tulumaksu tagastus

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 12
Liitunud: 15 Mär 2016, 12:36

tulumaksu tagastus

15 Mär 2016, 12:49

tere.
Mulle on välja kuulutatud eraisiku pankrot.
Maksuametist väljastati mulle tuludeklaratsiooni lehed, millele ma kirjutasin oma konto numbri, kuhu tulumaks tagastada.
Viisin need siis pankrotihaldurile, kes lubas edasi Maksuametisse saata.
Nädal hiljem lugesin e-maksametist, et pean saama 246 eurot, aga konto, kuhu raha laekub, oli paknkrotihalduri oma.
Hetkel olen töötu ja töötukassas arvel.
Kuidas on minul võimalik see raha kätte saada ja mis õigustel?
lugupidamisega

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: tulumaksu tagastus

18 Mär 2016, 12:43

Pankrotimenetluses arestib haldur võlgniku vara Täitemenetluse seadustiku alusel.

Ja seal on kirjas:

TMS § 111. Sissenõude pööramine nõudele

Sissenõude pööramiseks nõudele arestib kohtutäitur nõude ja kohustab võlgniku suhtes kohustatud kolmandat isikut täitma kohustuse sissenõudja kasuks kohtutäiturile. Arestimisaktiga keelab kohtutäitur ka võlgnikul nõuet käsutada, eelkõige nõuet sisse nõuda.


TMS § 114 lg 5

Kui kohtutäitur on saatnud kolmandale isikule täitmiseks nõude arestimisakti, loetakse arestimisakt jõus olevaks ka võlgniku poolt tulevikus tekkiva nõude suhtes. Arestimisakt kehtib, kuni nõue täidetakse. Kui nõue on täidetud, tühistab kohtutäitur viivitamata arestimisakti ja teavitab arestimisakti tühistamisest võlgniku suhtes kohustatud kolmandat isikut.

Maksu- ja Tolliameti poolt tagastatamisele kuuluv summa on samasugune nõue, mida pankrotihaldur saab arestida.


Järgmised paragrahvid räägivad sellest, mida ei saa arestida:

TMS § 131. Sissetulek, millele ei saa pöörata sissenõuet

(1) Sissenõuet ei saa pöörata järgmistele sissetulekutele:

1) riiklikud peretoetused;
2) puudega inimese sotsiaaltoetus;
3) sotsiaaltoetus sotsiaalhoolekande seaduse tähenduses;
4) kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse § 351 lõike 3 alusel makstav hüvitis;
5) Eesti Töötukassa kaudu makstud töötutoetus, stipendium, sõidu- ja majutustoetus ning toetus ettevõtluse alustamiseks;
6) kehavigastuse või terviserikke tekitamise tõttu makstav hüvitis, välja arvatud hüvitis kaotatud sissetuleku eest, ja mittevaralise kahju hüvitis;
6.1) töövõimetoetus;
[ <https://www.riigiteataja.ee/akt/113122014001> RT I, 13.12.2014, 1 - jõust. 01.07.2016 (jõustumine muudetud - RT I, 17.12.2015, 1)]
7) seadusel põhinev elatis;
8) vanemahüvitis;
9) rahaline ravikindlustushüvitis ravikindlustuse seaduse tähenduses, välja arvatud ajutise töövõimetuse hüvitis;
10) riiklik pension seaduses sätestatud ulatuses;
11) vanglast vabanemise toetus.§ 132. Sissetuleku osa, millele ei saa sissenõuet pöörata

(1) Sissetulekut ei arestita, kui see ei ületa ühe kuu eest ettenähtud palga alammäära suurust või vastavat osa nädala või päeva sissetulekust.

(11) Kui sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud või eeldatavalt ei vii lapse elatisnõude täielikule rahuldamisele, võib arestida kuni pool käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sissetulekust. Kui lapse elatisnõude täitmiseks võlgniku sissetulekust arestitav summa jääb alla poole käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud summast, võib arestida kuni ühe kolmandiku võlgniku sissetulekust.

(2) Kui võlgnik peab seadusest tulenevalt ülal teist isikut või maksab talle elatist, suureneb mittearestitav summa iga ülalpeetava kohta ühe kolmandiku võrra palga alammäärast kuus, välja arvatud juhul, kui sundtäidetakse lapse elatisnõuet.


Seega nendes loeteludes ei ole Maksu- ja Tolliameti poolt tagastatavat enamkinnipeetud üksikisiku tulumaksu.

Seega kõike kogumis hinnates on pankrotihaldur käitunud õigesti. Nimetatud summast kaetakse pankrotimenetluse kulud.

Summat haldurilt tagasi nõuda ei ole võimalik, sest haldur ei ole rikkunud seadust.


Vastas Ly Müürsoo.

Postitusi: 12
Liitunud: 15 Mär 2016, 12:36

Re: tulumaksu tagastus

05 Apr 2016, 11:16

sooviksin siiski täpsustada seda tulumaksu tagastust.toon väljavõte ühele inimesele saadetut vastusest mis nagu mulle tundub on samasugune situatsioon.
Re: Pankrotis füüsiline isik ja tuludeklaratsioon

Postitus 16 Veebr 2016, 17:13

Kohustustest vabastamise menetluse kestel on inimesel õigus saada Vabariigi Valitsuse kehtestatud alampalk + 1/3 alampalgast iga alaealise lapse kohta + 25 % sissetuleku tulutoovast osast.

Kui küsija käib tööl ja saab alampalgast suuremta palka, siis tagastamisele kuuluv enamkinnipeetud tulumaks on tulu, millest tal on õigus enda käsutusse saada 25 % ja 75 % peab mine võlausaldajatele väljamakstava summa hulka. Võlausaldajatele tehakse väljamaksed 1x aastas.

hetkel olen töötu ja ainuke sissetulek on töötuabiraha 140 eurot.miks ma ei saa siis seda enammakstut tulumaksu 246 eurot.
lugupidamisega

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: tulumaksu tagastus

08 Apr 2016, 16:20

PankrS § 173 lg 3 esimese lause kohaselt loetakse võlgniku töö- või teenistussuhtest või muust sarnasest suhtest saadud tulu või ettevõtlusest saadud tulu nõuded loovutatuks usaldusisikule.

PankrS § 173 lg 4 kohaselt peab käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud tulust usaldusisik võlgnikule üle andma 25 protsenti. Kohus võib asjaolusid arvestades määrata sellest erineva määra.


Kuigi TMS § 111 ütleb, et sissenõude pööramiseks nõudele arestib kohtutäitur nõude ja kohustab võlgniku suhtes kohustatud kolmandat isikut täitma kohustuse sissenõudja kasuks kohtutäiturile. Arestimisaktiga keelab kohtutäitur ka võlgnikul nõuet käsutada, eelkõige nõuet sisse nõuda.

Pankrotimenetluses teostab pankrotihaldur arestimist, seega saab arestimist teostada vaid pankrotihaldur, aga mitte usaldusisik.

Seega, kui inimene käiks tööl ja saaks töötasu, siis peaks ilmselt tagastamisele kuuluv enamkinnipeetud üksikisiku tulumaks minema ka usaldusisikule ja usaldusisik peaks sellest tegema 25 %-lise tagasimakse.

Aga kuna küsija tööl ei käi ja kuna usaldusisikule peab n-ö loovutama vaid töö- või teenistussuhtest saadud tulu, siis tagastamisele kuuluv enamkinnipeetud tulumaks peaks jääma töötule küsijale.
Vastas Ly Müürsoo.

Vasta