Milles seisneb avalik-õiguslike kitsenduste olemus?

PrintPDF Jaga

Põhiseaduse § 32 sätestab, et omandi kitsendused sätestab seadus. Omandit ei saa seega kasutada avalike huvide vastaselt ja omanik peab arvestama ühiskonna ning selle liikmete vajadustega ja põrkuvate õigustega. Omanik ei saa oma kinnistul lasta mängida valju muusikat, kui see hakkab segama naabritel oma omandiõiguse teostamist. Omanik ei saa kasutada loodusressursse piiramatult vaid enda huvides, mistõttu on seadusandja andnud teatud osa omandist teiste kasutada (õigus liikuda veekogudel, rannal ja kaldal ning piiramata eramaadel, õigus pääseda kaitsealuste objektideni, riigi õigus ammutada maavarasid eraomaniku maapõuest jne). Omaniku enda tegevus võib olla ka seadusega pärsitud selleks, et säiliks loodus- ja elukeskkond ning et omaniku tegevus ei oleks ohtlik talle endale või kolmandatele isikutele. Selliselt on piiratud ehitustegevust läbi planeeringute ja lubade süsteemi, metsa raiumist, veekogude kasutamist jne. Sellised kitsendused saavad tulla vaid seadusest või seda kohaldavatest rakendusaktidest, mitte aga kaaskodaniku või ametniku suvast. 

Image CAPTCHA