Otsing leidis 2472 vastet

27 Juun 2022, 13:05
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: aegumine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1

Re: aegumine

Tere Kohtutäitur saab alustada täitemenetlust vaid täitedokumendi alusel. Täitedokumendiks saab olla näiteks notariaalne kokkulepe koos nõusolekuga sundtäitmisele allumiseks või jõustunud kohtulahend. Seejuures on oluline, et ka maksekäsu kiirmenetluses tehtud maksekäsk on kohtulahend. Täitedokumend...
27 Juun 2022, 12:39
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Tere.
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1

Re: Tere.

Tere Füüsilisest isikust võlgnikul, kes võib pankroti tõttu jääda ilma elatusvahenditest, on õigus taotleda pankrotivarast elatist. Selleks tuleb esitada avaldus kohtule. Selle alusel määrab kohus võlgnikule ja tema ülalpeetavatele pankrotivarast hädavajaliku elatise kuni kaheks kuuks. Mõjuvatel põh...
27 Juun 2022, 12:30
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Valla haljastuse piiramine teeservituudi alas põhjendamatu
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1

Re: Valla haljastuse piiramine teeservituudi alas põhjendamatu

Tere Transpordimaa on liiklemiseks ja transpordiks kasutatav maa koos ohutuse tagamiseks ja selle maa korrashoiuks vajalike ehitiste aluse ning neid ehitisi teenindava maaga, sealhulgas teemaaga. Teemaa on maa, mis on määratud tee koosseisus olevate rajatiste paigutamiseks (nt sõidutee, kõnnitee, pa...
21 Juun 2022, 19:57
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Kohtutäituri kaudu ostetud majas esemete üleandmine eelmisele omanikule.
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 116

Re: Kohtutäituri kaudu ostetud majas esemete üleandmine eelmisele omanikule.

Tere Kuna Te omandasite kinnisasja ilma sellel asuvate vallasasjadeta ja vallasasjade omandi üleandmise kohta kokkulepped puudusid, tulnuks Teil asju tõepoolest säilitada. Kui säilitamine oli ebamõistlik, tulnuks asjade omanikule anda kirjalikult tähtaeg Teile kuuluvalt kinnisasjalt talle kuuluva va...
21 Juun 2022, 19:44
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: KÜ kulude jagamine
Vastuseid: 7
Vaatamisi: 184

Re: KÜ kulude jagamine

Tere § 40 Lõike 2 kohaselt on võimalik põhikirjaga näha ette lõikes 1 sätestatud põhimõttest erinev kohustuste jaotuse alus ja tasumise kord. Seejuures tuleb arvestada korteriomanike kokkulepetega majandamiskulude jaotamise kohta, kui eriomandi kokkuleppe selliseid tingimusi sisaldab. Seega juhul, k...
21 Juun 2022, 19:27
Foorum: Muud küsimused
Teema: Kriminaal suudistus.
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 100

Re: Kriminaal suudistus.

Tere Kriminaalmenetluse käigust ning kahtlustatava ja süüdistatava rollist menetluses saab lugeda voldikust, mis asub veebilehel chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/nouandeid_kuriteos_kahtlustatavale_ja_suudistatavale.pdf Lugupidamisega Tii...
20 Juun 2022, 19:42
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: KÜ kulude jagamine
Vastuseid: 7
Vaatamisi: 184

Re: KÜ kulude jagamine

Tere Teie viidatud paragrahv annab vaid võimaluse seaduses sätestatust põhikirjaga kõrvale kalduda. Ehkki seadus on põhikirja suhtes ülimuslik ja põhikiri peab üldreeglina olema kooskõlas seadusega, võib seaduses otsesõnu sätestatud juhul sellest põhimõttest kõrvale kalduda. Nii on ka § 40 lg 2, mis...
20 Juun 2022, 19:36
Foorum: Muud küsimused
Teema: Kriminaal suudistus.
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 100

Re: Kriminaal suudistus.

Tere Kui kellegi vastu on esitatud süüteoteade, järgneb sellele enne asja kohtusse viimist põhjalik uurimine. Kindlasti kuulatakse üle ka isik, kelle vastu on teade esitatud. Esmalt tõenäoliselt kahtlustatavana, seejärel saab isikust süüdistatav, kui menetluse käigus on uurimisasutus leidnud, et süü...
17 Juun 2022, 19:28
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: Töötaja tööle naasemine (elukoht muutunud)
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 61

Re: Töötaja tööle naasemine (elukoht muutunud)

Tere Oluline on, kuidas on kirjas Teie töölepingus. Millist tööd Te olete kohustatud tegema, millises asukohas ja ka on kirjas ka kaugtöö. Üldpõhimõte on, et Teil on õigus naata tööle samadel tingimustel, nagu on töölepinguga kokku lepitud. Kui tööandjal samadel tingimustel tööd pakkuda ei ole, on t...
16 Juun 2022, 19:52
Foorum: Mul on küsimus isiklike võlgade ümberkujundamise kohta
Teema: Võlgade aegumine
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 104

Re: Võlgade aegumine

Tere OÜ Hugo pakub nii kohtumisega nõustamist kui distantsnõustamist. Kohtumisega nõustamised toimuvad HUGO kontorites üle Eesti. Distantsnõustamist pakutakse video ja e-posti teel. Nõustamisele registreerudes tuleb vaid tasuda 5 eurot lepingutasu ja allkirjastada leping. Peale selle jagatakse Teie ...