Aegumine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 6
Liitunud: 28 Nov 2013, 10:45

Aegumine

30 Okt 2019, 17:55

17.11.2016 mõisteti maakohtu otsusega II astme kuriteos sundrahaks 645€, mis hetkel ka kohtutäituri kätte jõudnud.

Lugedes KarS §82 jääb natukene arusaamatuks, millal on õigus taotleda aegumist, kas lõige 1, punkt 3 järgi öeldud

"kolm aastat teise astme kuriteo asjas tehtud kohtuotsuse jõustumisest;" , või lõige 5 järgi, mis ütleb: "Täitmisele pööratud rahalise karistuse ja varalise karistuse sissenõue aegub, kui rahalist karistust või varalist karistust ei ole sisse nõutud seitsme aasta jooksul kriminaalasjas tehtud kohtuotsuse jõustumisest. "

Postitusi: 1597
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Aegumine

31 Okt 2019, 09:51

Tere

Teie viidatud sätted käsitlevad erinevaid asjaolusid.
§ 82 lg 1 p3 on sätestatud aegumine juhul, kui nõuet ei ole sundtäitmisele pööratud ehk siis kohtutäituri menetlusse antud. Sel juhul saab nõuet sissenõudma asuda kolme aasta jooksul otsuse jõustumisest. Kui on möödunud 3 aastat,otsust enam täitma ei asuta.
Sama paragrahvi lg 5 sätestab aga täitmisele pööratud, s.o. kohtutäituri menetlusse antud otsuste aegumise.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 6
Liitunud: 28 Nov 2013, 10:45

Re: Aegumine

02 Nov 2019, 15:34

Teine küsimus selle kohta.

Käesoleval hetkel on kuritegu, milles mind süüdi mõisteti muudetud ümber väärteoks - kogus, millega mind TubS alusel süüdi mõisteti, ei ole pärast seadusemuudatust enam kuritegu, vaid väärtegu.

Juba süüdimõistmise hetkel sai seadust kaheti tõlgendada (ühest küljest väärtegu, teisest küljest kuritegu - ühte osa loeti kriminaalseks koguse järgi, teist kaalu järgi. Mind mõisteti süüdi koguse järgi, kuigi kaalu järgi oleks olnud väärtegu.

Kas selle alusel on midagi mõtet protsessima hakata või mitte?

Postitusi: 1597
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Aegumine

07 Nov 2019, 11:53

Tere

Karsitus mõistetakse teo toimepanemise ajal kehtinud seaduse järgi. Siiski on seadusel, mis välistab teo karistatavuse, kergendab karistust või muul viisil leevendab isiku olukorda, tagasiulatuv jõud isiku suhtes, keda ei ole selle teo eest jõustunud otsusega karistatud. Seadusel, mis välistab teo karistatavuse, karistamise vangistusega või lühendab vangistust, on tagasiulatuv jõud ka isiku suhtes, kes kannab temale jõustunud otsusega mõistetud vangistust või kellele jõustunud otsusega mõistetud vangistus pööratakse täitmisele. Sellisel juhul vähendatakse karistust uues seaduses samasuguse teo eest ette nähtud karistuse ülemmäärani, või kui tegu ei ole enam kuriteona karistatav, vabastatakse isik vangistusest.
Seega, kuna Teie küsimusest saab järeldada, et otsus on tehtud ja jõustunud, sõltub tagasiulatuv mõju karistuse määrast. Kui karistuseks oli vangistus, on ka seadusemuudatusel tagasiulatuv jõud.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 1
Liitunud: 20 Nov 2019, 11:51

Re: Aegumine

20 Nov 2019, 11:54

Tere. küsimus selline,et 2015 aastal jäin kaks korda ilma lubateta sõitmisega vahele.Tahaks teada mitme aasta pärast Kehtivad väärteokaristused lõppevad? :?:

Postitusi: 1597
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Aegumine

26 Nov 2019, 08:54

Tere,

Teie küsimusest vib järeldada, et soovite teada millal väärteokaristused karistusregistrist kustutatakse. Nimetatud asjaolu on reguleeritud karistusregistri seaduse (https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019076?leiaKehtiv) § 24. Nimetatud sätte kohaselt karistusandmed kustutatakse registrist ja kantakse üle arhiivi, kui väärteo eest mõistetud või määratud rahatrahvi tasumisest, aresti kandmisest, üldkasuliku töö sooritamisest või põhikaristusena juhtimisõiguse äravõtmisest on möödunud üks aasta.
Seega ei ole oluline mitte karistuse määramise vaid selle kandmise aeg.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 1
Liitunud: 27 Nov 2019, 08:13

Re: Aegumine

27 Nov 2019, 08:48

Tere,

Palun veel selgitust võlanõude aegumise kohta.
Lepingu järgi on pooled kokku leppinud aegumise kohta järgnevalt:
Vastavalt Tsiviilseadustiku üldosa seaduse paragrahv 145 lõikele 2 on pooled kokku leppinud lepingust tulenevate nõuete aegumisperioodi pikendamises viie aastani. Lepinguliste kohustuste tahtlikust rikkumisest tulenevate nõuete aegumisperioodi pikendatakse kümne aastani.
Leping on sõlmitud 15.05.2014.a.
Viimane osamakse on tasutud 04.05.2019.
Nende kuupäevade ja faktide valguses, millal on antud nõude aegumise kuupäev?

Tänan ette!

Lugupidamisega

Postitusi: 1597
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Aegumine

30 Nov 2019, 12:32

Tere

Aegumine algab nõude sissenõutavaks muutumisega. Ehkki Te ei ole küsimuses märkinud, millal on nõue sissenõutavaks muutunud, saab eeldada, et tegemist on laenulepinguga, milles on nähtud ettelaenumaksete tasumine osade kaupa. Tõenäoliselt on lepingus ka kirjas, et laenu maksete tasumisega teatud pikkusega hilinemise korral muutub sissenõutavaks kogu nõue. Kuna tahtliku rikkumise korral on aegumistähtaeg nii lepingust kui seadusest tulenevalt 10 aastat, saab nõue aeguda 10 aasta pärast arvates kogu nõude sissenõutavaks muutumisest.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta