Planeerimisseadus § 131

Foorumi reeglid
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 17
Liitunud: 08 Jaan 2018, 12:26

Planeerimisseadus § 131

06 Nov 2019, 12:06

Tere
Vastavalt Planeerimisseadusele (lühend PlanS) § 131 kohaselt:
(1) Planeeringu koostamise korraldaja on kohustatud oma kulul välja ehitama detailplaneeringukohased avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee ja sellega seonduvad rajatised, haljastuse, välisvalgustuse ning tehnorajatised, kui planeeringu koostamise korraldaja ja detailplaneeringust huvitatud isik ei ole kokku leppinud teisiti.

Kuidas antud seaduses on määratud omandisuhted avalikukuks kasutamiseks ette nähtud tee kohta. Kui tee/transpordimaa omanik on riik ja KOV´l pole tehtud leping kohuste üleandmiseks huvitatud isikuga, kas vastavalt PlanS seadusele on KOV kohustus välja ehitada detailplaneeringukohased avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee.
Tänud

Postitusi: 1656
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Planeerimisseadus § 131

12 Nov 2019, 15:31

Tere

Teie tsiteeritud sättest tuleneb ühemõtteliselt, et seaduses sätestatust kaldutakse kõrvale juhul, kui planeeringu koostamise korraldaja ja detailplaneeringust huvitatud isik ei ole kokku leppinud teisiti.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 17
Liitunud: 08 Jaan 2018, 12:26

Re: Planeerimisseadus § 131

13 Nov 2019, 09:58

Tere

Teie vastuses saan aru, kui tee/transpordimaa omanik, mis on DP järgi liigipääsu tee kruntidele, võrandab transpordimaa riigile, siis KOV peab seda teed välja ehitama vastavalt DP tingimustele.

Postitusi: 1656
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Planeerimisseadus § 131

18 Nov 2019, 18:57

Tere

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on kohaliku omavalitsuse üksus. Seega, sõltumata teemaa praegusest omandisuhtest on planeeringu koostamise korraldaja kohustatud oma kulul välja ehitama detailplaneeringukohased avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee ja sellega seonduvad rajatised, haljastuse, välisvalgustuse ning tehnorajatised, kui planeeringu koostamise korraldaja ja detailplaneeringust huvitatud isik ei ole kokku leppinud teisiti.
Kuna kirjutate, et teistsugused kokkulepped puuduvad, on see KOV kohustus.
Soovitan siiski veelkord pöörduda oma küsimusega individuaalsele õigusnõustamisele. Foorum ei ole päris kohane koht keerukate üksikjuhtumite lahendamiseks ja kõiki detaile teadmata võib nõuanne osutuda ebakohaseks.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 17
Liitunud: 08 Jaan 2018, 12:26

Re: Planeerimisseadus § 131

19 Nov 2019, 13:38

Tere
Valla vastus, seaduses on kirjas "avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee", praegu tee on eravalduses ja DP pole määratud milline on tee staatust (see oli DP korraldja ülesanne, ehk KOV). Selle vastuse alusel, vald pole nõus teed ehitada.
Tänud

Postitusi: 1656
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Planeerimisseadus § 131

26 Nov 2019, 08:20

Tere

Seaduses on sätestatud "... planeeringu koostamise korraldaja on kohustatud oma kulul välja ehitama detailplaneeringukohased avalikuks kasutamiseks ette nähtud teeja sellega seonduvad rajatised".
Seega, kui planeeringus on ette nähtud tee avalikuks kasutamiseks, on korraldajal see kohustus.
Nagu olen Teile korduvalt soovitanud, pöörduge individuaalsele nõustamisele,et jurist saaks asjast tervikpildi ja sellest lähtuvalt ka seisukoha võtta. Selline killu haaval informatsiooni andmine ei pruugi viia õige tulemuseni. Igat Teie küsimustes toodud sätet eraldi uurides võib olla õiguslik tähendus üks, ent planeeringu kui terviku ja seaduse kui terviku koosmõjus võib õiguslik tähendus sätete koosmõju tõttu muutuda.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 17
Liitunud: 08 Jaan 2018, 12:26

Re: Planeerimisseadus § 131

27 Nov 2019, 11:48

Tere
Uusun teistele on ka huvitav teada lahendust, kuna selliseid situatsiooni on ka mujal Eestis.
Kui Teie vastused sisaldaks terviku vastuse, siis poleks vaja mitu korda küsida. Näiteks praegu.
Minu küsimus oli: Kui tee staatust pole määratud DP-s (DP korraldaja kohustus oli määrata tee staatust), DP-s pole välja kirjutatud milline on tulevikus tee, kas see on avalikult kasutav tee või eratee. Kuidas siis kehtib Planeerimisseadusele (lühend PlanS) § 131 p.1., kuna seal on kirjas planeeringu koostamise korraldaja (KOV) on kohustatud oma kulul välja ehitama detailplaneeringukohased [u]avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee[/u] ja sellega seonduvad rajatised, haljastuse, välisvalgustuse ning tehnorajatised, kui planeeringu koostamise korraldaja ja detailplaneeringust huvitatud isik ei ole kokku leppinud teisiti.

Postitusi: 1656
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Planeerimisseadus § 131

30 Nov 2019, 12:36

Tere

Vastus Teie küsimusele, kui detailplaneeringus ei ole määratud teed avalikuks kasutuseks, ei saa ka Teie viidatud sätet rakendada. Säte reguleerib olukorda, kui DP on ette nähtud tee avalikuks kasutamiseks. Kui tee staatus on määramata, ei saa seda sätet ka kohaldada.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 17
Liitunud: 08 Jaan 2018, 12:26

Re: Planeerimisseadus § 131

03 Dets 2019, 09:36

Tere
Siin jõuame, tagasi, kui kehtestati DP 17.06.2002, kui kehtis Planeerimis- ja ehitusseadus (lühend - PES). Kus § 47 Teede ja tehnovõrkude väljaehitamine seletas, et Detailplaneeringukohaste teede ja tehnovõrkude väljaehitamise kuni ehituskrundini tagab kohalik omavalitsus enne ehitusloa andmist, kui ehitusloa taotleja ja kohalik omavalitsus ei ole kokku leppinud teisiti.
DP kehtestamisel polnud seaduses kirjas, kas tee peab olema avalikult kasutav tee.
Järgmises seaduses Ehitusseadus (lühend EhS) on juba kirjas avalikult kasutava tee kohta. § 13. Teede ning tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamine seletab, et Detailplaneeringukohase avalikult kasutatava tee ja üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ja vihmaveekanalisatsiooni väljaehitamise kuni ehitusloale märgitud maaüksuseni tagab kohalik omavalitsus, kui kohalik omavalitsus ja detailplaneeringu koostamise taotleja või ehitusloa taotleja ei ole kokku leppinud teisiti.
Vahepeal oli Riigikohtu otsus 3-3-1-73-14 Kus oli kirjas, EhS §-ga 13 sarnase sisuga planeerimis- ja ehitusseaduse §-st 47 tuleneb kohaliku omavalitsuse kohustus tagada detailplaneeringukohaste teede ja tehnovõrkude väljaehitamine ning tagamiskohustuse saab lugeda täidetuks, kui rajatised on ehituslikult lõpetatud.
Praegu kehtib Planeerimisseadus (lühend - PlanS) ja seda küsimust reguleerib § 131, aga seal on kirjas avalikult kasutava tee kohta.

Küsimus. Kuidas lahendada sellist olukorda, kui DP kehtestamisel oli üks seadus, nüüd on teine ja kehtivas seaduses on kitsendus sees.
Tänud.

Postitusi: 1656
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Planeerimisseadus § 131

06 Dets 2019, 10:47

Tere

Nagu ma Teile juba varasemalt olen selgitanud, on esitatud küsimuse näol tegemist juba spetsiifilise nõustamisega, millega tuleb pöörduda individuaalsele õigusnõustamisele. Teema on foorumi formaadi jaoks liiga spetsiifiliseks läinud ning kuna vastajal puudub terviklik ülevaade, võib ta jagada vale nõu.
Individuaalsele õigusnõustamisele saab jätkuvalt registreeruda veebilehel www.juristaitab.ee

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta