Detailplaneeringu algatamine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 13
Liitunud: 16 Veebr 2011, 10:44

Detailplaneeringu algatamine

11 Dets 2012, 12:10

Tere!
Olen mures, mulle tuli teade, et minu kinnistu kõrvale (mul on eramaja) tahetakse ehitada katlamaja (hakkepuiduga köetav), mis on mõeldud suurtele majadele. Aga juhul kui tahan oma kinnistud müüa? Siis minu majale on hind odavam aga nende korterite hinnad kasvavad. Kui sellest rääkisin kohaliku juhiga siis põhjenduseks, et miks just meie eramajade vahele (kuigi on võimalus see ehitada ka nende samade suurte majade vahele, kus kasvab ainult metsik rohi ja seda ei hooldata) öeldi, et odavam. Ka ei ole teavitatud veel teisi eramaja omanik, kelle krudid asuvad kohe sellest uuest ehitisest teisel pool teed. Kas ka nemad peaksid sellest midagi teadma? Ka on kirjas öeldud, et keskonnamõju strateegiline hindamine jätta algatamata, sest kavandatud ehitised ei mõju planeeritavat ala ja ümbruse keskkonda.( meil on seal aga tiigid, kus suviti elavad pardid, haigurid ja vesikanad) Kas võin keskonnaametisse ka teavitada sellisest otsusest?

Öelge palun, kuhu ja mida peaks tegema ja kas mul on mingeid õigusi?
Kas on ka teiste eramajadel omanikel õigus midagi selleks teha, kui neid pole sellest teavitatud?
(tean, et võin esitada vaide 30 päeva jooksul)
Mida teha?

Lugupidamisega

Postitusi: 1182
Liitunud: 04 Mai 2012, 13:22

Re: Detailplaneeringu algatamine

19 Dets 2012, 10:40

Tere,

Planeeringute koostamine on avalik. Avalikustamine on kohustuslik, et tagada huvitatud isikute kaasamine, õigeaegne informeerimine ja võimalus kaitsta oma huvisid planeeringu koostamise käigus.
Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta. Kohalik omavalitsus teatab detailplaneeringu avaliku arutelu toimumise aja ja koha vastavas ajalehes hiljemalt üks nädal enne avaliku arutelu toimumist.
Planeeringu kehtestamise otsuse vaidlustamiseks on igal isikul õigus ühe kuu jooksul, arvates päevast, millal isik sai teada või pidi teada saama planeeringu kehtestamisest, pöörduda kohtusse, kui ta leiab, et see otsus on vastuolus seaduse või muu õigusaktiga või selle otsusega on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi.
Planeeringute elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilist hindamist korraldatakse keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatud juhtudel ja korras (seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/121122011015, nt § 6 – olulise keskkonnamõjuga tegevuse kohta).
Keskkonnamõju hinnatakse, kui:
1) taotletakse tegevusluba või selle muutmist ning tegevusloa taotlemise või muutmise põhjuseks olev kavandatav tegevus toob eeldatavalt kaasa olulise keskkonnamõju;
2) kavandatakse tegevust, mis võib üksi või koostoimes teiste tegevustega eeldatavalt oluliselt mõjutada Natura 2000 võrgustiku ala. Keskkonnamõju käesoleva seaduse tähenduses on tegevusega eeldatavalt kaasnev vahetu või kaudne mõju inimese tervisele ja heaolule, keskkonnale, kultuuripärandile või varale.
Kui Vabariigi Valitsus või Keskkonnaministeerium on tegevusloa andja või kui tegevusega eeldatavalt kaasnev oluline keskkonnamõju võib olla riigipiiri ülene, on keskkonnamõju hindamise järelevalvaja Keskkonnaministeerium. Muudel juhtudel on keskkonnamõju hindamise järelevalvaja Keskkonnaamet.
Vt lisaks planeerimisseadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/130122011023.

Probleemi lahenemist!
häid pühi soovides SA Õigusteenuste Büroo

Vasta