Aegumise ja "aegumise peatumise" koosmõju aprill 2021 kontekstis.

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 5
Liitunud: 05 Apr 2021, 15:44

Aegumise ja "aegumise peatumise" koosmõju aprill 2021 kontekstis.

15 Apr 2021, 10:07

Ühelt poolt aegusid aprillist 2021 üle 10 aasta vanused nõuded.
Teiselt poolt katkeb aegumine "nõude tunnustamisega", ehk nõude osalise tasumisega.

Küsimus: kuidas aprillist 2021 kehtima hakanud aegumine ja "aegumise peatumine" üksteist mõjutavad?
Kas 10-aastane aegumine on ülimuslikum, või on "aegumise peatumine" ülimuslikum.

Näide:
Aastal 2010 esitas kohtutäitur nõude (mis peaks tänaseks aprill 2021 muudatuse tõttu aegunud olema, kui üle 10 aasta vanune).
Aastal 2015 õnnestus kohtutäituril saada mingi osa võlast kätte (miinimumpalka saavale võlgnikule laekus miinimum-sissetuleku-piiri ületav rahasumma: jõulupreemia, tulumaksu tagastus, lotovõit, pärandus, või mingi muu täiendav tulu).

Kas võlgnik saaks taotleda täna võla aegumist (2010 aastast on üle 10 aasta möödas), või peab võlgnik veel 4 aastat aegumist ootama (2015 aastal toimunud võla vähenemise tõttu).

Postitusi: 2103
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Aegumise ja "aegumise peatumise" koosmõju aprill 2021 kontekstis.

22 Apr 2021, 19:24

Tere

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse kohaselt ei loeta aegumist katkenuks täitemenetluses sissenõudjale võlgnetava osalise tasumisega, intresside maksmisega, tagatise andmisega või muu teo tegemisega. Seega on kehtestatud täitemenetluse aegumiseks erikord. Näiteks võib aegumine peatuda vääramatu jõu tõttu või ajaks, kui piiratud teovõimega isikul ei olnud seaduslikku esindajat.
Aegumist peatavaks asjaoluks täitemenetluses võib olla ka maksegraafiku sõlmimine sissenõudjaga. Sel juhul on aegumine peatunud kuni täitmiseks antud täiendava maksetähtaja möödumiseni. See tähendab, et maksegraafikuga kokkulepitud tähtaja võrra pikeneb aeg, mille jooksul saab sundtäitmist läbi viia. Kui võlgnik keeldub graafikujärgseid makseid tasumast, lõpetab see aegumise peatumise ja selleks hetkeks tasumata jäänud nõue muutub tervikuna sissenõutavaks.
Lisaks peatub aegumine ka juhul, kui sissenõudja esitab täitemenetluse ajal kohtule hagi võlgniku vara või selle kindlakstegemisega seonduvalt (näiteks hagi ühisvara jagamiseks või võlgniku vara tagasivõitmiseks). Täitmise aegumine peatub sel juhul kohtumenetluse ajaks.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 5
Liitunud: 05 Apr 2021, 15:44

Re: Aegumise ja "aegumise peatumise" koosmõju aprill 2021 kontekstis.

05 Mai 2021, 11:27

Tsiviilseadustiku üldosa paragrahvi 158 (aegumise katkemine) järgi katkeb aegumine ja algab uuesti "nõude tunnustamisega", milleks loetakse ka osalist tasumist (ehk täituri nõuded justkui ei aegugi kunagi: alati saab mingid võlgniku "vanad saapad" 1 sendi eest maha müüa ja aegumisega otsast peale alustada).

Küsimus on selles, kumb on ülimuslikum:
a) Täitedokumendi nõude aegumine 10 aastaga.
b) Aegumise katkemine ja aegumise uuesti algamine tsiviilseaduse üldosa paragrahv 158 järgi.

Postitusi: 2103
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Aegumise ja "aegumise peatumise" koosmõju aprill 2021 kontekstis.

05 Mai 2021, 12:01

Tere

Nagu eespool selgitatud, on kehtestatud täitemenetluse aegumisele erikord ja Teie viidatud aegumise katkemise alused ei ole asjakohased. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse paragrahvis 158 lg 3 on öeldud selgesõnaliselt, et aegumist ei loeta katkenuks täitemenetluses sissenõudjale võlgnetava osalise tasumisega, intresside maksmisega, tagatise andmisega või muu teo tegemisega. Seega ei ole kumbki Teie poolt viidatud säte ülimuslik vaid tegemist on, nagu öeldud, erikorraga. Kehtiva tsiviilseadustiku üldosa seadusega saate tutvuda https://www.riigiteataja.ee/akt/106122010012?leiaKehtiv

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 5
Liitunud: 05 Apr 2021, 15:44

Re: Aegumise ja "aegumise peatumise" koosmõju aprill 2021 kontekstis.

05 Mai 2021, 18:41

Tsiviilseadustiku üldosa paragrahvi 158 lõige 3 on "üsna uus" (jõustus alles aprillis 2021), ning varem seda lõiget 3 polnud.

Varasema 158 lõike 1 ja 2 valguses käsitlesid täiturid mistahes võlgnevuse tasumist nö "aegumise katkemise ja uuesti algamisega".

Küsimus: Kui täituril õnnestus hiljuti (enne 158 lõige 3 jõustumist: a'la aastal 2020) kätte saada mingisugunegi raha, kas siis peab veel 9 aastat aegumist ootama (vana redaktsiooni järgi, kus 158 lõiget 3 polnud), või hiljuti jõustunud 158 lõige 3 tühistab eelneva "aegumise katkemise ja uuesti algamise"?

Taoline küsimus vaevab ilmselt paljusid, seega võiks selle teema (158 erinevate versioonide koosmõjud) veidi suurema selgusega lahti seletada (nii ei lisandu tulevikus sarnaseid küsimusi).

Postitusi: 2103
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Aegumise ja "aegumise peatumise" koosmõju aprill 2021 kontekstis.

05 Mai 2021, 19:19

Tere

Lähtuda tuleb alati seaduse kehtivast redaktsioonist. Kehtiva redaktsiooni § 158 lg 3 sätestab, et aegumine ei katke sissenõudjale võlgnetava osalise tasumisega, intresside maksmisega, tagatise andmisega või muu teo tegemisega. Seega, sõltumata osalise tasumise või muu teo tegemise ajast ei katkesta see aegumist. Ka täitemenetluse aegumine on "üsna uus". Selline võimalus tekkis suurele osale nõuetest alles aprillis 2021. Sellega seoses tehti ka vastavad seadusemuudatused. Seega soovitan alati internetist seadusi otsides veenduda, et tegemist on hetkel kehtiva redaktsiooniga. Et vältida segadust ja arusaamatusi.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta