Otsing leidis 1995 vastet

06 Mai 2021, 19:59
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Tagasivõitmine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 7

Re: Tagasivõitmine

Tere Tagasivõitmise otsustab pankrotihalduri hagiavalduse alusel kohus. Tehing on tagasivõidetav vaid juhul kui sellega on kahjustatud võlausaldajate huve. Kui tehingu alusel saadu arvelt tasuti võlausaldajatele, võib kohus otsustada, et tehing ei ole tagasivõidetav. Ühelt poolt võib tehing olla tag...
05 Mai 2021, 19:19
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Aegumise ja "aegumise peatumise" koosmõju aprill 2021 kontekstis.
Vastuseid: 5
Vaatamisi: 91

Re: Aegumise ja "aegumise peatumise" koosmõju aprill 2021 kontekstis.

Tere Lähtuda tuleb alati seaduse kehtivast redaktsioonist. Kehtiva redaktsiooni § 158 lg 3 sätestab, et aegumine ei katke sissenõudjale võlgnetava osalise tasumisega, intresside maksmisega, tagatise andmisega või muu teo tegemisega. Seega, sõltumata osalise tasumise või muu teo tegemise ajast ei kat...
05 Mai 2021, 19:12
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: arestitud miinimum
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 9

Re: arestitud miinimum

Tere Varasemalt on kohus selgitanud, et sissetuleku arestimisel ülalpeetavate kohta arestimisele mittekuuluva summa vabastamiseks peab lisaks ülalpidamiskohustuse olemasolule esinema ka asjaolu, et avaldaja õigustatud isikut ka tegelikult ülal peab või temale elatist maksab. Samas asjas selgitas koh...
05 Mai 2021, 18:15
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: arestitud miinimum
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 20

Re: arestitud miinimum

Tere Siinkohal võiksite teha kalkulatsiooni laste vajadustest ning vanematevahelise kokkuleppe, et kumbki katab vajadustest poole (eelduslikult 1/3 miinimumpalgast iga lapse kohta). Pole küll garantiid, et kohtutäitur seda aktsepteerib ja täiendavaid tõendeid ei küsi. Et konkreetselt Teie perele sob...
05 Mai 2021, 17:57
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Kaas- või eriomand
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 9

Re: Kaas- või eriomand

Tere KrtS-i §-de 2 ja 3 kohaselt luuakse n-ö tavalisest kaasomandist korteriomand kaasomanikevahelise eriomandi kokkuleppega, mille miinimumsisuks on kokkulepe selles, milline ruum ühe või teise korteriomandi koosseisu kuulub. Soovi korral võivad korteriomanikud kas korteriomandite loomisel või hilj...
05 Mai 2021, 12:01
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Aegumise ja "aegumise peatumise" koosmõju aprill 2021 kontekstis.
Vastuseid: 5
Vaatamisi: 91

Re: Aegumise ja "aegumise peatumise" koosmõju aprill 2021 kontekstis.

Tere Nagu eespool selgitatud, on kehtestatud täitemenetluse aegumisele erikord ja Teie viidatud aegumise katkemise alused ei ole asjakohased. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse paragrahvis 158 lg 3 on öeldud selgesõnaliselt, et aegumist ei loeta katkenuks täitemenetluses sissenõudjale võlgnetava osali...
05 Mai 2021, 11:49
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: arestitud miinimum
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 20

Re: arestitud miinimum

Tere Lapse ülalpidamiskohustus lasub mõlemal vanemal. Seega tuleb seda ka arestimisele mittekuuluva sissetuleku osa arvestamisel arvesse võtta mõlema vanema puhul. Erisuseks on, kui sundtäidetakse lapse ülalpidamisnõuet. Kui sundtäitmisel ei ole lapse ülalpidamisnõue ja kohtutäitur keeldub ülalpeeta...
05 Mai 2021, 11:37
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Maatulundusmaa sihtotstarbe muutmine elamumaaks
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 224

Re: Maatulundusmaa sihtotstarbe muutmine elamumaaks

Tere Vastaja ei näe vastuolu ega omanikuõiguste piiramist küsimuses esitatud asjaoludel. On tõsi, et maatulundusmaale saab ehitada vaid juhul kui selle suurus ületab 2 ha. Samas on alati võimalik, arvestades kohaliku omavalitsuse üldplaneeringut, taotleda maa kasutusotstarbe muutmist näiteks elamuma...
04 Mai 2021, 11:37
Foorum: Muud küsimused
Teema: Allkirja võltsimine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 9

Re: Allkirja võltsimine

Tere Kas allkirja võltsimine on kuritegu, ei ole üheselt vastatav. Arvestades Teie selgitusi, siis see võiks olla kvalifitseeritav kuriteona KarS § 344 lg 1 järgi ja kui võltsitud allkirjaga dokumenti kasutati, siis lisaks kuriteona KarS § 345 lg 1 järgi. Kas tegemist on kuriteoga sõltub tegelikest ...
04 Mai 2021, 11:25
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Pärimine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 9

Re: Pärimine

Tere Kui pärimine toimub seaduse järgi, on pärijateks pärandaja abikaasa ja sugulased. Lapsed pärivad enne teisi sugulasi. Kuna abikaasa on surnud, on seadusjärgseks pärijaks pärandaja lapsed. Pärandaja abikaasa lapsed, kes ei ole pärandaja lapsed, seaduse järgi pärida ei saa. Lugupidamisega Tiina M...