üürileping

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 3
Liitunud: 21 Nov 2018, 10:46

üürileping

21 Nov 2018, 11:34

OÜ Apostel on sõlminud üürilepingu ruumide üürimiseks kaubanduskeskuses (leping lisatud). Üürileandja on edastanud üürnikule teatise üürilepingu ülesütlemisest alates 01.01.2019 seoses üüritava pinna võimaliku ümberehitusega. Üürniku huvi on üürilepingut võimalikult pikalt jätkata. Mida peaksin tegema kõnealuse üürilepinguga? Lepingu järgi on üürileping sõlmitud 04.08.2011. ruumid üle antud 15.10.2011, VIIVITAMISe eest saab nõuda leppetrahvi. tähtajaline leping, kus kokku lepitud ülesütlemise põhjused: üürileandja võib lepingu üles öelda erakorraliselt: 1) üür, üldteenuste kulud, maksed on osaliselt või täielikult 30p maksmata või üürnik on vastavate maksete tasumisega viivitanud üle 10p 3 korral 1a jooksul. 2) üürnik osutub maksejõuetuks või tema suhtes algatatakse pankrotimenetlus;3)üürnik kasutab ruume vastuolu lepinguga ja ei lõpeta rikkumist 14p jooksul peale vastavasisulise teate saamist;4) üürnik annab ruumid lepinguga vastuolus allüürile või muul viisil kolmandate isikute kasutusse ilma üürileandja kirjaliku nõusolekuta ja ei lõpeta ning heasta rikkumist 14p pärast üürileandja kirjalikku korraldus rikkumine lõpetada;5) üürnik halvendab ruumide seisundit ja ei lõpeta,heasta rikkumist 14p jooksul vastavasisulise teate saamist;6)igasuguse üürniku lepingurikkumise puhul, mis annaks üürileandjale õiguse leping üles öelda, üürileandjal õigus nõuda leppetrahvi 3 kuu üüri ulatuses.7) pooltel ei ole õigust leping korraliselt ennetähtaegselt üles öelda. Kui üürnikul kaob vajadus ruumide kasutamiseks, on õigus otsida ruumidele endaga samaväärne üürnik.8) üürnik võib lepingu erakorraliselt üles öelda ainult siis kui üürileandja on lepingut oluliselt rikkunud. üürnik annab 30p rikkumise lõpetamiseks, vastasel juhul võib lepingu üles öelda. 9) kokku lepitud, et lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel üürnikust tulenevalt, s.o muul alusel kui üürileandja poolse rikkumise korral (p 8), kohustub üürnik tasuma kahju hüvitist 2 kuu üüri ulatuses, katmaks üürileandja kahjusid.

Postitusi: 2063
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: üürileping

26 Nov 2018, 15:57

Tere,

Üürilepingust tulenevad suhted on reguleeritud Võlaõigusseaduses (VÕS). VÕS § 313 kohaselt võib mõjuval põhjusel kumbki lepingupool nii tähtajatu kui tähtajalise üürilepingu üles öelda. Põhjus on mõjuv, kui selle esinemisel ei saa ülesütlemist soovivalt lepingupoolelt kõiki asjaolusid arvestades ja mõlemapoolseid huvisid kaaludes eeldada, et ta lepingu täitmist jätkab. Erakorraline ülesütlemine on lubatud eelkõige VÕS §-des 314–319 nimetatud asjaoludel.
Riigikohtu praktika järgi eeldab VÕS § 313 lg 1 rakendamine mõlema lepingupoole huvide kaalumist, mille käigus võrreldakse, kas lepingu lõppemist sooviva poole huvid on olulisemad ja saaksid lepingu jätkumise korral rohkem kahjustada kui teise lepingupoole huvid lepingu lõppemise korral. Sätte eesmärgiks on tagada üürilepingu jätkamise võimatusel selle õiglase lõpetamise võimalus. Üürilepingu ülesütlemise aluseks on vaid see, kui ülesütleva poole huvid ületavad ülekaalukalt teise poole huvi. VÕS § 313 lg 1 järgi võib üürilepingu erakorralisel ülesütlemisel olla mõjuvaks põhjuseks erakorraline, s.o poolte jaoks ettenägematu asjaolu, mille tõttu poolte huvisid kaaludes saab eeldada, et lepingu täitmine on muutunud ühe või teise poole jaoks võimatuks.
Seega tuleb hinnata olukorda igakülgselt ja selgitada välja kas tegemist on erakorraliste asjaoludega ning kas üürileandja huvid saaksid lepingu jätkumisel rohkem kannataga kui Teie huvid lepingu lõpetamisel.
Foorumis ei saa kahjuks Teie lepingule õiguslikku hinnangut anda, selleks soovitan pöörduda individuaalsele õigusnõustamisele registreerudes eelnevalt veebilehel www.juristaitab.ee

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta