Mis tingimustel saab töötasu vähendada?

PrintPDF Jaga

Töölepingut, sealhulgas kokku lepitud töötasu, tohib muuta ainult poolte kokkuleppel. Tööandja võib töötasu vähendada üksnes ajutiselt, kokku vaid 3-ks kuuks 12-kuulise ajavahemiku jooksul, juhul kui: töötajale ei ole võimalik anda kokkulepitud ulatuses tööd ettenägematutel, tööandjast mitteolenevatel majanduslikel põhjustel, kokkulepitud töötasu maksmine oleks tööandjale ebamõistlikult koormav ja töötasu ei vähendata alla valitsuse kehtestatud töötasu alammäära.

Töötajal on õigus keelduda töö tegemisest võrdeliselt töötasu vähendamisega. Töösuhte üldpõhimõte on, et ilma tööta ei ole kohustust tasu maksta ning see põhimõte kehtib ka pööratult: ilma tasuta ei ole kohustust tööd teha. Töötasu vähendamisel on töötajal seega õigus keelduda töö tegemisest tasu vähendamisega võrdses ulatuses ehk töötasu ja töö- panus peavad olema proportsionaalsed. Näiteks olukorras, kus tööandja vähendab töötaja töötasu 40% ulatuses, peab töötaja tööaeg samuti vähenema sama suurusjärgu ehk 40% võrra.

Enne töötasu vähendamist peab tööandja pakkuma töötajale võimaluse korral teist tööd. Pakkuda tuleb töötajale sellist tööd, mida ta suudab oma võimete ja oskuste tõttu teha. Töötajale ei pea pakkuma seega mitte üksnes tema kvalifikatsioonile ja kokkulepitud tööle sarnast töökohta, vaid pakkuda tuleb ka senisest madalama kvalifikatsiooniga ja kokkulepitud tööst erinevaid töökohti, millega töötaja hakkama saab.

Töötasu vähendamisest peab tööandja teatama töötajale ette vähemalt 14 kalendripäeva. Eeldatakse, et töötaja teatab tööandjale töötasu vähendamise kohta oma arvamuse (nõustumise, mittenõustumise, tööaja vähendamisest võrdeliselt töötasu vähendamisega) 7 kalendripäeva jooksul arvates teate saamisest. Kui töötaja oma arvamust ei teata, ei tähenda see veel, et töötaja on töötasu vähendamisega nõus.

Töötasu ajutise vähendamise korral on töötajal õigus tööleping üles öelda, teatades sellest tööandjale ette 5 tööpäeva. Hea usu põhimõttega oleks kooskõlas, kui töötaja teataks töölepingu ülesütlemisest enne, kui muudatused kehtima hakkavad. Etteteatamisaja jooksul (5 päeva sees) tööandja töötasu vähendada ei või.

Töölepingu ülesütlemisel maksab tööandja töötajale hüvitist, st tööandja peab töötajale maksma hüvitisena 1 kuu keskmise töötasu, millele lisandub Töötukassa poolt makstav kindlustushüvitis koondamise korral sõltuvalt töötaja töösuhte kestvusest.

 
 
Image CAPTCHA