Asenduskaristus

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 3
Liitunud: 10 Veebr 2017, 08:16

Asenduskaristus

10 Veebr 2017, 08:19

Sain 400€ trahvi kiiruseületmise eest. Tähtaeg hakkab saabuma, aga raha ei ole. Kas ma saan ise kuidagi algatada asenduskaristuse määramise, et kohtutäituritest pääseda? Tuttav oli kuidagi saanud oma trahvi vahetada üldakasuliku töö tundideks. Kuidas see asi käib?

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Asenduskaristus

13 Veebr 2017, 18:59

Kui kohtuväline menetleja või kohus on määranud Teile väärteoasjas karistuseks rahatrahvi ja ostus on jõustunud, siis seda muuta ei ole võimalik. Karistusseadustiku (KarS) § 72 sätestab, et kui süüdlane ei tasu talle määratud või mõistetud rahatrahvi, asendab kohus selle tasumata osas arestiga või süüdlase nõusolekul üldkasuliku tööga. Rahatrahvi kümnele trahviühikule vastab üks päev aresti. Kui süüdlasele määratud või mõistetud rahatrahv on kolm kuni üheksa trahviühikut, arvestatakse rahatrahv üldkasuliku tööga asendamisel vastavaks ühele päevale arestile. Trahviühik on rahatrahvi baassumma, mille suurus on 4 eurot. Kui Teile on määratud rahatrahv 400 eurot, siis selle asendamisel tuleks Teil ära kanda arest 10 päeva. KarS § 69 lg 1 sätestab, et ühele päevale arestile või vangistusele vastab üks tund üldkasulikku tööd, mida ei mõisteta vähem kui viis tundi. Arest või vangistus asendatakse üldkasuliku tööga üksnes süüdlase nõusolekul.
Teile määratud rahatrahv antakse täitmiseks kohtutäiturile. Täitemenetluse seadustiku § 201 lg 1 kohaselt, kui rahatrahvi tervikuna määratud tähtpäevaks ei tasuta või kui osastatud rahatrahvi tasumise tähtaega ei järgita ja rahatrahvi täitmise tähtaega ei ole pikendatud ning võlgnikul ei ole vara, millele sissenõuet pöörata, teatab kohtutäitur hiljemalt ühe aasta möödumisel rahatrahvi kohtutäituri menetlusse võtmisest, kuid mitte hiljem kui kolme aasta möödumisel väärteootsuse jõustumisest, sissenõudjale täitmise võimatusest. Kui puuduvad karistuse asendamist välistavad asjaolud, saadab sissenõudja avalduse rahatrahvi asendamiseks arestiga vastavalt karistusseadustiku §-s 72 sätestatule kohtuotsuse täitmisele pööranud maakohtule. Sissenõudja teatab avalduse esitamisest võlgnikule ja kohtutäiturile. Teil tuleks pöörduda kohtutäituri poole, kes täidab Teile väärteoasjas määratud otsust ja selgitada, et Teil ei ole võimalik rahatrahvi tasuda.


Vastas Vambola Olli.

Postitusi: 3
Liitunud: 10 Veebr 2017, 08:16

Re: Asenduskaristus

14 Veebr 2017, 17:41

No maksetähtaeg ei ole veel käes. Kas ma kuidagi seda pikendada ei saa? Kas võlgnik ise siis ei saa asenduskaristust nõuda?

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Asenduskaristus

15 Veebr 2017, 23:06

Kui Te saite väärteo protokolli, siis oli selles märgitud, et Teil on võimalik 15 päeva jooksul esitada vastulause. Vastulauses oleksite saanud taotleda trahvi ajatamist või tasumist ositi. Ilmselt oleks kohtuväline väärteomenetleja Teie taotlust arvestanud. Jõustunud väärteoasja lahendit muuta ei ole võimalik. Sellist õigust kohtutäituril ei ole. Võiksite pöörduda kohtuvälise menetleja poole, kes tegi lahendi Teie väärteoasjas ja paluda võimaldada trahvi tasumist ositi või pikendada trahvi tasumise tähtaega.
Te olete toime pannud väärteo ja väärteo menetlemine toimub täpselt reglementeeritud korras. Väärteoasjas tehtud lahendit täidab trahvi sissenõudmise osas kohtutäitur ja aresti osas Politsei-ja Piirivalveamet. Karistatud isikul ei ole õigust asuda ise korraldama karistuse täitmist ning esitada sellega seoses nõudmisi. Eelnevas vastuses on selgitatud, kuidas toimub rahatrahvi asendamine arestiga.


Vastas Vambola Olli.

Vasta