Kuidas määrata kinnisomandi ulatust?

PrintPDF Jaga

Kinnisomandi ulatus on määratud vertikaalselt ja horisontaalselt. Horisontaalselt on see piiritletud piiripunktidega kaardil ja looduses. Vertikaalses mõttes ei ole omandi lage ega sügavust meetritega määratud. Seadus jätab selle lahtiseks ja ütleb, et igaühe omandiõigus ulatub sellise kõrguse või sügavuseni, kuhu ulatub omaniku huvi oma omandit teostada (kaevandada maavarasid, rajada kõrghooneid jms). Maapõueseaduse kohaselt ei ulatu eraomaniku omandiõigus kaugemale riigile kuuluvast maavara lasundist. Kinnisomand ulatub lisaks maale ka sellega püsivalt ühendatud objektidele nagu kasvav mets, hooned ja rajatised (kaev, staadion), taimestik, osad kohaliku tähtsusega maavarad (liiv, kruus, turvas jms), veekogud, teerajad. Kinnisomand ei ulatu maatükil asuvatele teisele isikule kuuluvatele tehnovõrkudele ja – rajatistele (näiteks võrguettevõtjale kuuluvad elektriliinid). Kinnisomand ei ulatu põhjaveele.

Image CAPTCHA