1. leht 1-st

Töötasu arestimine

Postitatud: 19 Mär 2020, 11:26
Tere

Minu suhtes on täitemenetlused algatanud 2 erinevat kontutäiturit. Töötasu on arestitud skeemi järgi mille alusel peaksin kätte saama 900 ja natuke peale. 1 kohtutäitur võtab enne töötasupanka kandmist osa ära ja pangakontole laekubki õige summa. Nüüd aga võtab teine kohtutäitur seal veel omkorda maha nii, et kätte saan 775. Mõlemile kohtutäiturile on esitatud avaldused töötasu arestist vabastamiseks ( miinimum+2 ülalpeetavat) ning mõlemad on saatnud ka arestivabastuse skeemi.

Kas selline tegevus 2. kohtutäituri poolt on õiguspärane ?
Oskate soovitada mingeid lahendusi ?

Re: Töötasu arestimine

Postitatud: 25 Mär 2020, 15:30
Tere

Kui kohtutäiturile pole esitatud sissetulekust teatamise vormi, kus on teada antud ja tõendatud sissetulekute laekumine arvelduskontole, siis võib kohtutäitur eeldada, et võlgnik saab sissetuleku sularahana ning vabatahtliku tasumise tähtaja möödumisel kuuluvad arestimisele kõik rahalised vahendid võlgniku pangakontodel. Kui Te ei ole kohtutäiturit teavitanud oma sissetulekute laekumisest arvelduskontole, millises pangas Te kontot kasutate ning millised sissetulekud Teil on, võib juhtuda nii, et Teile laekuvad mittearestimisele kuuluvad summad arestitakse, nagu ongi juhtunud. Kui arestimine on toimunud, palun edastage koheselt, kuid mitte hiljem kui kolm päeva peale kontole kantava sissetuleku arestimist, avaldus mittearestitava miinimumi tagastamiseks.
Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Re: Töötasu arestimine

Postitatud: 05 Juun 2020, 23:37
Sama küsimus ..Mul võtab raamatupidaja kohtutäituri käsul summa maha..Kontol arest peal ja kätte saan siis nüüd 584 eurot.Küll aga tuleb peale raamatupidaja maha võtmist summa suurem.Kas ühelt töötasult võib võtta maha kaks korda raha?Olen kohtutäiturile saatnud väljavõtteid ja küsinud selle kohta --lubati lahendada aga kõik jätkub endiselt.Minu tead a on töötasu arestimise kohta seadus --max oli vist 20% aga pole kindel igatahes --kaks korda töötasult minuteada kohtutäitur raha võtta ei tohi mida hetkel tehakse..

Re: Töötasu arestimine

Postitatud: 11 Juun 2020, 13:53
Tere,

Tänan esitatud küsimuse eest.
Sissetulekult võib sundtäita ka mitut nõuet, oluline on , et sissetuleku arestimisel võetaks arvesse arestimisele mittekuuluvat sissetuleku osa ning see osa sissetulekust jääb võlgnikule kasutada.

Parimate soovidega
Tiina Mölder
jurist

Re: Töötasu arestimine

Postitatud: 15 Juun 2020, 11:43
Jah aga kuna on ühe ja sama kohtutäituri käes kõik nõuded,siis kajastab ka mahavõtmisel vaid üks asi korraga..Raha makstakse samuti inkassofirmale sama asja eest.Seega välja näeb ikka nagu võetakse Kaks korda töötasust ühe võlanõude jaoks.Olen neile kontoväljavõtteid saatnud ja küsinud--Vastuseks ,et ajame asja korda aga kõik läheb ikka samamoodi edasi.

Re: Töötasu arestimine

Postitatud: 17 Juun 2020, 12:49
Tere,

Tänan esitatud küsimuse eest.
Teie küsimuse täpsustusest selgub, et sama nõuet täidetakse nii täitemenetluses kui ka vabatahtlikult inkassofirmale. Sel juhul on Teil võimalik nõuda kohtutäiturilt otse sissenõudjale tasutud summade arvestamist esitades maksedokumendid. Samuti on võimalik vabatahtlikust tasumisest loobuda, kui see on Teile ülemääraselt koormav.
Ka saab soovitada küsida kohtutäiturilt võimalust tutvuda täitetoimiku tasumist puudutavate andmetega, teha arvestus, kui palju on veel tasuda (arvestades, et osa nõudest olete tasunud otse sissenõudjale) ning kui nõue on rahuldatud täies ulatuses, anda sellest kohtutäiturile teada. Kui täitemenetlus siiski kestab, on võimalik taotleda kohtus täitemenetluse lubamatuks tunnistamist põhjusel, et nõue on rahuldatud.Parimate soovidega
Tiina Mölder
jurist

Re: Töötasu arestimine

Postitatud: 17 Juun 2020, 16:40
Tänud vastamast.Ilmselgelt on tekkinud arusaamatus--Nimelt siis võtab raamatupidaja palgast maha ja kuna konto on kohtutäituri poolt arestitud (kasutada saab kuni 584) siis tuleb töötasu kontole ikka suurem ja nõnda saab kohtutäitur võlanõude eest 2x töötasust raha.Vabatahtlikult ei maksa ma midagi.Olen saatnud väljavõtteid ja küsinud kontolt võetud summat tagasi -aga saadetakse kirju kus lubatakse asi lahendada kuid kõik jätkub endistviisi..Julianus inkassole makstakse aga võlanõudeid kohtutäituri poolt üks asi korraga--hetkel siis tasun peale põhinõuet viivist.Kas kohtutäitur talitab ikka õigesti või on töötasust ühele asjale 2 x rahavõtmine ebaseaduslik?

Re: Töötasu arestimine

Postitatud: 26 Juun 2020, 11:51
Tere

Kui raamatupidaja teeb kinnipidamisi töötasust arestimisaktis märgitud ulatuses ja Teile jääb kasutada arestimisele mittekuuluv sissetuleku osa, mis kantakse Teie pangakontole, ei tohiks kohtutäitur pangakontolt enam kinnipidamisi teha. Ehk arestimisele mittekuuluv sissetulek peab jääma võlgniku kasutada igal juhul. Selleks, et täitur saaks Teile kohaldada mittearestitava miinimumi peate tõendama, et Teile laekuvad kontole mittearestitavad sissetulekud. Täitemenetluse seadustik §132 kohaselt, sissetulekut ei arestita, kui see ei ületa ühe kuu eest ettenähtud palga alammäära suurust. Kui sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud või eeldatavalt ei vii nõude täielikule rahuldamisele, võib arestida kuni 20 protsenti palga alammäärast. Sissetulekut ei arestita, kui see jääb alla kehtestatud toimetulekupiiri. Sissetulekud on loetletud täitemenetluse seadustik § 131-es (töötasu, toetused, pension).
Kui Teie kontole laekub vaid töötasu, millest on kinnipidamine juba tehtud, tuleb esitada kohtutäiturile vastav taotlus koos tõenditega, millised sissetulekud Teie kontole laekuvad. Kui taotlust ei rahuldata, tuleb esitada vaie kohtutäiturile endale ja kui vaiet ei rahuldata, saab pöörduda kohtusse.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist