Otsing leidis 1737 vastet

26 Nov 2020, 20:03
Foorum: Mul on küsimus füüsilise isiku pankroti kohta
Teema: Kohustustest vabastamise menetluse lõpetamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 8

Re: Kohustustest vabastamise menetluse lõpetamine

Tere Kohustustest vabastamise või mittevabastamise otsustab siiski kohus, mitte võlausaldaja. Kohus kuulab küll ära võlausaldaja arvamuse, ent kui võlgnik on menetluse jooksul oma seadusest tulenevaid kohustusi korrektselt täitnud, on ebatõenäoline, et kohus jätab ta kohustustest vabastamata. Seadus...
26 Nov 2020, 17:15
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Küsimus koduse testamendi kohta
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 2670

Re: Küsimus koduse testamendi kohta

Tere Pärandajal on õigus oma vara suhtes oma elu ajal korraldusi teha ja pärijatel tuleks vaid tema tahet austada. Kui aga on tõsine kahtlus, et inimest sunniti või peteti oma viimase tahte avaldamist muutma ja/või pärandaja oma terviseseisundist tulenevalt täpselt ei mõistnud mida ta teeb, võib esi...
26 Nov 2020, 17:01
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: Lapsepuhkus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 5

Re: Lapsepuhkus

Tere Emal või isal on õigus igal kalendriaastal saada lapsepuhkust, mille eest tasutakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära alusel. Puhkuse kestus sõltub laste arvust ja nende vanustest. Puhkus tuleb kasutada kalendriaasta jooksul, millal tekkis õigus lapsepuhkusele. Lapsepuhkuse nõue...
26 Nov 2020, 00:06
Foorum: Muud küsimused
Teema: Naabritevaheline aed
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 8

Re: Naabritevaheline aed

Tere Kui kaks kinnisasja on teineteisest eraldatud müüri, heki, kraavi, peenra või muu sellise asjaga, on see naabrite ühiskasutuses, sõltumata asja kuuluvusest. Nii on ühiskasutuses ka piiril paiknev aed. Kui sellist piiril paiknevat rajatist kasutavad mõlemad naabrid, kannavad nad korrashoiukulud ...
25 Nov 2020, 23:58
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Küsimus pärimisõiguse osas
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 6

Re: Küsimus pärimisõiguse osas

Tere Kui pärandaja ei ole jätnud kehtivat testamenti või pärimislepingut, päritakse seaduse järgi. Sugulasedpärivad seaduse järgi kolmes järjekorras, iga järgmise järjekorra pärijad saavad pärida, kui eelmise järjekorra pärijad puuduvad. Esimese järjekorra pärijad on lapsed, lapselapsed ja nende lap...
19 Nov 2020, 21:47
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Korteriühistu
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 30

Re: Korteriühistu

Tere Äriühingu tegevus ei ole piiratud põhitegevusalaga, mis on kantud äriregistrisse. Ettevõte võib tegeleda ka muude tegevusaladega, mis ei ole tema põhitegevusalaks. Siiski on korteriühistu puhul oluline, kui palju ja milleks on juhatusele otsustusõigust ja otsustamiseks volitusi üldkoosoleku poo...
19 Nov 2020, 21:05
Foorum: Muud küsimused
Teema: Inkasso volg
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 26

Re: Inkasso volg

Tere Tehingust tuleneva nõude aegumistähtaeg on kolm aastat. Seega see võlg on tõenäoliselt aegunud. Soovitan küsida inkassofirmalt algdokumenti, kust on näha tegeliku tehingu aeg. Tõestamine on sissenõudja kohustus ja aegunud nõude puhul saab kirjalikult vastu väita ja tuginedes nõude aegumisele, s...
19 Nov 2020, 20:14
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: Tähtajaline tööleping
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 15

Re: Tähtajaline tööleping

Tere Põhipuhkust antakse töötatud aja eest. Puhkust tuleb kasutada kalendriaasta jooksul, mistõttu on puhkuse arvestamise perioodiks kalendriaasta (1.jaanuarist kuni 31.detsembrini). Tööandjal ei ole keelatud töötajale anda puhkust ka ette ehk töötamata aja eest. Ehkki põhipuhkuse andmise õiguse alu...
18 Nov 2020, 22:50
Foorum: Muud küsimused
Teema: Töötuna arvele ja laste toitjakaotuspensioni laekumine minu kontole
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 21

Re: Töötuna arvele ja laste toitjakaotuspensioni laekumine minu kontole

Tere Peretoetusi perehüvitiste seaduse alusel, välja arvatud sama seaduse alusel makstavat lasterikka pere toetust seitset või enamat last kasvatavale perele, ei välista töötu abiraha ehk korrektse nimetusega töötutoetuse saamist. Kuna toitjakaotuspensioni makstakse lastele, ei see Teie sissetulek. ...
17 Nov 2020, 19:53
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Tee ehitus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 36

Re: Tee ehitus

Tere Ehitusloa kohustus tuleneb ehitusseadustikust ja selle lisast 1. https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1301/0202/0006/Lisa_1_31102020.pdf# Lisa 1 kohaselt on nii avalikult kasutatav tee kui ka avalikkusele ligipääsetava eratee püstitamine, rajamine, paigaldamine kui ka laiendamine ehitusloakohus...