Teenistussuhte lõpetamine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 02 Nov 2018, 10:11

Teenistussuhte lõpetamine

02 Nov 2018, 10:21

Kas töötervishoiuarsti otsus, et ametniku tervis ei võimalda tööülesanseid täita,saab lugeda aluseks ATS §93 teenistussuhte lõpetamiseks.
Või loetakse ainult 4 , 5 kuune pikaajaline töövõimetus?

Postitusi: 1593
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Teenistussuhte lõpetamine

08 Nov 2018, 10:09

Tere,

Töötervishoiu arsti otsus on tööandjale täitmiseks kohustuslik. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (https://www.riigiteataja.ee/akt/834134?leiaKehtiv) § 13 lg 1 p 10 kohaselt on tööandja kohustatud viima töötaja töö- ja teenistussuhteid reguleerivates seadustes sätestatud korras tema nõudmisel ja arsti otsuse alusel ajutiselt või alaliselt teisele tööle või kergendama ajutiselt tema töötingimusi.
ATS § 93 eesmärk on tagada ametiasutusele ametniku pikaajalise haiguse korral võimalus nimetada vabanevale ametikohale uus ametnik.
ATS-i kohaselt võib ametniku teenistusest vabastada, kui ametnik ei saa oma teenistusülesandeid täita töövõimetuslehe alusel üle nelja kuu järjest või üle viie kuu aasta jooksul. Ravikindlustuse seaduse § 52 lg 3 kohaselt on töövõimetuslehed haigusleht, sünnitusleht, lapsendamisleht ja hooldusleht.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 1
Liitunud: 04 Apr 2019, 14:24

Re: Teenistussuhte lõpetamine

04 Apr 2019, 14:42

Tere

Töötan riigiasutuses ja mulle peaks kohanduma avaliku teenistuse seadus või teatud juhtudel töölepinguseadus ? Nimelt soovin töölt lahkuda omal soovil, kas pean tööandjat ette teavitama 30 päeva oma lahkumissoovist või piisav ka 10 päeva ette teavitamisest ? Kas tööandja saab vabastada mind töölt ka varem ehk 10 päevase ette teatamisega või siiski hoiab 30 päeva kinni (kui tahab ) ?

Postitusi: 1593
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Teenistussuhte lõpetamine

09 Apr 2019, 09:22

Tere,

Kas töösuhtele kohandatakse Töölepingu seadust või Avaliku teenistuse seadust, ei sõltu asutusest kellega Teil leping on vaid lepingu ja töösuhte iseloomust. Kui Teid on võetud tööle töölepinguga, kohaldub töölepinguseadus. Kui olete aga ametisse nimetatud, kohaldub avaliku teenistuse seadus. Seega ei ole oluline, et töötate riigiasutuses, vaid oluline on kas olete ametnik või töötaja. Avaliku teenistuse seadus § 3 sätestab:
(1) Ametnikele ei kohaldata töölepingu seadust, välja arvatud käesolevas seaduses sätestatud juhtudel.
(2) Töötajate töösuhteid ametiasutuses reguleerivad töölepingu seadus ja teised töösuhteid reguleerivad seadused.
Avaliku teenistuse seaduse § 7 annab selgitused kuidas eristada ametnikku (ATS) ja töötajat (TLS). Avaliku teenistuse seadus on leitav https://www.riigiteataja.ee/akt/126032013005

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 1593
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Teenistussuhte lõpetamine

17 Apr 2019, 18:16

Tere

Kui olete ametisse nimetatud avaliku teenistuse seaduse järgi, kohalduvad töösuhtele kõik ATS sätted, sealhulgas Teie poolt viidatu. See tähendab, et kui Teid on ametisse nimetanud peadirektor ja tal on ka õigus Teid ametist vabastada, võib seda teha etteteatamisaega järgimata kui peadirektor sellega nõustub. Personalitöötajale on ilmselt argumendiks peadirektori kirjalik nõusolek.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta