Täitemenetlus.

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 03 Veebr 2021, 20:48

Täitemenetlus.

03 Veebr 2021, 21:00

Tere!
Kohtutäitur saatis tööandjale alljärgneva sisuga akti:
Võlgnikul on kolm ülalpeetavat ning ülalpeetavate mittearestitav miinimum on kokku 584.00 eurot.
Kuna võlgnik saab peretoetusi summas 520.00 eurot, siis võlgniku töötasust ülalpeetavate mittearestitav
miinimum on 64.00 eurot. Käesoleva õiendiga muudab kohtutäitur 18.03.2020 koostatud sissetuleku
(töötasu) arestimise akti järgmiselt:
Olete kohustatud tegema kinnipidamisi
* kuni 648.00 eurosest sissetulekust 20%, seejuures tuleb kõigepealt lahutada arvestuslik
elatusmiinimum 220.48 ja ülalpeetavate 64.00 (sissetuleku summa kuni 648.00 eurot-220.48-
64.00)x20%) ja
* 648.00 eurot ületavast osast 2/3.
Pöördusin päringuga kohtutäituri poole ja sain vastuse:

Muud sissetulekud, sh peretoetus arvatakse Teie sissetuleku hulka. Teie ülalpeetavate mittearestitav summa on tagatud muuhulgas suures osas peretoetustega, kuid peretoetused ei ole arestitavad.

Teie täiteasjas kuulub kohaldamisele TMS § 132 lg 12 , sest sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud või eeldatavalt ei vii nõude täielikule rahuldamisele.

Seega oleme arvestuse aluseks võtnud kõik Teile laekuvad sissetulekud ning Teie, kui ka Teie ülalpeetavate mittearestitav sissetulek on Teile tagatud nagu täitemenetluse seadustik ette näeb.
Kas asi seadusega kooskõlas?
Aitähh!

Postitusi: 2005
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Täitemenetlus.

10 Veebr 2021, 15:38

Tere

Riigikohus on varem leidnud, et TMS §-dest 130-136 nähtuvalt on võlgniku sissetulekuks nt võlgniku igakuine töötasu, ametipalk, seadusel põhinev elatis, riiklik pension, saadavad toetused ja hüvitised, samuti enammakstud tulumaksu tagastusnõue (vt Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 11. jaanuari 2017. a määrus tsiviilasjas nr 3-2-1-124-16, p 10). Seega kuuluvad toetused ja hüvitised sissetuleku hulka.
Samuti on Riigikohus leidnud, et TMS §-de 130-136 põhieesmärk on tagada võlgnikule tema suhtes korraldatava täitemenetluse tingimustes tema enda ja tema ülalpeetavate ülevalpidamiseks minimaalselt vajalikud vahendid. Selleks näeb TMS § 131 ette võlgniku sissetulekud, millele ei saa üldse sissenõuet pöörata või millele saab seda teha erandjuhul. TMS § 132 näeb ette piirangud sissetulekute arestimisel nende suurusest lähtuvalt ja TMS § 133 näeb muu hulgas ette, et kui võlgniku sissetulek on laekunud tema arvelduskontole, siis kehtivad samasugused arestimise piirangud, nagu on sätestatud TMS §-des 131 ja 132. Kuna kohtutäitur ei ole arestinud arestimisele mittekuuluvat sissetulekut ning Teile ja ülalpeetavatele on tagatud ka arestimisele mittekuuluv sissetuleku osa, saab tegevust hinnata õiguspäraseks.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta