1. leht 1-st

Taust.ee

Postitatud: 07 Mai 2018, 12:29
Küsimus siis järgmine. Kui kaua võib võlgnevuse teave TAUST.EE avalikustatult üleval olla. Avalikuks pandi 19.07.2007.a kas tegemist ei ole juba aegunud nõudega.Ja mida teha ,kui nõue on aegunud ja nõude üles pannud inkassofirma keeldub selle kustutamisest.

Re: Taust.ee

Postitatud: 14 Mai 2018, 21:00
Tere,

Andmekaitseinspektsioon on andnud välja juhised maksehäirete avaldamiseks. Selles dokumendis on käsitletud füüsilise isiku maksehäiretega seonduva informatsiooni avaldamisele kehtivaid nõudeid. Dokument on leitav http://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/file ... damine.pdf
Nõuete kohtu kaudu sissenõudmisel algab nõude aegumistähtaeg kohtuotsuse jõustumisest. Tulenevalt tsiviilseadustiku üldosa seaduse § -st 157 on jõustunud kohtuotsusega tunnustatud nõude aegumistähtaeg 10 aastat, mis algab kohtuotsuse jõustumisest või muu täitedokumendi väljaandmisest, kuid mitte enne nõude sissenõutavaks muutumist. Kui võlausaldaja ei kasuta oma õigust võlga kohtu kaudu välja nõuda, siis on Andmekaitse Inspektsioon võlanõude aegumise hindamisel lähtunud tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146 lõikest 1, mille järgi on tehingust tuleneva nõude aegumistähtaeg kolm aastat. Sama paragrahvi lõike 4 kohaselt on nõuete aegumis tähtaeg kümme aastat, kui kohustatud isik rikkus oma kohustusi tahtlikult.
Inspektsioon ei saa anda hinnangut, kas isikute võlanõuded võlausaldaja ees on tekkinud õiguspäraselt või kas isikud on kohustusi võlausaldaja ees rikkunud tahtlikult. Arvestades võimalusega, et kohustusi võib olla rikutud tahtlikult, lähtub inspektsioon täitmata kohustuste puhul 10-aastasest aegumistähtajast. Et mitte asetada kohustuse täitnud isikuid ebavõrdsesse olukorda (kuivõrd isikuandmete kaitse seaduse § 11 lg 7 punkt 4 lubab nõude täitmisest veel 3 aasta jooksul andmeid avaldada), lähtub inspektsioon olukorras, kus kohustus on täitmata kuid aegunud, proportsionaalsuse põhimõtet arvestava avaldamise maksimaalse tähtaja määramisel 13 aastast arvates nõude sissenõutavaks muutumi sest. Antud seisukohta toetab ka Riigikohtu poolt 12.12.2011 tehtud otsus nr 3-3-1-70-11.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist