Ehitusõigus isikliku kasutusõiguse alal

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Postitusi: 10
Liitunud: 26 Okt 2016, 07:36

Ehitusõigus isikliku kasutusõiguse alal

16 Sept 2018, 16:50

Ostan isikliku kasutusõiguse mis asub 5 ha maatulundusmaal. Kinnistu on jaotatud 40-ks aiamaatükiks.
Kas mina saan omal maatükil (1000 m2) ehitada kuni 20 m2 ehitise ilma vallaga kooskõlastamata ?
Kas saan seda IKO-d tulevikus edasi müüa, kinkida, pärandada?

Postitusi: 1664
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Ehitusõigus isikliku kasutusõiguse alal

17 Sept 2018, 13:10

Tere,

Ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta on Ehitusseadustiku lisa 1 (https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/12 ... 3.2017.pdf#), mille kohaselt on mitteeluruumi püstitamiseks ehitisealuse pinnaga 0–20 m2 ja kuni 5 m kõrge, vajalik ehitusteatise esitamine. Seega on nõutav KOV kaasamine.
Tulenevalt Asjaõigusseaduse § 225 koormab Isiklik kasutusõigus kinnisasja selliselt, et isik, kelle kasuks see on seatud, on õigustatud kinnisasja teatud viisil kasutama või teostama kinnisasja suhtes teatud õigust, mis oma sisult vastab mõnele reaalservituudile. Sama § 226 võib isikliku kasutusõiguse kinnisasja omaniku nõusolekul teisele isikule üle anda, muutmata seejuures isikliku kasutusõiguse kestust. Isikliku kasutusõiguse omandaja ja esialgne omaja vastutavad kinnisasja omaniku ees isiklikust kasutusõigusest tekkivate kohustuste täitmise eest solidaarselt.
Seega sõltub kasutusõiguse kokkuleppe sisust, kas Te võite seal ehitise püstitada. Seejuures tuleb arvestada ka Ehitusseadustiku nõudeid. Kasutusõiguse üleandmine mistahel viisil eeldab seadusest tulenevalt kinnisasja omaniku nõusolekut ning eeldab, et kehtima jäävad Teiega kokku lepitud tingimused Teiega kokkulepitud ajaperioodiks.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 10
Liitunud: 26 Okt 2016, 07:36

Re: Ehitusõigus isikliku kasutusõiguse alal

17 Sept 2018, 13:38

Tere,

Tänan kiire vastuse eest.

5 ha kinnistul on moodustatud mtü eesmärgiga, et kõik selle liikmed (IKÕ omanikud) saavad oma alal tegeleda aianduse ja põllumajandusega (sisuliselt aiandusühistu). Loogiline, et selleks on vajalik mingi ehitis kus hoida tööriistu ja vajadusel süüa, puhata ja ka õõbida. Et asi oleks igati viisakas on mtü kehtestanud reegli, et igasugune ehitustegevus vajalik kooskõlastada mtü juhatusega.

Ehitusseadustiku lisa järgi kuni 20 m2 eramu ehitamiseks ei ole vajalik KOV teavitada. Kas sel juhul võin omal IKÕ alal ehitada 20 m2 hoone ilma KOV kooskõlastuseta.

Lugupidamisega
Urmas Kaljurand

Postitusi: 10
Liitunud: 26 Okt 2016, 07:36

Re: Ehitusõigus isikliku kasutusõiguse alal

18 Sept 2018, 11:43

Mitteeluruum vajab teatamist, elamu ehitamine ei vaja KOV teatamist - sain ma õigesti aru. Ost on eesmärgiga IKÕ alal tegeleda põllumajanduse ja aiandusega ja kuna asukoht põhielukohast kaugel, siis oleks vajalik väiksem (20 m2) eramu vajalik.

Postitusi: 1664
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Ehitusõigus isikliku kasutusõiguse alal

22 Sept 2018, 13:41

Tere,

Tabeli esimene jaotis selgitab Elamu ja selle teenindamiseks vajaliku hoone püstitamisel või ümberehitusel vajalikke lubasid. Kuna alla 20 m2 pinnaga elamut on raske ette kujutada tuleb loogiliselt järeldada, et reguleeritakse elamu teenindamiseks vajalikele hoonetele nõutavat (näit puukuur, aiatööriistade kuur jne). Teine jaotis käsitleb mitteelamus tehtavaid ehituslikke toiminguid.
Kas kasutusõigus võimaldab hoone püstitamist tuleneb lepingu sisust, millega kasutusõigus seati/seatakse. Kui selles on lubatud ka ehitustegevus, võite püstitada, kui aga on lubatud vaid näiteks maaharimine, ei tohi ehitist ilma täiendava kokkuleppeta püstitada.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 10
Liitunud: 26 Okt 2016, 07:36

Re: Ehitusõigus isikliku kasutusõiguse alal

22 Nov 2018, 21:02

Elamu ehitusaluse pinnaga 20-60 m2 ja kuni 5m kõrge püstitamiseks vaja esitada ehitusteatis ja projekt.
Kas projekt võib ka enda koostatud olla või ainult litsentseeritud arhidektibüroolt?
Kuna isikliku kasutusõiguse alal DP puudub, kas saan ka samadel alustel ehitada elamu ja ka kasvuhoone ?

Postitusi: 1664
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Ehitusõigus isikliku kasutusõiguse alal

27 Nov 2018, 03:42

Tere

Ehitusseadustiku § 5 kohaselt on Ehitusprojekt projekteerimise käigus koostatud dokument või dokumentide kogum, mis sisaldab ehitamiseks vajalikku teavet. Asjakohasel juhul kajastab ehitusprojekt ka ehitise kasutamiseks ja korrashoiuks vajalikku teavet. Ehitusseadustiku § 24 lg 2 kohaselt peab ehitusloakohustusliku ehitise ehitusprojekti koostamisel olema tõendatud koostaja pädevus ja kvalifikatsioon. Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määruse Kvalifikatsiooni tõendamise nõudega ehituse tegevusalade täpsem jagunemine ja nendele tegevusaladele vastavad täpsemad kvalifikatsiooninõuded kohaselt määratakse isiku kvalifikatsiooni ulatus kindlaks kutse andmise aluseks olnud kutsestandardi alusel.
Ehitatav ehitis, asjakohasel juhul ka ehitamine, peab olema kooskõlas ehitise asukohaga seonduvate kitsenduste ja planeeringuga. Detailplaneeringu puudumisel peab ehitatav ehitis olema kooskõlas üldplaneeringuga ja projekteerimistingimuste olemasolu kohustuse korral ka projekteerimistingimustega.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 10
Liitunud: 26 Okt 2016, 07:36

Re: Ehitusõigus isikliku kasutusõiguse alal

16 Apr 2019, 12:25

Tere,

Kuhu ja kellele ma pean vallas teate ehitustegevuse alustamise soovist edastama, missuguses vormis (e-posti teel?)?
Mis aja jooksul on vald kohustatud vastama ja millal võin ehitustegevusega alustada?

Postitusi: 1664
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Ehitusõigus isikliku kasutusõiguse alal

24 Apr 2019, 11:13

Tere

Ehitustegevust reguleerib Ehitusseadustik, ehitusteatise esitamist selle § 36, mille kohaselt ehitise ehitamisest teavitatakse pädevat asutust elektrooniliselt ehitisregistri kaudu. Kui teavitamine ehitisregistri kaudu ei ole võimalik, esitatakse ehitusteatis pädevale asutusele ning pädev asutus kannab andmed ehitisregistrisse. Ehitusteatise elektrooniliseks esitamiseks on Tartu LV koostanud üksikasjaliku juhendmaterjali, mis on kättesaadav https://www.tartu.ee/sites/default/file ... miseks.pdf Kui elektrooniline esitamine pole võimalik, tuleks teatis esitada kohaliku omavalitsuse ehitusspetsialistile või kantseleisse.
Ehitusteatis tuleb esitada vähemalt kümme päeva enne ehitise ehitamise alustamist. Kui pädev asutus ei teavita ehitusteatise esitajat kümne päeva jooksul pärast ehitusteatise esitamist vajadusest ehitusteatises esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, siis võib alustada ehitamist.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 10
Liitunud: 26 Okt 2016, 07:36

Re: Ehitusõigus isikliku kasutusõiguse alal

27 Mai 2019, 13:11

Tere,

Täitsin korrektselt ehitisteatise ja lisasin ka korrektse joonise koos mõõtudega (mis isegi ei olnud nõutud). Möödus 10 päeva ja postkasti potsatas e-mail kus teavitati, et -
Ehitusseadustiku alusel teatame, et teatisega esitatud andmed vajavad täiendavat kontrolli.
Hiljemalt 40–ndal päeval teatise esitamisest esitame vajadusel täiendavad nõuded. Ehitise teatise menetlemist takistavate puuduste ilmnemisel teavitame Teid kirjalikult.

Kas ma nüüd tõesti pean 2 kuud ootama, et 13 m2 aiamajakese püstitada. Kui vallal ei ole kohe mingeid pretensioone ja vajavad keeldumise põhjuste leidmiseks 40 päeva, siis kui õiguslik on nõuda oodata vastust 40 päeva. Kui on midagi seaduse vastast siis oleks ju 10 päeva piisav aeg ?

Lugupidamisega

Vasta