soomest eestisse

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 2
Liitunud: 03 Sept 2018, 18:43

soomest eestisse

03 Sept 2018, 18:54

Mis saab, kui inimene, kellel Soomes hetkel on võlad, kuid maksab neid järjepidevalt tagasi, on vaja tulla Eestisse ema hooldama ning Eesti palgaga võlgu maksta ei suuda? Kas arestitakse Eesti konto ning võetakse kõik kontole laekuv raha võlgade tagasimakseks või jäetakse ka inimesele endale midagi?

Postitusi: 1664
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: soomest eestisse

06 Sept 2018, 12:51

Kui võlgnevused on sissenõutavad kohtutäituri vahendusel, rakendatakse menetlusele Täitemenetluse seadustikku (TMS) https://www.riigiteataja.ee/akt/113062012002?leiaKehtiv. Sissetulekute arestimine on reguleeritud TMS § 130-132.
§ 132 kohaselt Sissetulekut ei arestita, kui see ei ületa ühe kuu eest ettenähtud palga alammäära suurust või vastavat osa nädala või päeva sissetulekust. Kui sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud või eeldatavalt ei vii nõude täielikule rahuldamisele, võib sõltumata võlgniku suhtes läbiviidavate täitemenetluste arvust arestida ühes kuus kuni 20 protsenti sissetulekust, mis ei ole suurem kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sissetulek, millest on maha arvatud Statistikaameti poolt avaldatud arvestuslik elatusmiinimum. Sissetulekut ei arestita, kui see jääb alla Statistikaameti poolt avaldatud arvestusliku elatusmiinimumi. Kui võlgnik peab seadusest tulenevalt ülal teist isikut või maksab talle elatist, suureneb mittearestitav summa iga ülalpeetava kohta ühe kolmandiku võrra palga alammäärast kuus.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta