1. leht 1-st

Pankrotimenetluse kestus

Postitatud: 06 Jaan 2020, 23:16
Tere

2002 september algatati täitemenetlus tsiviilhagi sissenõudmiseks Maksuameti avalduse alusel.
2016 mai esitas Maksu- ja Tolliamet Harju Maakohtule pankrotiavalduse ja eraisiku pankrot kuulutati välja august 2016.
Jaotusettepanek kinnitati märts 2017.
Kas pankrotimenetlus peatab igasuguse aegumistähtaja antud rahalisele nõudele?
Võlgnikul varad puuduvad ja sissetulek on igakuiselt ca 900 EUR-i.
Võlgnikul on kaks ülalpeetavat ja võlausaldajate nõuete katmiseks võlgniku igakuisest sissetulekust rahalisi vahendeid üle ei jää.
Kas pankrotimenetlusel on ka ajaline tähtaeg, mille jooksul see tuleks läbi viia?
Varasid halduril realiseerida pole ja sissetulekuid peale palga võlgnikul ei ole.
Küsimus ka kohustustest vabastamise menetluse kohta. Pankroti algatamisel jäi menetluse algatamise taotlus kohtule esitamata. Kas ainuke võimalus
kohustustest vabastamise menetluse algatamiseks oleks oodata ära käesoleva pankroti lõpp ja siis anda ise uuesti sisse pankroti avaldus
koos kohustustest vabastamise menetluse alustamise taotlusega?

Tänan

Re: Pankrotimenetluse kestus

Postitatud: 13 Jaan 2020, 18:09
Tere

Pankrotimenetluse kiirus sõltub pankrotihaldurist ja kohtunikust, kui kiiresti pankrotihaldur viib läbi pankrotimenetluse kohustuslikud toimingud ja kui kiiresti kohus halduri taotlused läbi vaatab.
Avaldust kohustustest vabastamiseks saab kohtule esitada kas pankrotimenetluse algatamise avalduses, pärast võlausaldaja pankrotiavalduse esitamist või hiljemalt võlausaldajate esimese üldkoosoleku toimumise ajaks või Pankrotiseaduse § 158 lõikes 4 sätestatud juhul (s.o. pankrotimenetluse lõpetamine raugemise tõttu) või lõpparuande kinnitamisel. Kui avaldus kohustustest vabastamise menetluse algatamiseks esitatakse koos halduri ettepanekuga pankrotimenetluse lõpetamiseks, siis peab võlgnik teadma, millal haldur kavatseb kohtule pankrotimenetluse lõpetamise taotluse esitada. Seega on soovituslik avaldus kohustustest vabastamise menetluse algatamiseks esitada kas koos pankrotiavaldusega, pärast võlausaldaja pankrotiavalduse esitamist või hiljemalt võlausaldajate I üldkoosolekul.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Re: Pankrotimenetluse kestus

Postitatud: 18 Veebr 2020, 14:10
Tere

Tänan vastuse eest.
Tekkis veel küsimus võlgniku pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest vabastamise tagajärgede kohta.
Vastavalt pankrotiseaduse § 176 lg 2-le pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest vabastamisel ei lõpe õigusvastaselt tahtlikult tekitatud kahju hüvitamise ning lapsele või vanemale elatise maksmise kohustused. Kas maksukuriteos välja mõistetud tsiviilhagi nõuet(peamine nõue pankrotimenetluses) tuleks võtta, kui õigusvastaselt tahtlikult tekitatud kahju ning nõude tasumise kohustus jääb püsima ka peale pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest vabastamist ?

Tänan.

Re: Pankrotimenetluse kestus

Postitatud: 26 Veebr 2020, 17:39
Tere

Esmalt tuleb selgitada, millal on tegemist kahju õigusvastase tekitamisega (Võlaõigusseadus § 1043 – 1067). Kahju tekitamine on õigusvastane eelkõige siis, kui see tekitati kannatanu surma põhjustamisega, kannatanule kehavigastuse või tervisekahjustuse tekitamisega, kannatanult vabaduse võtmisega, kannatanu isikliku õiguse rikkumisega, kannatanu omandi või sellega sarnase õiguse või valduse rikkumisega, isiku majandus- või kutsetegevusse sekkumisega, seadusest tulenevat kohustust rikkuva käitumisega, heade kommete vastase tahtliku käitumisega.
Maksukuritegu kahju õigusvastase tekitamise alla ei liigitu.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist