pankrot ja võlgadest vabastamine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 2
Liitunud: 05 Veebr 2018, 15:23

pankrot ja võlgadest vabastamine

05 Veebr 2018, 15:59

Hetkel on käimas täitemenetlus. Kuna võlg on liiga suur, soovin esitata pankrotiavalduse ja võlgadest vabastamise taotluse. Millisel hetkel läheb täitemenetlus üle pankrotimenetluseks? Millise dokumendi või teate alusel lõpetab kohtutäitur täitemenetluse?
Kui eeldatavalt kestab pankrotimenetlus 6 kuud, siis ka sellel perioodil pean tegema töötasust makseid pankrotihaldurile (edaspidi siis usaldusisikule)? Kuivõrd tavapärane on, et usaldusisikuks määrab kohus võlgniku enda, millistel juhtudel ta seda ei tee?

Postitusi: 1707
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: pankrot ja võlgadest vabastamine

12 Veebr 2018, 23:00

Tere,

Täitemenetlus ei lähe iseenesest pankrotimenetluseks üle. Pankrotimenetlus alustatakse võlgniku enda või võlausaldaja avalduse alusel. Pankroti väljakuulutamisel lõppevad enne pankroti väljakuulutamist seatud arestid. Ka täitemenetlus lõpetatakse pankroti väljakuulutamisel. Võlgniku õigused ja kohustused on sätestatud Pankrotiseaduse 4. peatükis. Võlgnik peab muuhulgas kohtule, haldurile ja pankrotitoimkonnale andma teavet, mida nad vajavad seoses pankrotimenetlusega, eelkõige oma vara, sealhulgas kohustuste ning majandus- või kutsetegevuse kohta. Võlgnik on kohustatud esitama haldurile pankroti väljakuulutamise päeva seisuga bilansi koos vara, sealhulgas kohustuste nimekirjaga.Pankrotimääruse alusel muutub võlgniku vara pankrotivaraks, mida kasutatakse sihtvarana võlausaldajate nõuete rahuldamiseks ja pankrotimenetluse läbiviimiseks. Pankrotivara hulka ei kuulu võlgniku vara, millele vastavalt seadusele ei või pöörata sissenõuet. Viivitamata pärast pankrotimääruse tegemist peab haldur võlgniku vara valduse üle võtma ja asuma pankrotivara valitsema. Haldur on kohustatud nõudma pankrotivarasse tagasi võlgniku vara, mis on kolmanda isiku valduses. Kui füüsilisest isikust võlgnik jääb pankroti tõttu ilma elatusvahenditest, määrab kohus võlgniku avalduse alusel temale ja tema ülalpeetavatele pankrotivarast hädavajaliku elatise kuni kaheks kuuks. Kaalukatel põhjustel võib kohus nimetatud tähtaega pikendada. Kohustustest vabastamise menetluses võib kohus mõjuval põhjusel, eelkõige juhul, kui usaldusisiku määramine tooks ilmselt kaasa põhjendamatuid kulutusi ja kohus on veendunud, et võlgnik suudab usaldusisiku kohustusi ise täita, jätta usaldusisiku määramata ja kohustada võlgnikku ennast täitma usaldusisiku kohustusi. Sel juhul kontrollib kohus, kas võlgnik oma kohustusi täidab. Praktikas esineb nii usaldusisiku määramist kui määramata jätmist. Kohus teeb otsuse igakordseid asjaolusid arvesse võttes.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta