kinnistusraamatu andmed

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 16 Apr 2017, 22:03

kinnistusraamatu andmed

16 Apr 2017, 22:41

kui abikaasad omavad korterit, aga kinnistusraamatus on ainult üks nendest selle korteri omanik, kas sel juhul teine abikaasa omab mingeid õigusi antud korteri suhtes?

Postitusi: 115
Liitunud: 11 Apr 2017, 14:37

Re: kinnistusraamatu andmed

20 Apr 2017, 15:26

Tere,

Kinnistusraamatuseaduse par. 33 lg. 1 kohaselt on kinnistamine kinnistamiseks pädeva isiku määruse alusel kinnistusraamatusse kande tegemine, sealhulgas kande muutmine või kustutamine.

Kanded tehakse kinnistamisavalduste alusel.

Sama seaduse par. 34 lg. 21 sätestab, et kinnistamisavaldus peab olema notariaalselt kinnitatud või digitaalselt allkirjastatud. Notariaalselt kinnitatud kinnistamisavaldus esitatakse koos kinnistamiseks vajalike dokumentidega kinnistusosakonnale kinnistamisavalduse kinnitanud notari vahendusel notarite elektroonilise infosüsteemi kaudu. Mõjuval põhjusel võib kinnistamisavalduse ja kinnistamiseks vajalikud dokumendid esitada teise notari vahendusel. Notar selgitab isikule, millised dokumendid tuleb kinnistamisavaldusele lisada ja millised nõuded neile kehtivad.

Seega kanded põhinevad eelpoolnimetatud dokumentidel. Kui kinnistamisavaldusele lisatud dokumendid sisaldasid valeandmeid, siis tuleb esitada uus avaldus koos õigeid andmeid sisaldavate dokumentidega.

Samas kui teine abikaasa ei ole kinnistusraamatusse omanikuna sisse kantud, ei tähenda see, et sellel abikaasal ei ole korteri suhtes õigusi.

Perekonnaseaduse par. 24 kohaselt võivad abiellujad kokkuleppel enne abielu sõlmimist abiellumisavaldusega perekonnaseisutoimingute seaduses ettenähtud korras valida varasuhte käesoleva peatüki teises jaos toodud varasuhete liikide hulgast. Nimetatud tahteavaldus jõustub abielu sõlmimisel.
Kui abiellujad ei vali varasuhet abiellumisavaldusega või ei sõlmi abieluvaralepingut, kohaldatakse nende varalistele suhetele abielu sõlmimisest alates varaühisuse kohta sätestatut.

Sama seaduse par. 25 sätestab et varaühisuse puhul lähevad abikaasade ühisomandisse varaühisuse kestel omandatud esemed ning abikaasade muud varalised õigused (edaspidi ühisvara).

Järelikult kui abiellumisel ei ole abiellumisavaldusega või abieluvaralepinguga valitud vara juurdekasvu tasaarvestus, siis kehtib paragrahvis 25 sätestatud varaühtsus.

Perekonnaseaduse par. 27 lg. 1 sätestab, et ühisvara hulka ei kuulu kummagi abikaasa lahusvara. Sama paragrahvi lg. 2 annab lahusvara mõiste ja kehtestab, et abikaasa lahusvara moodustavad abikaasa omandis enne abiellumist või mille abikaasa omandas abielu kestel tasuta käsutuse, sealhulgas kinke alusel või pärimise teel.

Juhul, kui korter on omandatud abielu kestel ja abikaasade vahel kehtib varaühtsus, on korter ühisomand.

Perekonnaseaduse par. 28 lg. 1 sätestab, et abikaasad teostavad ühisvaraga seotud õigusi ja kohustusi ühiselt.

Sama paragrahvi lg. 4 kohaselt võib abikaasa nõuda teiselt abikaasalt registrisse kantava ühisvara hulka kuuluva eseme kohta tehtud kande parandamiseks vajalike tehingute tegemist.

Kinnistusraamatu seaduse par. 621 lubab ebaõige kande parandamist. Selleks on vajalik esitada kinnistusosakonnale uus kinnistamisavaldus.

Vastas Lia Niitaru

Vasta