Täitetoimiku aegumine?

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 2
Liitunud: 17 Nov 2018, 14:28

Täitetoimiku aegumine?

17 Nov 2018, 14:46

Tere

Küsimus,kas kohtulahendi tegemise kuupäev 30.11.2004 on juba aegund,või millal see aegub?

Postitusi: 1593
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Täitetoimiku aegumine?

23 Nov 2018, 13:12

Tere,

Aegumise õiguslikud alused on sätestatud Tsiviilseadustiku üldosa seaduse 10. peatükis (https://www.riigiteataja.ee/akt/106122010012?leiaKehtiv). § 142 lg 1 kohaselt aegub õigus nõuda teiselt isikult teo tegemist või sellest hoidumist (nõue) seaduses sätestatud tähtaja (aegumistähtaeg) jooksul. Pärast nõude aegumist võib kohustatud isik keelduda oma kohustuse täitmisest. TsÜS § 157 lg 1 sätestab, et jõustunud kohtuotsusega tunnustatud nõude, samuti kohtulikust kokkuleppest või muust täitedokumendist tuleneva nõude aegumistähtaeg on 10 aastat. TsÜS § 157 lg-s 1 sisalduv 10-aastane täitmise aegumise tähtaeg kehtib alates võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse jõustumisest 05.04.2011. Varem oli jõustunud kohtulahendiga tunnustatud nõude aegumistähtajaks 30 aastat. TsÜS § 157 lg 1 (selle alates 05.04.2011 kehtivas sõnastuses) rakendamine edasiulatuvalt ning selle suhte varasemalt tekkinud aegumata nõuetega on määratud kindlaks võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seaduse § 9 lg-s 4. Nimetatud sätte alates 05.04.2011 kehtiva sõnastuse kohaselt:
a) kohaldatakse TsÜS § 157 lõikes 1 aegumise kohta sätestatut, s.o 10-aastast aegumistähtaega ka enne 01.03.2011 tekkinud aegumata nõuetele, kuid
b) juhul kui enne 01.03.2011 kehtinud TsÜS § 157 lg 1 kohane, s.o 30-aastane aegumistähtaeg lõpeks varem kui eelmises punktis nimetatud tähtaeg, s.o 05.04.2021, siis kohaldatakse aegumisele enne 01.03.2011 kehtinud TsÜS § 157 lõiget 1.

Eeltoodust tulenevalt ei aegu Teie küsimuses viidatud 30.11.2004 tsiviilasjas tehtud kohtulahendist tulenev nõue enne 05.04.2021. Arvestada tuleks aga jällegi võimalikku aegumise katkemist ja peatumist.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta