Millised on töölepingu kohustuslikud tingimused?

PrintPDF Jaga

Töölepingul ei ole kohustuslikke tingimusi, vaid olulised tingimused määratakse tööandja ja töötaja poolt arvestades konkreetset töösuhet. Töölepingu kirjalik dokument peab sisaldama kõik töö tegemiseks vajalikud tingimused. Tööandja peab töölepingus kirjalikult esitama selgelt ja üheselt arusaadavalt vähemalt järgmised andmed:

 • tööandja ja töötaja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht;
 • töölepingu sõlmimise ja töötaja tööle asumise aeg;
 • tööülesannete kirjeldus;
 • ametinimetus, kui sellega kaasneb õiguslik tagajärg;
 • töö eest makstav tasu, milles on kokku lepitud (töötasu), sh majandustulemustelt ja tehingutelt makstav tasu, töötasu arvutamise viis, maksmise kord ning sissenõutavaks muutumise aeg (palgapäev), samuti tööandja makstavad ja kinnipeetavad maksud ja maksed;
 • muud hüved, kui nendes on kokku lepitud;
 • tööaeg ehk aeg, millal töötaja täidab kokkulepitud tööülesandeid;
 • töö tegemise koht;
 • puhkuse kestus;
 • tööandja juures kehtivad töökorralduse reeglid (tööpäeva algus ja lõpp, tööpäevasisesed vaheajad);
 • viide töölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtaegadele või töölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtajad;
 • viide kollektiivlepingule, kui töötaja suhtes kohaldatakse kollektiivlepingut.

 

Töölepingu andmed esitatakse heauskselt, selgelt ja arusaadavalt.

Kui andmeid ei ole töötajale enne tööle asumist esitatud, võib töötaja neid igal ajal nõuda. Tööandjal on kohustus esitada andmed 2 nädala jooksul arvates nõude saamisest.

Andmete muudatused esitatakse töötajale kirjalikult 1 kuu jooksul muudatuste tegemisest.

Kui töötaja asub tööle kirjalikku lepingut sõlmimata, tekib neil tööandjaga siiski lepinguline suhe ja mõlemale osapoolele kehtib töölepingu seadus.

 
 
Image CAPTCHA