Millised on teede ja tehnorajatistega seotud kitsendused?

PrintPDF Jaga

Tee kuulub sellele, kes on tee aluse maa omanik. Erateed võib kasutada vaid kokkuleppel maaomanikuga või hädaolukorras. Eraisikute vaheline kokkulepe oleks sel juhul teeservituudi seadmise leping, kuid sellise kokkuleppe eratee avaliku kasutamise kohta võib sõlmida ka kohalik omavalitsus kogukonna nimel. Siiski näeb asjaõigusseaduse § 156 ette, et igal maaomanikul on nõudeõigus pääseda avaliku teeni (riigi ja kohaliku omavalitsuse tee) üle võõraste kinnisasjade. Kui maaomanikud servituudi seadmises kokku ei lepi, võib tee asukoha määrata kohus, arvestades kindlasti ka väljakujunenud tavasid ja tee varasemat olemasolu. Kohtuotsuse saab kanda märkusena kinnistusraamatusse, et see oleks siduv ka kinnisasja omaniku vahetumisel. Sellise juurdepääsu eest võib koormatud maatüki omanik siiski nõuda kohast tasu.
 

Tehnovõrgud- ja rajatised (kütte-, veevarustus- või kanalisatsioonitorustik, elektroonilise side või elektrivõrk, nõrkvoolu-, küttegaasi- või elektripaigaldis või surveseadmestik ja nende teenindamiseks vajalikud ehitised ) ei ole erinevalt teest maatüki omaniku omandis. Enne maatükkide kinnistusraamatusse kandmist, juhul kui esmakinnistamine toimus enne 1999. aasta 1. aprilli, rajatud seaduslikke tehnovõrke peab omanik taluma. Omanikul on õigus nõuda tehnorajatise omanikult tehnorajatise talumise eest tasu vastavalt seadusandluses ettenähtud suurusele ja korrale. Uusi tehnorajatisi saab siiski ehitada kokkuleppel maaomanikuga ning sel juhul tuleb seada kinnistusraamatusse ka vastav servituut. Notariaalne servituudi seadmise leping määrab trassi asukoha, tähtaja, tasulisuse ja muud tingimused. Kui omanik ei luba viia teise kinnistu varustamiseks vajalikke kommunikatsioone üle oma kinnistu, saab lasta tehnorajatise vajaduse, asukoha ja muud tingimused määrata kohtul. Kohtuotsuse alusel kantakse sel juhul kinnistusraamatusse vastav märkus, juhul kui kohtus kinnitatakse pooltevaheline kompromiss, siis on võimalik kanda kinnistusraamatusse ka vastav servituut. Kui tehnovõrku rajab avalikes huvides tegutsev energia-, side- või vee-ettevõte, siis saab maaomaniku servituudi seadmisega mittenõustumisel seada kohalik omavalitsus kinnistule sundvalduse.

Image CAPTCHA