1. leht 1-st

Töötasu arestimine

Postitatud: 10 Juul 2019, 08:38
Tere!
Minu pangakonto on kohtutäituri poolt arestitud, ja asusin nüüd tööle osalise tööajaga. Kohtutäitur väljastas ka töötasu arestimise nõude tööandjale, aga sooviks teada, kas tema poolt esitatud nõue on seadusega kooskõlas - nimelt on mul 4 ülalpeetavat ja nende pealt saadavad peretoetused on 620eurot kuus (kohtutäitur on teadlik ja vajalikud dokumendid esitatud juba ennem), muid sissetulekuid pole ja nüüd palk peaks jääma alla 200euro kuus alustataval töökohal. Ning arestimisaktis seisis, nii:

Olete kohustatud kinnipidamisi teostama selliselt, et võlgniku ülalpeetavate pealt arestimisele mittekuuluv osa on 100,00 eurot. Võlgniku pealt arvutada arestimisele mittekuuluv osa alljärgnevalt: kui võlgniku sissetulek ei ületa ühe kuu eest ettenähtud palga alammäära suurust, olete kohustatud kinni pidama 20 protsenti võlgniku sissetulekust, millest on maha arvatud Statistikaameti poolt avaldatud arvestuslik elatusmiinimum. Sissetulekut ei arestita, kui see jääb alla Statistikaameti poolt avaldatud arvestusliku elatusmiinimumi. Kui võlgniku sissetulek on suurem kui ühe kuu eest ettenähtud palga alammäär, olete kohustatud arestima kuupalga alammäära ületava osa arvestades TMS § 132 märgitud piiranguid.

Kas see on õige, et 4 ülapeetava pealt mittearestitav osa ainult 100eurot kokku? Kohtutäiturilt suheldes väitis ta vastu ainult, et ka peretoetus on sissetulek ja seadusest tulenevalt on tal õigus rakendada kõiki võimalikke meetmeid.

Lugupidamsega!

Re: Töötasu arestimine

Postitatud: 12 Juul 2019, 12:17
Tere!

Riigikohus on varasemalt tsiviilasjas nr 2-16-12972 selgitanud, et TMS §130 lg1ülamärkega 1 kohaselt loetakse sissetulekuks eelkõige võlgniku töötasu või muud sellesarnasttasu, päevaraha, konkurentsist hoidumise tasu, intellektuaalse omandi üleandmisest või kasutadaandmisest saadavat tasu, pensioni, dividende ning kaupa, teenust, loonustasu või rahaliselthinnatavat soodustust, mida isik on saanud seoses töö- või teenistussuhtega, juriidilise isikujuhtimis- või kontrollorgani liikmeks olekuga või pikaajalise lepingulise suhtega. Seega, kuigisissetuleku mõiste on TMS§130 lg-te1 ja11 kohaselt lahtine, tuleneb TMS§130 lg-test1 ja11üheselt, et sissetulekuks on üksnes töötasu ja sellega sarnased (tasu maksmises seisnevad) laekumised.
Seega ei ole riiklike peretoetuste sissetulekuna arvestamine õiguspärane. Soovitan need Riigikohtu selgitused kohtutäiturile edastada. Kui see ei anna tulemust, on võimalik esitada kohtutäituri tegevusele kaebus.
Sissetulekute arestimise õiguspärasust on võimalik kontrollida ka Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite veebilehel avaldatud TÖÖTASU VÕI MUU SELLESARNASE SISSETULEKU MAKSMISE NÕUDE ARESTIMISE SKEEMi abil http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-po ... mise-skeem

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist