eratee avalik kasutus

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 3
Liitunud: 13 Veebr 2017, 16:50

eratee avalik kasutus

13 Veebr 2017, 17:09

Tere,
minu kinnistul asub eratee, mis on avalike teede nimekirjas.
Kuidas ta sinna sattus, ei oska kommenteerida. Avastasin, selle 2008.
2009 edastati mulle vallavalitsuse otsus, kus vald otsustas antud tee kustutada avalike teede nimekirjast (Lubasid ise tetatada vastavalt kinnitatud korrale).

Kommentaar :Tänu sellele on tulnud mul läbi käia kohtuvaidlus, mis lõppes mulle positiivselt, kuid minu kanda jäävad kulud olid praeguses vääringus 6000.00 EUR-i (toimus veel EEK-i ajal).
Teavitasin valda, et olen nõus avaliku kasutuse lepinguga, kui nad minu teostatud kulud enda kanda võtavad (see olukord oli otseselt valla tegevusest tingitud segaduse tagajärg).

Käesoleva aasta alguses sattusin maanteeameti lehele, kus minu eratee on senini avalike teede nimekirjas.
Minu sellekohasele päringule edastati uus valla otsus (19.01.2017), kus otsustati teed mitte kustutada avalike teede nimekirjast.
Kuidas ma pean käituma, et siis saavutada kas eelnevalt teostatud kulude väljanõudmine ja seejärel avaliku kasutuse lepingu sõlmimine või siis tee avalikust kasutusest kustutamine? Kas vallavalitsusel on mingi seadusest tulenev vastutus antud rikkumise eest?

Teie vastust ootama jäädes!
Lugupidamisega,

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: eratee avalik kasutus

14 Veebr 2017, 20:52

Kui tegemist oli hagimenetluses lahendatud tsiviilasjaga, siis oleks Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 162 lg 1 kohaselt kandma hagimenetluse kulud pool, kelle kahjuks otsus tehti. Seetõttu jääb arusaamatuks, miks jäid menetluskulud sellises mahus Teie kanda.
Teil on võimalik kohaliku omavalituse 19.01.2017.a. otsus vaidlustada halduskohtus. Peaksite aga kiirustama, sest tühistamiskaebuse esitamiseks on aega 30 päeva vastavalt halduskohtumenetluse seadustiku (HKMS) §-le 46 lg 1. Esitades kaebuse halduskohtule saate taotleda ühtlasi kantud kulutuste hüvitamist. Halduskohtus on võimalik taotleda kohaliku omavalitsuse otsuse tühistamist.
HKMS § 38 lg 1 sätestab, et kaebuses märgitakse:
1) kaebaja nimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg või registrikood, aadress ja sidevahendite andmed;
2) teiste menetlusosaliste nimed, aadressid ja sidevahendite andmed;
3) kaebaja esindaja nimi, aadress ja sidevahendite andmed, kui kaebajal on esindaja;
4) halduskohtu nimetus;
5) kaebuse nõue;
6) vaidlusaluse haldusakti või toimingu sisu, nimetus, kuupäev, number ja selle andnud või teinud haldusorgan, kui nimetatud andmete esitamine on võimalik;
7) kaebuse faktiline põhjendus;
8) tõendid, mis kinnitavad kaebaja poolt väidetavaid asjaolusid, viidates konkreetselt, millist asjaolu millise tõendiga tõendada soovitakse;
9) kuidas ja millal sai kaebaja teada vaidlustatud haldusaktist või toimingust;
10) kas kaebaja soovib asja arutamist istungil, kirjalikus menetluses või lihtmenetluses;
11) kaebuse lisade nimekiri.
Otstarbekas oleks ilmselt pöörduda õigusabi saamiseks advokaadi poole, kes koostaks kaebuse ja esindaks Teid halduskohtus.


Vastas Vambola Olli.

Postitusi: 3
Liitunud: 13 Veebr 2017, 16:50

Re: eratee avalik kasutus

16 Veebr 2017, 19:02

Tere,
Teie vastusest jäi segaseks, kuidas saab vald üldse erateed ilma omaniku (minu) teadmata- nõusolekuta avalike teede nimekirja panna?
Kas see juba ise ei ole seaduserikkumine?
Terv,
Kalev Salupuu

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: eratee avalik kasutus

17 Veebr 2017, 14:03

Teie kinnistul paikneva tee avalike teena registreerimine oli kohaliku omavalituse poolt ebaseaduslik ja omavoliline tegu. Asjaõigusseaduse § 68 lg 1 sätestab, et omand on isiku täielik õiguslik võim asja üle. Omanikul on õigus asja vallata, kasutada ja käsutada ning nõuda kõigilt teistelt isikutelt nende õiguste rikkumise vältimist ja rikkumise tagajärgede kõrvaldamist. Omaniku õigused võivad olla kitsendatud ainult seaduse või teiste isikute õigustega. Oma õiguste kaitseks tulebki Teil seetõttu pöörduda kohtusse, kui kohalik omavalitsus ei lõpeta Teie kui kinnistu omaniku õiguste rikkumist.
Andmete esitamine tee registrisse toimub vastavalt Teeregistri Põhimäärusele. Kohaliku tee esmaseks teeregistrisse kandmiseks ja sealt kustutamiseks on andmeandjal kohustus esitada kohaliku omavalitsuse üksuse õigusakt, mis sätestab terviktee unikaalse numbri ja nime. Andmeandja on kohustatud tagama enda poolt teeregistrisse esitatud andmete õigsuse. Seega, kui kohalik omavalitsus esitas andmeandjana Teie kinnistul paikneva tee registrisse avaliku teena, siis pidi olema vastu võetud kohaliku omavalituse otsus selle kohta. Taolise otsuse vastuvõtmisest Teid aga ei teavitatud.


Vastas Vambola Olli.

Postitusi: 3
Liitunud: 13 Veebr 2017, 16:50

Re: eratee avalik kasutus

06 Mär 2017, 17:57

Tänan Teid väga!
Viimane vastus selge ja konkreetne: Aitähh!

Vasta