1. leht 1-st

Inkasso nõudest vabanemine?

Postitatud: 12 Okt 2013, 14:04
On esitatud inkassonõue, läbi Pärnu Maakohtu.

Millal need aeguvad ja kust saab esitada kehtetuks kuulutamist?

Inkassonõuded on esitatud 2007 ja 2009 aastal.

Re: Inkasso nõudest vabanemine?

Postitatud: 21 Okt 2013, 10:52
Tere,

Küsimusest ei selgu, kas asjas on tehtud juba maksekäsk (kiirmenetluses) või on alles menetlus pooleli (tehtud makseettepanek), millal avaldus kohtusse esitati, millal saadi kohtust dokumendid kätte, kas õiguste teostamiseks tähtajad ei ole möödas jm asjaolud. Selgitused võlgniku/kostja õiguste kohta (ja tähtajad selle teostamiseks) on olemas ka kohtu poolt saadetud makseettepanekus vm määruses.
Aegumisele tuleb tugineda kohtmenetluses, st võlgnik peab ise taotlema õigeaegselt aegumise kohaldamist ja esitama nõudele vastuväiteid.
Lepingust tuleneva nõude aegumistähtaeg on 3 aastat.
Kui veel ei ole tehtud maksekäsku või hagimenetluses lahendit, siis tuleks esitada tähtaegselt kohtule oma vastuväited ning taotleda aegumise kohaldamist. Tähele tuleb panna, et aegumine teatud juhtudel katkeb (nt osalisel maksmisel, nõude muul moel tunnustamisel) ja peatub (nt kohtusse hagi või maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitamisel).
Jõustunud kohtuotsusega tunnustatud nõude, samuti kohtulikust kokkuleppest või muust täitedokumendist tuleneva nõude aegumistähtaeg on 10 aastat.

Lugupidamisega
SA Õigusteenuste Büroo