1. leht 1-st

päring.

Postitatud: 27 Aug 2019, 08:00
Ml on võlgadest vabastamiise menetlus.02.2017 pidi kohtu täitur kohtu kirja alusel tagastama ebaõigesti võetud summa.Kohtutäitur tagastas,kuid usaldusisiku kontole,need summad ei kuulunud üleandmiseks usaldusisikule.Põhjenduseks tõi täitur usaldusisiku kirja,kus ta nõudis summa ülekandmist oma kontole olgu märgitud,et usaldusisik on kohtutäitur.Soovin teada kas täitur käitus õigesti ja kas mul on veel õigust esitada täiturile kahjutasu nõue,võlgadest vabastamise menetlus kestab.Lugupidamisega Kalev Unt.

Re: päring.

Postitatud: 27 Aug 2019, 22:23
Tere,

Pankrotiseadusest tulenevalt loetakse võlgniku töö- või teenistussuhtest või muust sarnasest suhtest saadud tulu või ettevõtlusest saadud tulu nõuded loovutatuks usaldusisikule. Seega sõltub küsimuse all oleva raha päritolust kas see tulnuks usaldusisikule üle anda või mitte. Võlgnik ei pea usaldusisikule üle andma tulu, millele seadusest tulenevalt ei saa pöörata sissenõuet.TMS § 131 on sätestatud sissetulekud millele ei saa sissenõuet pöörata. Nii ei saa sissenõuet pöörata:
1) riiklikud peretoetused;
2) puudega inimese sotsiaaltoetus;
3) sotsiaaltoetus sotsiaalhoolekande seaduse tähenduses;
4) kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse § 351 lõike 3 alusel makstav hüvitis;
5) Eesti Töötukassa kaudu makstud töötutoetus, stipendium, sõidu- ja majutustoetus ning toetus ettevõtluse alustamiseks;
6) kehavigastuse või terviserikke tekitamise tõttu makstav hüvitis, välja arvatud hüvitis kaotatud sissetuleku eest, ja mittevaralise kahju hüvitis;
61) töövõimetoetus;
7) seadusel põhinev elatis;
8) vanemahüvitis;
9) rahaline ravikindlustushüvitis ravikindlustuse seaduse tähenduses, välja arvatud ajutise töövõimetuse hüvitis;
10) riiklik pension seaduses sätestatud ulatuses;
11) vanglast vabanemise toetus;
12) okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse alusel makstav represseeritu toetus.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Re: päring.

Postitatud: 04 Sept 2019, 10:19
Mul on selge pankrotiseadus summad ei kuulunud uleandmiseks usaldusisikule,aga ma ei saanud vastust põhi uusimusele,kas mul on õigus esitada kahju nõue kohtutäiturile.Lugupidamisga Kalev Unt.

Re: päring.

Postitatud: 08 Sept 2019, 09:18
Tere

Nõude esitamise õigus kahju tekitaja vastu on igaühel, kelle õigusi on rikutud. Küsimusest tulenevalt ei ole võimalik anda hinnangut, kas Teie õigusi on rikutud ja seetõttu ei ole ka võimalik sellise nõude tulemuslikkust hinnata.
Kui soovite enne nõude esitamist tulemuslikkuse hinnangut, soovitan pöörduda individuaalsele nõustamisele registreerudes veebilehel www.juristaitab.ee. Kui Teie küsimus aga oligi suunatud nõude esitamise õiguse väljaselgitamisele, siis õigust nõuet esitada ei saa piirata. Selle rahuldamine või rahuldamata jätmine sõltub aga nõude aluseks olevatest asjaoludest.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist