Europargi leppetrahvid

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Postitusi: 1
Liitunud: 11 Mär 2021, 10:55

Europargi leppetrahvid

11 Mär 2021, 10:58

Tere

Sooviks nõu küsida järgneva teemaga:
Europark otsis välja tagasiulatuvalt sõiduki vastutava kasutaja andmed maanteameti registrist ning edastas nõude trahvide tasumiseks. Trahvid ise on kõik leppetrahvid ning väljastatud järnevalt:
1. 16.01.2019
2. 18.02.2019
3. 13.04.2017
4. 16.06.2017

Küsimused on nüüd järgmised, leppetrahvid peaksid aeguma 3 aastaga seaduse alusel, kas Europargil on õigus neid endiselt nõuda ? Kas neil on õigust ka 2019 aasta trahve sõiduki vastutavalt kasutajalt välja nõuda isegi kui trahvi põhjustas keegi kolmas isik, mitte vastutav kasutaja. Kas sõiduki vastutaval kasutajal on mõtet vaidlustada seda nõuet ning kas kogu nõuet või osaliselt ?

Postitusi: 2720
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Europargi leppetrahvid

21 Mär 2021, 21:44

Tere

Leppetrahv on lepingut rikkunud lepingupoole (antud juhul sõidukijuhi) kohustus maksta kahjustatud lepingupoolele (eramaa omanik või parkimiskorraldaja) lepingus määratud rahasumma. See tähendab, et rikkudes eraparklas infotahvlil kajastatud parkimistingimusi, võib parkimiskorraldaja nõuda sõidukijuhilt leppetrahvi tasumist, kohtupraktika järgi ei tohiks leppetrahvi maksimaalne suurus ületada põhinõuet ehk parkimistasu, Eraõiguslikku leppetrahvi saab nõuda ainult lepingupoole käest – nii on lepingupooleks eraparklasse sõitnud juht, kes aga ei pruugi olla mootorsõiduki omanik ega vastutav kasutaja.
Leppetrahvi tähtpäevaks maksmata jätmise korral ei saa seda esitada sundtäitmiseks kohtutäiturile. Leppetrahvi sissenõudmise võib üle anda inkassofirmale, kuid viimasel pole kohtutäituri õigusi, eelkõige juurdepääsuõigust Teie pangakontodele.
Leppetrahvi Teilt väljanõudmiseks tuleb leppetrahvi määrajal pöörduda kohtusse ja tasuda riigilõiv. Kuna leppetrahvis saab kokku leppida vaid sõidukijuhiga, peab leppetrahvi nõudev lepingupool tegema kindlaks teise lepingupoole ehk parkija (sõidukijuhi, mitte -omaniku) ning esitama kohtule ka kõik tõendid selle kohta, et parkimisleping oli sõlmitud ning millist parkimistingimust rikuti. Leppetrahvile vastuväite esitamisel parkimiskorraldajale võite hiljem kaotada võimaluse vaielda, kes sõiduki roolis oli, kuid kohtust kiirmenetluse makseettepaneku saamisel, on soovitatav sellele vastata – vastasel juhul mõistab kohus leppetrahvi välja.
Kui mootorsõiduki omanik annab sõiduki kasutada teisele isikule, peab ta sõiduki kasutamise ajal ja teise isiku poolt sõiduki kasutamise lõppemisest arvates kuue kuu jooksul säilitama andmeid isiku kohta, kellele sõiduk kasutada anti – kuue kuu möödumisel kohtu nõudmisel nimetatud andmeid esitama ei pea.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 2
Liitunud: 13 Apr 2021, 08:44

Re: Europargi leppetrahvid

13 Apr 2021, 08:55

Tervist Tiina,

Kuna teema sarnane siis küsin ka otse sama küsimuse alt.
Tulid ka imelikud nõuded europargilt. Esiteks 1. on vale auto kohta, millel pole isegi sama nri märk. See on nagunii vaidlustatav
Ja siis on mõned nõuded, mis on alates 03.2015 - 05.2019, eelmise auto kohta, mille kohta kindlasti pole säilinud kasutajate infot.
(Kooli parklas, kus mina ei õppinudki).

Kui pikalt, tagasiulatuvalt on neil õigus nõuda vanu asju välja. Mis võiks variandid olla?

Parimat,

Postitusi: 2720
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Europargi leppetrahvid

20 Apr 2021, 16:34

Tere

Tegemist on tsiviilnõudega. Tsiviilnõude aegumistähtaeg on 3 aastat selle sissenõutavaks muutumisest.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 2
Liitunud: 30 Apr 2021, 06:46

Re: Europargi leppetrahvid

30 Apr 2021, 06:53

Tere

Kuna väidetavalt leleppetrahvi maksimaalne suurus ei tohiks ületada põhinõuet ehk parkimistasu,kas võiks järeldada,et 4 eurot päev maksvas parklas tingimusi rikkudes peaks leppetrahviks olema 4.-tavapärase 40.- asemel?

Postitusi: 2720
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Europargi leppetrahvid

30 Apr 2021, 17:31

Tere

Kohtupraktikale tuginedes tuleb Teie küsimusele vastata jaatavalt. Kohtupraktika järgi ei tohiks leppetrahvi maksimaalne suurus ületada põhinõuet ehk parkimistasu.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 5
Liitunud: 12 Juun 2019, 15:12

Re: Europargi leppetrahvid

17 Mai 2021, 17:39

Tere

Küsin siin samas teemas taaskord leppetrahvi nõude kohta. Kuna tegemist on oktoober 2018 juhtumiga, mil autot kasutas teine isik ning ise viibisin välismaal (ja saan seda ka tõendada), siis kuidas peaksin Europargile vastama, kuna nad siiski nõuavad auto omanikult trahvi tasumist. Nende vastust on järgmine:
Parkimislepingu rikkumise eest vastutab sõiduki omanik/vastutav kasutaja. Juhul, kui eeltoodud kuupäevadel juhtis sõidukit mõni teine isik, siis tuleb Teil tõendada, et nendel kuupäevadel oli sõiduk antud kasutada teisele isikule. Kui Teil tõendeid ei ole, palume trahv tasuda meeldetuletuskirjas väljatoodud andmete järgi ettenähtud kuupäevaks.

Ei ole alles dokumente/infot, kes antud päeval autot juhtis.

Postitusi: 2720
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Europargi leppetrahvid

17 Mai 2021, 21:14

Tere

Tsiviilasjades kehtib põhimõte, et kumbki pool peab tõendama asjaolusid, millel tema väited tuginevad. Seejuures ei ole ühelgi tõendil ette määratud jõudu. Tõenäoliselt võiks piisata, et tõendate enda viibimise sel perioodil Eestist eemal. Oluline on, et suudate tõendada, et Teie sel ajal ei parkinud.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 5
Liitunud: 12 Juun 2019, 15:12

Re: Europargi leppetrahvid

18 Mai 2021, 18:16

Tere

Tänan kiire vastuse eest! Europark väidab, et minu asukoht ei oma tähtsust, sest olen auto omanik:

!VÕS § 159 lg 2 tingimused on täidetud sellega, et leppetrahv on asetatud kojamehe alla ning vastav asjaolu on tõendatav. Seda saate ka ise kontrollida leheküljelt http://vaie.europark.ee. Kuue kuu pikkune liiklusseaduses sätestatud põhimõtet ei saa üle tuua tsiviilõiguslikku vaidlusesse (st sellesse, et olete eramaal parkinud sõidukit). Samuti ei oma tähtsust Teie asukoht, kuna sõiduki omanikuna/vastutava kasutajana vastutate sõiduki eest Teie. Juhul, kui Te ei sõitnud sel ajal sõidukiga, on Teil õigus esitada vastav tõend. Leppetrahvist teavitati Teid sel hetkel, kui rikkumine tehti ja leppetrahv kojamehe alla asetati. Teil on, tulenevalt õiguspraktikast, olnud mõistlik aeg ja võimalus sellega tutvuda. Vastupidise/muu väitmiseks, peate olema võimelised seda muud ka tõendama.

Kas omaniku teavitamine leppetrahvi kojamehe alla asetamisega on vaieldav, kuna omanikuna asusin välismaal ning minuni see ei jõudnud? Kas minu asukoht ei ole piisav tõend, et ei saanud olla samal ajahetkel sõiduki juhiks?

Tänan!

Postitusi: 2720
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Europargi leppetrahvid

18 Mai 2021, 23:04

Tere

Parkimine eraparklas toimub lepingulise suhte alusel. See tähendab – leping on tehing vähemalt kahe isiku vahel (lepingupooled), millega lepingupool kohustub või lepingupooled kohustuvad midagi tegema või tegemata jätma – näiteks sõidukijuht kohustub eraparklas parkima ja liiklema vastavalt parkimiskorraldaja juhistele, maksma parkimise eest tasu. Lepingu võib sõlmida ka suuliselt – nii ei sõidukijuht eramaale parkides ühelegi dokumendile omakäeliselt alla kirjutama, kuid parkides sõiduki eraparklasse, võite Te väljendada oma tahet (tahteavaldus) sõlmida parkimiskorraldajaga leping (parkimisleping). Leppetrahv on lepingut rikkunud lepingupoole (antud juhul sõidukijuhi) kohustus maksta kahjustatud lepingupoolele (eramaa omanik või parkimiskorraldaja) lepingus määratud rahasumma. See tähendab, et rikkudes eraparklas infotahvlil kajastatud parkimistingimusi, võib parkimiskorraldaja nõuda sõidukijuhilt leppetrahvi tasumist. Kui Teie olete tõendanud, et Te antud ajal sõidukit juhtida ei saanud ei saa Teie olla ka lepingupooleks. Küll võib Teil kui omanikul olla kohustus teada, kes autot kui Teie omandit, sel perioodil kasutas.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta