Töövõimetoetus

minu küsimus on kas seaduseandja ei mõtle siin , et kellele makstakse pensioni all ikkagi vanaduspensioni saamist. ja siis tulenevalt on ikkagi väljateenitud aastate pensioni saajal õigus saada Töövõimetoetust. (Töövõimetoetusele ei ole õigust isikul, kellele makstakse pensioni, vanaduspensioni ootel oleva päästeteenistuja toetust, prokuröri töövõimehüvitist või välisteenistuse seaduse või avaliku teenistuse seaduse alusel makstavat abikaasatasu.

Seaduse seletuskiri selgitab olukorda selliselt: TVTS § 12 lõike 4 järgi ei ole töövõimetoetusele õigust inimesel, kellele makstakse pensioni, vanaduspensioni ootel oleva päästeteenistuja toetust või abikaasatasu välisteenistuse seaduse või avaliku teenistuse seaduse alusel. Kui inimene saab töövõimetuspensioni RPKS alusel või kaitseväeteenistuse seaduse alusel, siis tal töövõimetoetuse saamise õigust ei ole. TVTS § 12 lõikes 4 sätestatud „pension“ hõlmab mõlema seaduse alusel makstavat töövõimetuspensioni. TVTS § 12 lõikes 4 sätestatud „pension“ ei hõlma sõna „töövõimehüvitis“.

Soovitan Teil täpse vastuse saamiseks ja toetuse maksja poolseks seaduse tõlgendamiseks pöörduda Eesti Töötukassa poole.

Vastatud:
19.06.2023