1. leht 1-st

Taksondus

Postitatud: 12 Veebr 2016, 15:58
Tere,

Kirjutasin Teile enne lõunat, aga ei ole kindel, kas see kiri kohale jõudis.
Kirjutan oma küsimused uuesti, kuna pean 22.02 minema Tallinna Linnatranspordi ametisse vastuvõtule ja soovin Teie käest oma küsimustele ennem seda vastused saada.

Ühistranspordiseadus
§ 57. Nõuded teenindajakaardi taotlejale ja omajale
 (1) Teenindajakaardi taotleja ja omaja peavad:
 1) omama kehtivat vähemalt B-kategooria mootorsõiduki juhtimise õigust;
 2) olema läbinud autoveoseaduse § 27 lõike 1 punktis 3 nimetatud taksojuhi ametikoolituse kursuse;
 3) oskama eesti keelt vähemalt B1-tasemel;
 4) vastama hea maine nõudele.
 (2) Teenindajakaardi taotleja ja omaja mainet peetakse heaks, kui:
 1) teda ei ole karistatud esimese astme kuriteo eest, karistusseadustiku §-des 422–424 sätestatud kuriteo eest, liiklusseaduse §-s 201, § 221 lõikes 2, § 222 lõikes 2, §-des 223–226, § 227 lõigetes 3–4, § 230 lõikes 2, §-des 234–237 või § 242 lõikes 2 sätestatud väärteo eest või kui nimetatud karistuste karistusandmed on karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud;
 2) teda ei ole üle ühe korra karistatud tahtliku teise astme kuriteo, karistusseadustiku §-s 423 sätestatud kuriteo või liiklusseaduse § 227 lõikes 2, maksukorralduse seaduse §-s 1541 või 1552, vedelkütuse erimärgistamise seaduse §-s 62 või 63, majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 75, tarbijakaitseseaduse §-des 45–471, keeleseaduse §-s 36 või 37, käesoleva seaduse §-s 88, § 89 lõikes 1 või § 90 lõikes 1 sätestatud väärteo eest või kui nimetatud karistuste karistusandmed on karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud. Mainet peetakse heaks ka juhul, kui teenindajakaardi taotlejat või omajat on nimetatud õigusrikkumiste eest karistatud, kuid menetluse tulemusel leitakse, et konkreetsel juhul tuvastatud asjaolude põhjal oleks hea maine kaotamine ebaproportsionaalne.1. Kas see viimane lause (Mainet peetakse heaks ka juhul,...) käib kogu paragraf 57 või ainult lõike (2) punktis 2) nimetatud paragrafide kohta? Kuidas seda tõlgendada?

§ 58. Taksoveoloa, sõidukikaardi ja teenindajakaardi taotlemiseks esitatavad dokumendid
(4) Taotlejalt ei või nõuda ning taotleja ei pea esitama andmeid, mis on kantud seaduse alusel asutatud andmekogusse, välja arvatud taotlejat tuvastada võimaldavad andmed ja taotleja kontaktandmed. Keeld kehtib ka andmete suhtes, mida on võimalik tasuta saada Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi asjaomasest registrist või tasu eest, kui taotleja kinnitab, et kannab nimetatud andmete hankimise kulud.

2. Kas Karistusregistri arhiiv on seaduse alusel asutatud andmekogu?

Kui Karistusregistrisse minna, siis näeb arhiivi andmeid enda kohta inimene ise, teised seda ei näe.
Nüüd, kui on soov Taxify äppi kasutades taksoteenust osutada, siis nad nõuavad autojuhi Karistusregistri väljavõtet koos arhiivi andmetega. Arhiivi tõstetakse need andmed, mille karistus on täidetud.
Taxify väidab, et nemad ei ole vedaja, siis mina saan nii aru, et nendele ei kehti ka ühistranspordi seadus.

4. Kas Taxifil on õigus nõuda Karistusregistri väljavõtet koos arhiivi andmetega?

5. Kas Tallinna Linnatranspordi ametil on õigus nõuda minult Karistusregistri arhiivi andmeid?

Ette tänades,
A

Re: Taksondus

Postitatud: 16 Veebr 2016, 17:33
1. Ühistranspordiseaduse (ÜTS) § 57 lg 2 p 2 viimane lause: „Mainet peetakse heaks ka juhul, kui teenindajakaardi taotlejat või omajat on nimetatud õigusrikkumiste eest karistatud, kuid menetluse tulemusel leitakse, et konkreetsel juhul tuvastatud asjaolude põhjal oleks hea maine kaotamine ebaproportsionaalne“, kehtib ainult ÜTS §-s 57 lg 2 p 2 sätestatu kohta ja ei laiene sama paragrahvi lõike kaks punktis üks sätestatud loetelule. Kui seadusandja oleks pidanud õigeks nimetatud viimase lause mõju laiendada, siis oleks pidanud see lause sisaldama viidet, et see kehtib ka ÜTS §-s 57 lg 2 p 1 loetelu suhtes. Kuna sellist viidet ei ole, siis kehtib see lause ainult ÜTS §-s 57 lg 2 p 2 ära toodud rikkumiste suhtes.
2. Karistusregister ja karistusregistri arhiiv on seaduse alusel loodud andmekogu. Seda sätestab karistusregistri seaduse ( KarRS) § 1, mille kohaselt on karistusregister riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, kuhu kantakse andmed karistatud isiku ja tema karistuse kohta. Karistusandmed kustutatakse registrist ja kantakse üle arhiivi, kui isiku karistatus on kustunud. Registrisse kantud karistusandmete kustutamise tähtajad on ära toodud KarRS §-s 24 ning kustutamise tähtaeg sõltub peamiselt toimepandud õigusrikkumise raskusastmest ning mõistetud karistusest.
Taxify väide ei ole ilmselt kooskõlas ühistranspordiseaduse vastavate sätetega. ÜTS § 2 kohaselt on ühistransport on tasuline sõitjatevedu, mida teostatakse eelkõige liiniveo, juhuveo või taksoveo korras, ning tasuline sõiduki ja selle haagise vedu laeva-, väikelaeva- ja parvlaevaliinidel. ÜTS § 3 lg 2 kohaselt on taksovedu teeliikluses sõitjate vedu tellija soovitud sihtkohta või sõitjale tellitud kohta järele sõitmine taksoveoks kohandatud ühissõidukiga, samuti selle sõidukiga taksopeatuses või sõitjaga kokkulepitud kohas sõitja ootamine. Taxify ja selles firmas tegutsevate isikute tegevus vastab viidatud taksoveo mõistele ühistranspordiseaduses.
3. ÜTS § 58 lg 4 kohaselt ei või taksoveoloa, sõidukikaarti ja teenindajakaardi taotlejalt ei või nõuda ning taotleja ei pea esitama andmeid, mis on kantud seaduse alusel asutatud andmekogusse, välja arvatud taotlejat tuvastada võimaldavad andmed ja taotleja kontaktandmed. Taksoveoloa ja selle alusel sõidukikaardi annab vedajale ning teenindajakaardi annab sõidukijuhile valla- või linnavalitsus või tema poolt volitatud valla või linna ametiasutus, mille haldusterritooriumil vedaja või sõidukijuht soovib veoteenust osutada. Teeninduspiirkonnaks võib valla- või linnavalitsuste omavahelisel kokkuleppel olla ka teise omavalitsusüksuse haldusterritoorium.
Taxify ei ole isik ega asutus, kellel oleks õigus väljastada taksoveoluba või sõidukikaarti. Seega antud säte ei kehti Taxify suhtes. Juhul, kui Taxify juhtkond nõuab firmas tegutsevalt isikult selliseid andmeid, siis tuleks need esitada või keelduda andmete esitamisest, mis omakorda toob ilmselt kaasa koostööst loobumise Taxify poolt.
Neljanda küsimuse vastus on olemas kolmandale küsimusele antud vastuses. Samas, kui Te varjate andmeid enda karistuste kohta, siis võib see hiljem kaasa tuua Teile antud taksoveoloa ja sõidukikaardi andmisest keeldumise või taksoveoloa kehtetuks tunnistamise. Taksoveoloa, sõidukikaardi ja teenindajakaardi andmisest võib keelduda, kui taotleja on tahtlikult esitanud valeandmeid, mis võiksid mõjutada taotluse lahendamist.Vastas Vambola Olli.