ja kohe arestis kogu töövõimetuspensioni, lisaks ei taha kumbgi kohtutäitur võtta arvesse abikaasa alaealist ülalpeetavat last. Nüüdseks on ka töövõtuleping lõpetatu ja sellest ka täiturit informeeritud, lisaks on saadetud lapse sünnitunnistuse tõend-tõsi selle asjajamisega jäime hiljaks, sest arest oli juba kohaldatud. Aga kas on endiselt kohtutäitur Rita Lohu-l õigust mitte arvestatda ülalpeetavat ja arestida kogu töövõimetuspension? sedasi ei jää inimesel ju mitte mingit raha kätte.Kuidas edasi talitada?

Postitusi: 1664
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Sissetuleku arest

29 Sept 2018, 10:52

Tere,

Täitemenetlus viiakse läbi Täitemenetluse seadustikus (TMS https://www.riigiteataja.ee/akt/113062012002?leiaKehtiv) sätestatust lähtuvalt. Sissetulekud, millele ei saa pöörata sissenõuet, on loetletud TMS § 131, sissetuleku osa, millele ei saa sissenõuet pöörata, on reguleeritud § 132. Samast seadusest tulenevalt märgib kohtutäitur arestimisaktis, et arestimisele ei kuulu igakuiselt summa, mis vastab ühe kuupalga alammäärale, ning märgib talle teadaolevate andmete põhjal võlgniku ülalpeetavate kohta arestimisele mittekuuluva summa. Kohtutäitur tühistab arestimise võlgniku avalduse alusel kolme tööpäeva jooksul ulatuses, mis tagab võlgnikule arestimisele mittekuuluva sissetuleku, arvestades käesoleva seadustiku §-des 131 ja 132 sätestatud piiranguid. ning kui muutuvad tingimused, millest lähtudes on arvestatud sissetuleku osa, millele ei saa sissenõuet pöörata, muudab kohtutäitur arestimisakti võlgniku avalduse alusel. Seega tuleb teha kohtutäiturile vastav avaldus. Nagu on sätestatud § 132, kui sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud või eeldatavalt ei vii nõude täielikule rahuldamisele, võib sõltumata võlgniku suhtes läbiviidavate täitemenetluste arvust arestida ühes kuus kuni 20 protsenti sissetulekust, mis ei ole suurem kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sissetulek, millest on maha arvatud Statistikaameti poolt avaldatud arvestuslik elatusmiinimum (käesoleval aastal 207,23 eurot) . Sissetulekut ei arestita, kui see jääb alla Statistikaameti poolt avaldatud arvestusliku elatusmiinimumi. Käesolevas paragrahvis sätestatut ei kohaldata lapse elatisnõude täitmisele. Seega, kui tegemist ei ole lapse elatisnõude täitmisega, ei ole kohtutäituril õigust arestida summat, mis ei ületa 207,23 eurot ja jätta arvesse võtmata ülalpeetavaid. Kui kohtutäitur seda siiski teeb, tuleb Teil esitada vaie. Kui aga tegemist on lapse ülalpidamisnõudega, ei ole kohtutäituril alust eeltoodut arvesse võtta.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta