Millised on töölepingu lõpetamise alused?

PrintPDF Jaga

Tööleping võib lõppeda kokkuleppel, tähtaja möödumisel, töötaja surmaga või ülesütlemisega (korralise või erakorralise ülesütlemisega).

Töölepingu lõpetamine kokkuleppel. Pooled võivad nii tähtajalise kui tähtajatu töölepingu igal ajal kokkuleppel lõpetada.

Tähtajaline tööleping lõpeb tähtaja möödumisel. Kui tähtajalise töölepingu sõlmimine oli vastuolus seadusega või kollektiivlepinguga, loetakse leping algusest peale sõlmituks tähtajatult. Kui töötaja jätkab töö tegemist pärast lepingu tähtaja möödumist, loetakse leping tähtajatuks, välja arvatud, kui tööandja avaldas teistsugust tahet 5 tööpäeva jooksul, millal ta sai teada või pidi teada saama, et töötaja jätkab töölepingu täitmist.

Tööleping lõpeb töötaja surmaga.

Töölepingu saab korraliselt üles öelda üksnes töötaja, teatades sellest tööandjale ette 30 kalendripäeva.

Tööandjal ja töötajal on õigus tööleping üles öelda erakorraliselt üksnes töölepingu seaduses sätestatud alustel (nt tööandja poolt töötajast tuleneval põhjusel, ülesütlemine töötaja poolt, ülesütlemine tööandja poolt majanduslikel põhjustel, kollektiivne ülesütlemine).

Töölepingu võib katseajal üles öelda vähemalt 15-kalendripäevase etteteatamistähtajaga.
 

Töölepingust taganemine on keelatud.

Augustis 2022 jõustuva seadusemuudatuse alusel ei tohi töötaja või ametnik oma õiguste eest seismise tõttu saada osaks negatiivsele kohtlemisele. Nt juhul, kui töötaja pöörab tähelepanu, et tööandja ei taga töö- ja puhkeajanõudeid, siis ei tohi tööandja sellel alusel isikut kohelda ebasoosivalt võrreldes teiste töötajatega. Niisamuti ei tohi tööandja sellele järgnevalt töölpeingut üles öelda.

Image CAPTCHA