Töölepingu ülesütlemine töötaja algatusel. Tähtajad ja ülesütlemise vorm

PrintPDF Jaga

Töötaja võib töölepingu korraliselt, ilma põhjendamata, üles öelda igal ajal 30-päevase etteteatamisega. Töölepingu võib katseajal üles öelda vähemalt 15-kalendripäevase etteteatamistähtajaga.

Töötaja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda mõjuval põhjusel, kus mõjuvaks põhjuseks võivad olla tööandjapoolsed kohustuste olulised rikkumised. Töötaja võib töölepingu üles öelda üksnes mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta ülesütlemise aluseks olnud asjaolust teada sai või pidi teada saama.

Ülesütlemisavaldus tuleb esitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, näiteks oma käega kirjutatuna või elektrooniliselt. Igal juhul peab olema tuvastatav avalduse teinud isik. Ülesütlemisavaldus peab sisaldama selle teinud isiku ja avalduse saaja nimesid. Ülesütlemine muutub kehtivaks, kui tööandja saab avalduse kätte. Kui avaldust ei ole tööandjale võimalik vahetult üle anda tööandja esindaja eemalviibimise tõttu, loetakse avaldus kättesaaduks, kui see on jõudnud tööandja asukohta ja tööandja esindajal on olnud mõistlik võimalus sellega tutvuda. Juriidilisest isikust tööandja puhul eeldatakse, et see asub äriregistri kandes näidatud aadressil. Samuti võib lugeda tööandja asukohaks töölepingus näidatud ja seeläbi tööandja enda tunnustatud aadressi. Tööleping peab sisaldama tööandja ja töötaja nimesid ning elu- või asukohti.

Tööandja peab töölepingu ülesütlemisel järgima samu vorminõudeid. Õigus kasutada elektroonilisi vahendeid sõltub seejuures sellest, milliste vahendite abil suhtlemises on pooled kokku leppinud ja millised asukoha andmed teineteisele teatavaks teinud. Seega ei ole välistatud, et teisele poolele saadetakse ülesütlemisavaldus näiteks mobiiltelefoniga. Ka SMSi on võimalik vastavate tehniliste vahendite abil kirjalikult taasesitatavaks muuta. Vaidluse korral peab avalduse saatja tõendama, et teisel poolel oli või pidi olema võimalus ning ka kohustus ülesütlemisavaldus just sellisel viisil vastu võtta.

Image CAPTCHA