Töövaidluste lahendamine töövaidluskomisjonis ja kohtus. Vaidlustamise tähtajad, riigilõiv, edasikaebamine

PrintPDF Jaga

Töösuhetest tulenevate vaidluste lahendamiseks võib pöörduda töövaidluskomisjoni või kohtusse. Töövaidluskomisjonid on moodustatud kohalike tööinspektsioonide juurde ning nende koosseisu kuuluvad töövaidluskomisjoni juhataja ning töötajate ja tööandjate esindajad. Töövaidluskomisjoni juhataja määrab ametisse sotsiaalminister, töötajate esindajad töötajate ameti- ja kutseliitude ühenduste (keskliitude) juhtorganid ning tööandjate esindajad tööandjate keskliitude juhtorganid. Kohtutes lahendavad töövaidlusi esimeses astmes maakohtud.

Töövaidluskomisjoni pöördumine esimese instantsina ei ole kohustuslik. Töövaidluskomisjoni poole pöördumise kohta saate täpsemat infot tööinspektsiooni koduleheküljelt.

Kohtusse või töövaidluskomisjoni pöördumise üldine tähtaeg on 4 kuud arvates nõudeõiguse tekkimisest. Töölepingu ülesütlemist saab vaidlustada 30 päeva jooksul ülesütlemisavalduse saamisest. Töötasu nõuet saab esitada 3 aasta jooksul (samuti arvates nõudeõiguse tekkimisest). Töövaidluskomisjoni pöördumine on mõlemale poolele riigilõivuvaba. Tööandjal kohtus tööasjades riigilõivuvabastust ei ole.

Töövaidluskomisjoni otsust saab vaidlustada maakohtus 1 kuu jooksul arvates töövaidluskomisjoni otsuse ärakirja saamise päevale järgnevast päevast. Kohtusse pöördumise vormiks on hagiavaldus. Ka siis, kui töövaidluskomisjon rahuldas avalduse täielikult või osaliselt, võib teine pool taotleda töövaidluskomisjonile esitatud avalduse läbivaatamist hagimenetluse korras hagina. Hagejaks on seejuures ikka töövaidluskomisjoni pöördunud isik, kostja aga kohtule taotluse esitanud pool, näiteks tööandja. Hagi või avalduse juurde lisatakse töövaidluskomisjoni otsuse ärakiri. Kohtusse pöördumise kohta loe täpsemalt siit.

Töövaidluskomisjoni otsus jõustub, kui kumbki vaidluse osaline ei ole esitanud avaldust maakohtusse või kui avalduse esitanud pool loobub töövaidluskomisjoni otsuse vaidlustamisest. Jõustunud töövaidluskomisjoni otsus on pooltele täitmiseks kohustuslik ja täidetakse täitemenetluse seadustikuga sätestatud üldises korras. Täitemenetluse läbiviimisest lugege täpsemal siit.

Image CAPTCHA