Töötasu

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 11 Jaan 2018, 20:32

Töötasu

11 Jaan 2018, 21:53

Tere,töölepingus on kirjas tööaeg 40 tundi nädalas ja töötajale makstakse kuupalka mis koosneb põhipalgast 255,65 eurot kalendrikuus (bruto) ja teostatud tööde ajatasust 5.-eurot tunnis (bruto) ja vastavalt teostatud tööde aktidele,kuid kokku mitte vähem kui 570 euri kalendrikuus (bruto).

Minu küsimus on see,et siiamaani on tööd olnud vahelduva eduga ja minu keskmine palk (viimane 6 kuud)on olnud 1020 eurot (bruto) kuid nüüd viimane kuu oli tööd vähe ja pidin kodus olema nii öelda töövalves,et kui kõne tuleb siis lähen tööle ja nii tilkus ajatööd kuuga 64 töötunni jagu ja palka sain 570 euri (bruto).Kas tööandja käitus õigesti kui maksis palka vastavalt tehtud 64-le töötunnile  ja tänu sellele sain nagu tööölepingus kirjas 570 euri kuigi  kuuekuu keskmist tasu on 1020 euri.

Töölepingu seadus § 35.Töötasu maksmine töö mitteandmisel:
Tööandja peab töövõimelisele ja töö tegemiseks valmis olevale töötajale maksma keskmist töötasu ka juhul, kui töötaja ei tee tööd seetõttu, et tööandja ei ole andnud tööd, ei ole teinud töö tegemiseks vajalikku toimingut või on muul viisil töö vastuvõtmisega viivitanud, välja arvatud juhul, kui töö andmata jätmise on põhjustanud töötaja süü.
Hetkel on olukord mitmeti mõistetav,töölepingu seadus räägib keskmisest palga maksmisest töö mitteandise korral,minu töölepingus aga on kirjas juba summa mis makstakse kui tööd ei ole.Kumba peab tööandja minu töölepingu puhul maksma töö mitte andmisel,kas kuue kuu  keskmist tasu või töölepingus olevat tasu mis on 570euri.Kas minu töölepingu puhul on mingid erisused,tänu millele töö mitteandmisel keskmist palka ei pea maksma.Tänan.

Postitusi: 1593
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Töötasu

18 Jaan 2018, 08:46

Tere,

Teie töölepingus on kirjas, et Teie töötasu koosneb põhitasust ja tulemustasust. Kuna põhitasu on väiksem kui palga alammäär on tööandja võtnud kohustuse tasuda Teile töö tulemustest sõltumata palga alammäära ulatuses.
Viide keskmise töötasu säilitamisele on asjakohane, ent tuleb arvesse võtta ka Töölepinguseaduse § 37, mille kohaselt on võimalik töötasu vähendamine töö mitteandmise korral
(1) Kui tööandja ei saa ettenägematutest, temast mitteolenevatest majanduslikest asjaoludest tulenevalt anda töötajale kokkulepitud ulatuses tööd, võib ta töötasu kuni kolmeks kuuks 12-kuulise ajavahemiku jooksul vähendada mõistliku ulatuseni, kuid mitte alla Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära, kui kokkulepitud töötasu maksmine oleks tööandjale ebamõistlikult koormav.
(2) Enne töötasu vähendamist peab tööandja pakkuma töötajale võimaluse korral teist tööd.
(3) Töötajal on õigus keelduda töö tegemisest võrdeliselt töötasu vähendamisega.
(4) Enne töötasu vähendamist informeerib tööandja usaldusisikut või tema puudumisel töötajaid ning konsulteerib nendega töötajate usaldusisiku seaduses sätestatud korras, arvestades käesolevas lõikes sätestatud tähtaegu. Tööandja peab teatama töötasu vähendamisest vähemalt 14 kalendripäeva ette. Usaldusisik või töötaja peab andma oma arvamuse seitsme kalendripäeva jooksul arvates tööandja teate saamisest.
(5) Töötajal on õigus tööleping üles öelda käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud põhjusel, teatades sellest viis tööpäeva ette. Töötajale makstakse töölepingu ülesütlemisel hüvitist käesoleva seaduse § 100 lõigetes 1 ja 2 sätestatud ulatuses.

Eeltoodust tulenevalt soovitan kõiki asjaolusid arvestava konsultatsiooni saamiseks pöörduda individuaalsele õigusnõustamisele registreerudes veebilehel www.juristaitab.ee

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta